Universitat Internacional de Catalunya

Descobriment i Alliberament de Fàrmacs

Descobriment i Alliberament de Fàrmacs
6
14034
4
Segon semestre
op
BIOMEDICINA I SALUT
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Enviar un email per concertar una cita a:

Jennifer Olmos: jolmos@uic.es

Yolanda de Roo: yjderoo@uic.es

Presentació

L'assignatura de Drug Delivery & Discovery es centra en la recerca de noves estratègies per a l'administració de fàrmacs. Mitjançant l'ús de vehicles pensats per a un més fàcil i adequat alliberament, la seva acció terapèutica serà molt més efectiva i es realitzarà d'una manera més intel·ligent comparat amb altres mètodes tradicionals. Seguint el procés de desenvolupament de fàrmacs, l'assignatura tindrà un primer bloc centrat en la cerca de fàrmacs i entendre els diferents fàrmacs existents i les seves propietats. En un segon bloc s'abordaran les estratègies seguides tradicionalment i com l'ús de biomaterials ha afavorit al descobriment de noves tècniques per a l'alliberament de fàrmacs molt més intel·ligentment.

Requisits previs

L'alumne haurà d'haver superat satisfactòriament l'assignatura de Biologia Cel·lular i Molecular (1r semestre), Biomaterials i Biocompatibilitat (2n semestre). És recomanable tenir coneixements de Farmacologia (5è semestre)

Objectius

 • Explicar a l'alumne el coneixement del procés de descobriments de nous fàrmacs i les seves fases de desenvolupament prèvies a la seva comercialització
 • Que l'alumne tingui el coneixement bàsic dels diferents tipus de fàrmacs, així com les seves propietats i mètodes d'acció
 • Que l'alumne entengui les diferents estratègies d'alliberament de fàrmacs utilitzant biomaterials
 • Que l'alumne tingui un primer contacte amb les eines necessàries per al descobriment de nous fàrmacs i exposició de casos pràctics mitjançant la presentació d'un pòster

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE17 - Ser capaç d'identificar els conceptes de l'enginyeria que es poden aplicar en el camp de la biologia i de la salut.
 • CE19 - Saber escollir i aplicar un material a partir de les seves propietats i comportament elèctric, magnètic, mecànic i químic.
 • CE21 - Tenir la capacitat per comprendre i aplicar les metodologies i eines biotecnològiques per a la investigació, desenvolupament i producció de productes i serveis.
 • CE6 - Integrar els fonaments de ciència, tecnologia de materials, tenint en compte la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG7 - Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

 • Coneixement del procés de desenvolupament de fàrmacs
 • Coneixement els principals fàrmacs, formes d'administració i alliberament i les seves propietats d'acció
 • Coneixement d'estratègies intel·ligents d'alliberament de fàrmacs amb l'ús de biomaterials.
 • Ser capaç de dissenyar utilitzar les eines per al disseny de fàrmacs
 • Ser capaç de treballar sobre un tema relacionat, exposar-lo en un pòster i saber defensar-ho

Continguts

 1. Descobriment de fàrmacs en medicina regenerativa
 2. Acoblament computacional de fàrmacs i lligant
 3. Vies d’administració de fàrmacs
 4. Tècniques d'alliberament dirigit de fàrmacs
 5. Biomaterials per a l'alliberament de fàrmacs
 6. Dispositius mèdics i impacte social
 7. Cas pràctic biomaterial-fármaco

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es dividirà principalment en classes magistrals i en casos pràctics per al disseny de fàrmacs i l'elaboració d'un pòster, el qual hauran de definir i exposar. En alguna ocasió, es podran fer activitats avaluables durant les sessions que no es podran recuperar fora d’aquest període.

Eventualment, el professor podria utilitzar la plataforma Moodle que podria incloure diversos recursos, com poden ser formularis, exercicis, material multimèdia… que l'alumne haurà de realitzar per a completar l'assignatura.

 

Les classes s'imparteixen en anglès. El material didàctic es presentarà en anglès principalment, amb alguna excepció (gràfics, taules ...)

 

La relació de crèdits ECTS i la càrrega de treball en hores d'aprenentatge en funció de les diferents metodologies que s'utilitzaran. Cada crèdit teòric ECTS té 10 hores en què el docent té presència a l'aula. La resta de les hores fins a 25, corresponen a la càrrega d'aprenentatge dirigit i autònom de l'estudiant. Aquesta última càrrega docent es podrà realitzar mitjançant activitats autònomes, treballs grupals que seran presentats i defensats a classe o estudi individual necessari per assolir els objectius d'aprenentatge de les diferents matèries

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen 1a convocatòria:

 1. Examen parcial (15%)
 2. Treballs i projectes (15%)
 3. Pràctica de laboratori (10%)
 4. Projecte poster (15%)
 5. Examen final (45%)

 

És imprescindible obtenir més de 5 punts en l'examen final i en el parcial per a poder passar l'assignatura. S'aplicarà el mateix criteri per a la 2a convocatòria. La recuperació del parcial es realitzarà el dia de l'examen final amb una pregunta extra que suposarà obtenir una qualificació de 5 per a poder fer mitjana.

L'assistència és obligatòria en tots els projectes de grup, problemes i pràctiques de laboratori i ha de ser més del 90% per a aprovar l'assignatura.

Els treballs lliurats fora de temps només podran obtenir una màxima qualificació de 5 punts sobre 10, excepte aquells que només podran realitzar-se durant la sessió.

* Els criteris d'avaluació són provisionals i poden sofrir una lleugera variació que seria degudament informada.

 

Consideracions importants

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-ho en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura
 2. Als exàmens de segona convocatòria, la màxima nota que els alumnes podran obtenir és “Excel·lent” (no hi haurà matrícula d’honor)
 3. No s'accepten canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
 4. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat

Bibliografia i recursos

 1. Ranade V V., Cannon JB. Drug Delivery Systems. CRC Press; 2011. doi:10.1201/b10846
 2. Hillery AM, Park K. Drug Delivery Systems. 2nd ed. CRC Press; 2016. https://www.crcpress.com/Drug-Delivery-Fundamentals-and-Applications-Second-Edition/Hillery-Park/p/book/9781482217711.