Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia de l'Educació

Psicologia de l'Educació
6
14032
4
Primer semestre
op
BIOMEDICINA I SALUT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura pretén oferir a l’alumnat una visió global de la psicologia de l’educació: les funcions del psicòleg escolar, les àrees on pot dur a terme les seves funcions i els continguts, recursos i estratègies per poder dur-les a terme. L’enfocament serà teòric-pràctic. L’alumnat hi tindrà un paper actiu i participatiu.

Requisits previs

És recomanable haver aprovat l’assignatura Infància i Adolescència.

Objectius

 1. Conèixer l’abast de la psicologia de l’educació i la seva localització dins la psicologia.
 2. Conèixer els principals teòrics i investigadors de l’àmbit educatiu al llarg de la història, i les seves principals teories explicatives sobre l’aprenentatge escolar.
 3. Conèixer el concepte de psicologia de l’educació, el paper, les funcions i les habilitats requerides per a la professió.
 4. Conèixer la inclusió educativa: lleis, decrets, mesures i suports universals, addicionals i intensius per aconseguir una bona inclusió educativa.
 5. Conèixer les diferents necessitats específiques de suport educatiu.
 6. Adquirir i dominar les diferents estratègies per aconseguir la veritable atenció a la diversitat i conèixer els serveis educatius existents.
 7. Aprendre tècniques d’orientació i assessorament docent segons l’etapa educativa i les característiques evolutives de l’alumnat.
 8. Conèixer i dominar recursos i tècniques per assessorar i orientar en l’entorn familiar.
 9. Conèixer, aplicar i adquirir coneixements i tècniques d’abordar els problemes conductuals a les escoles, els problemes de convivència escolar, la intimidació i l’abandonament escolar.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB05 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

-       Reconeix l’objecte d’estudi de la psicologia educativa i les seves teories explicatives.

-       Reconeix i identifica les característiques de l’alumnat en les diferents etapes escolars: infantil, primària, ESO, batxillerat.

-       Reconeix les diferències individuals, els problemes d’aprenentatge o els trastorns que poden interferir en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una persona.

-       Obté dades útils de diferents etapes educatives.

-       Identifica possibles aspectes de risc en els estudiants, en diferents etapes.

-       Sap transmetre coneixements sobre diferents actuacions en l’àmbit educatiu.

Decideix estratègies d’intervenció adequades per abordar la diversitat educativa.

Continguts

Bloc 1. Introducció a la psicologia de l’educació: concepte, funcions del psicòleg escolar, teories explicatives del procés d’ensenyament-aprenentatge. Principals autors. Principals lleis educatives

Bloc 2. Inclusió educativa. Mesures i suports universals, addicionals i intensius: alumnes amb NEE i amb NESE

Bloc 3. Les NEE i la seva implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Bloc 4: Les NESE i la seva implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse teòrica (CT)

Aprenentatge autònom (AA)

Treball individual (IT)

Debat i discussió (DyD)

Tutories acadèmiques personals (TAP)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a l’avaluació de l’assignatura es tindran en compte els aspectes següents:  

 • Resoldre un cas (15%). 
 • Examen parcial (35%).
 • Examen final (50%)

L'examen final cal estar aprovat per fer mitjana amb la resta de notes. Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5. El cas i l'examen parcial no són recuperables

Segona convocatòria: 

Les notes de l'examen parcial i del cas es mantenen, tant si estan aprovades com si estan suspeses. L'examen final es repetirà i serà necessari obtenir una nota suficient perquè la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent. 

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Alumnes que repeteixen l'assignatura:

L'alumne/a ha de ser conscient què li suposa renunciar a l'avaluació continuada. No fer l'avaluació continuada suposa un 0 en el 50% de l'assignatura que farà mitjana amb l'examen final.


Bibliografia i recursos

Documents, articles i vídeos publicats a Moodle. Bibliografia i estudi de casos reals.

Els diferents documents apareixeran al campus, ordenats en els diferents blocs per poder llegir-los.

 • Marchesi, A; Palacios, J; Coll, C; (2017). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Editorial Alianza.
 • Pontecorvo, C. (2003). Manual de psicología de la educación. Editorial Popular
 • Santrock, John W. (2011). Psicología de la Educación. 4. Ed. Mc Graw Hill. Madrid.
 • Trianes, M.V y Gallardo, J.A (Coord.) (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide.
 • Bueno i Torres, D. (2017). Neurociencia para educadores. Editorial Octaedro.
 • Cándido, J. Inglés Saura; Ruiz-Esteban C; Torregosa, M. (2019). Manual para psicólogos educativos. Teoría y práctica. Editorial Pirámide.
 • Castejón, J.L; González, C; Gilar, R; Miñano, P. Psicología de la Educación. Alicante. Editorial ECU.
 • AAVV. (2018). Intervención Psicoeducativa en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Editorial Tirant humanidades.
 • Fiuza, Mª.J; Fernández, Mª.P. (2013). Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: Manual didáctico. Editorial Pirámide.
 • Domènech Betoret, F; (2012). Psicología Educativa: su aplicación al contexto de la clase. Universitat Jaume I.
 • Leliwa, S; Scangarello, I; (2016). Psicología y Educación. 3ª Edición. Editorial Brujas.
 • Woolfolf, A; (2010). Psicología Educativa. México. Editorial Pearson.
 • Bueno, J.A; Castanedo, C; (2011) Psicología de la educación aplicada. Editorial CCS.
 • Herrero de Vega, M; Beyebach, M. (2018) Intervención escolar centrada en soluciones. Barcelona. Editorial Herder.
 • Ortiz, T. (2017) Neurociencia y Educació. 5ª reimpresión. Alianza Editorial.
 • Mietzel, G. (2005) Claves de la psicología evolutiva. Barcelona. Editorial Herder.
 • González, O. Familia y escuela, Escuela y familia. Alianza Educativa.
 • Planas Domingo, J.A. (mayo, 2010). Las funciones del orientador educativo- Revista UP, Madrid.
 • Hudson, D; (2017) Dificultades específicas de aprendizaje y otros trastornos. Serie Atención a la diversidad. Madrid. Editorial Narcea.
 • American Psychiatric Association (2013) The Diagnostic and Statiscal Manual for Mental Disorders DSM-5. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 A15 10:00h