Universitat Internacional de Catalunya

Estratègies de Protecció de la Propietat Intel.lectual

Estratègies de Protecció de la Propietat Intel.lectual
4
14029
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN EMPRESA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Els dubtes no presencials es resoldran mitjançant una videoconferència.

Presentació

L’assignatura va dirigida a mostrar els elements clau en l’estratègia de protecció del capital intel·lectual que generen les (bio)empreses. L’assignatura presentarà, en primer lloc, què és el capital intel·lectual d’una empresa i, a continuació, les diferents fórmules que hi ha per protegir-lo. Al llarg de l’assignatura, no només s’explicaran els mecanismes legals, sinó com s’han d’usar per crear una estratègia sòlida de protecció de la propietat intel·lectual. També s’exposaran la vigilància competitiva i les seves estratègies. Finalment, es tractaran temes de transferència de la propietat intel·lectual.

Requisits previs

Es recomana haver cursat Emprenedoria i Innovació.

Objectius

 • Conèixer què és el capital intel·lectual d’una empresa i què el forma.
 • Conèixer els mecanismes de protecció de la propietat intel·lectual.
 • Saber crear estratègies òptimes de protecció de la propietat intel·lectual.
 • Conèixer estratègies de vigilància competitiva.
 • Conèixer els conceptes bàsics de la transferència tecnològica.

Competències

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG11: Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.

CE19: Reconèixer els principis de les ciències biomèdiques relacionades amb la salut i aprendre a treballar en qualsevol àmbit de les Ciències Biomèdiques (empresa biomèdica, laboratoris de bioinformàtica, laboratoris de recerca, empresa d'anàlisis clíniques, etc.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumne:

 • Comprèn el funcionament de la propietat intel·lectual en l'empresa biomèdica i les sortides professionals de l'entorn.

 • Entén les estratègies de protecció de la propietat intel·lectual, entén els diversos mecanismes de protecció i sap en què casos s’ha de fer servir cada instrument.

 • Ha vist casos de conflicte relacionats amb disputes per propietat intel·lectual.

 • Coneix estratègies de vigilància competitiva.

 • Està familiaritzat amb els processos de transferència tecnològica.

Continguts

1)      Introducció a la propietat intel·lectual

 1. Què és la propietat intel·lectual?
 2. De qui és propietat la propietat intel·lectual?
 3. Com es comptabilitza i valora la propietat intel·lectual?

2)      Patents

 1. Què és una patent?
 2. La patentabilitat
 3. Els tipus de patents
 4. Les fases d’una patent
 5. El sistema internacional de patents
 6. Les parts d’una patent
 7. Cas pràctic: estudi d’una patent

3)      Dissenys, models d’utilitat, marques i altre registres

 1. Dissenys
 2. Models d’utilitat
 3. Marques
 4. Altres registres de propietat intel·lectual

4)      Secret industrial

 1. Definició
 2. La confidencialitat
 3. Reglament de secrets industrials
 4. Protocols i registres

5)      Vigilància competitiva

 1. Freedom-to-operate
 2. Anàlisi competitiva

6)      Transferència tecnològica

 1. Definició
 2. Tipologies de transferència

i.      Patents
ii.      Recerca sota demanda
iii.      Serveis

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició de 50 minuts d’un tema teòric per part del professor.

Mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professor i es discuteixen les respostes. El professor hi intervé activament i, si cal, aportarà nous coneixements.

Entre els casos pràctics hi haurà, almenys, un cas de conflicte entre empreses per la propietat intel·lectual i altres casos d’estratègia òptima de protecció de la propietat intel·lectual.

Es farà un exercici pràctic en grups de dos o tres alumnes per analitzar una patent i presentar-la en públic. Addicionalment, es farà un exercici pràctic en grups de dos o tres alumnes per elaborar un informe de freedom-to-operate.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1)      Primera convocatòria:

Participació a classe i actitud: 30 %

Presentació d’una patent: 30 %

Presentació de l’informe de freedom-to-operate: 30 %

Examen tipus test: 10 %

Per fer mitjana, l’examen tipus test ha de tenir una nota igual o superior a 5 sobre 10.

 2)      Segona convocatòria o posterior: la nota de participació a classe i d’actitud es guardarà.

La presentació de la patent i/o l’informe de freedom-to-operate en la segona convocatòria només podrà rebre una nota màxima de 6 sobre 10.

 

Punts generals que s’han de tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1)      L’assistència als mètodes del cas és obligatòria.

2)      Per participació a classe s’entén l’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajuden a millorar la qualitat de la sessió, tant si és una lliçó magistral com si són mètodes del cas.

3)      L’assistència a les classes teòriques no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiquin els professors. En cas que no s’arribi puntual, cal entrar en silenci sense molestar o interrompre la classe. En cas de no assistir a un mínim del 65 %, la participació a classe es puntuarà molt baix.

Bibliografia i recursos

 • Manual didáctico sobre patentes. Academia Europea de Patentes. Oficina Española de Patentes y Marcas. http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PatentKit/Manual.pdf

 • Patentes, Marcas y Diseño Industrial. Ricardo Alonso García. Aranzadi. 2015.

 • La Transferencia de Tecnología: implementación y desarrollo de su contenido jurídico. Alberto Echarri Ardanaz. Fundación Confemetal. 1999.