Universitat Internacional de Catalunya

Psicofisiologia

Psicofisiologia
3
14036
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


L’alumnat podrà consultar dubtes al final de cada classe, o bé sol·licitar cita prèvia per correu electrònic a la Dra. Maria Antònia Arbós Via (maarbos@uic.es).

Presentació

La Psicofisiologia és una àrea multidisciplinària, de l’àmbit de la neurociència, que intenta comprendre els mecanismes fisiològics de l’organisme que correlacionen amb els processos psicològics que acompanyen la conducta humana. Es basa en la doble premissa que la percepció humana, el pensament, l’emoció i l’acció són fenòmens incrustats a la corporalitat; i en el fet que la mesura de diferents processos, tant del cervell com a substrat físic com del cos, contenen informació que pot ajudar a comprendre la ment humana. El seu nivell d’anàlisi són les transaccions de l’organisme amb l’entorn, tant físic com sociocultural, tenint en compte els fonaments neurobiològics. L’assignatura es cursa durant el primer curs i es considera de formació bàsica i obligatòria dins del Grau en Psicologia de UIC Barcelona.

Objectius

L’objectiu general és oferir a l’estudiant de Psicologia una visió introductòria i àmplia de les bases teòriques i de les investigacions empíriques més rellevants dels processos psicofisiològics fonamentals. Els objectius específics se centren a presentar: la conceptualització de la psicofisiologia, la metodologia general que s’hi utilitza, les variables psicofisiològiques bàsiques (activitat elèctrica de la pell, activitat cardiovascular, muscular i cerebral) i les bases biològiques/neurals de diferents processos psicofisiològics (atenció, percepció, memòria, aprenentatge, llenguatge, pensament i emocions). L’assignatura s’orienta de manera pràctica, intentant prioritzar en cada tema les àrees d’aplicació (clínica) més importants i les seves implicacions. Ens proposem que, en finalitzar el curs, l’estudiant sigui capaç d’entendre i utilitzar correctament la terminologia pròpia de l’assignatura, de manera crítica i reflexiva, i de demostrar determinats coneixements específics.

Competències

 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Referits a coneixements

 • L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer l’emplaçament de la psicofisiologia en relació amb l’explicació de la conducta i de la cognició humana, tenint en compte la realitat complexa de l’ésser humà.
 • L’alumnat ha de saber identificar els principals mètodes d’estudi utilitzats en l’àmbit de la psicofisiologia.
 • L’alumnat ha de saber reconèixer què és l’atenció; identificar-ne les principals bases anatòmiques i funcionals, i descriure els principals camps d’aplicació de l’estudi de l’atenció.
 • L’alumnat ha de saber reconèixer el procés perceptiu i la importància que té per al sistema cognitiu; valorar la complexitat dels fenòmens implicats en els processos perceptius en els àmbits anatòmic i funcional i la seva interrelació amb altres processos com les emocions, i identificar els principals camps d’aplicació de l’estudi de la percepció.
 • L’alumnat ha de saber reconèixer què és la memòria i la seva complexitat, així com la seva funció en el comportament humà; identificar les característiques principals dels sistemes de memòria en els àmbits anatòmic i funcional, i descriure els principals camps d’aplicació de l’estudi de la memòria.
 • L’alumnat ha de comprendre les bases fisiològiques de l’aprenentatge, amb un especial èmfasi en els conceptes de plasticitat cerebral i de plasticitat sinàptica, i conèixer els principals camps d’aplicació de l’estudi de l’aprenentatge.
 • L’alumnat ha de saber identificar les bases anatòmiques i fisiològiques implicades en la producció, la comprensió i l’adquisició del llenguatge, i ha de conèixer els principals camps d’aplicació de l’estudi del llenguatge.
 • L’alumnat ha de poder reconèixer el concepte de funcions executives, les bases anatòmiques i els aspectes funcionals; conèixer les bases neurals de la cognició social, i identificar els principals camps d’aplicació de l’estudi del pensament i de la cognició social.
 • L’alumnat ha de saber identificar què és una emoció i què són els fenòmens emocionals; conèixer sintèticament la caracterització fisiològica de les emocions i la seva interacció amb la resta de processos psicològics, i saber descriure els principals camps d’aplicació de l’estudi de les emocions. 

Referits a habilitats i destreses

 • L’alumnat ha de saber buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada fent ús de diferents tecnologies i fonts d’informació.
 • L’alumnat ha de saber extreure la informació rellevant de manera precisa i concisa.
 • L’alumnat ha de poder raonar de manera analítica i crítica.
 • L’alumnat ha d’aprendre a treballar en equip.
 • L’alumnat ha de millorar les habilitats orals i escrites.

Continguts

Tema 1 Introducció a la Psicofisiologia
      1.1 Conceptualització de la psicofisiologia
      1.2 Breu evolució històrica i contextual
      1.3 Cervell, xarxes neurals, i dinàmiques cerebrals

Tema 2 Mètodes d’estudi en psicofisiologia
      2.1 Tècniques de neuroimatge
      2.2 Cirurgia estereotàxica i procediments histològics
      2.3 Tècniques de registre de l'activitat neuronal
      2.4 Tècniques d'estimulació de l'activitat neuronal
      2.5 Estudi del sistema nerviós mitjançant lesions cerebrals
      2.6 Tècniques farmacològiques
      2.7 Tècniques de registre psicofisiològic
      2.8 Tècniques genètiques
      2.9 Proves conductuals

Tema 3 Atenció
      3.1 Concepte
      3.2 Neurofisiologia de l'atenció: regions cerebrals implicades
      3.3 Aspectes químics de l'atenció
      3.4 Correlats fisiològics de l'atenció
      3.5 Atenció i consciència
      3.6 Camps d'aplicació

Tema 4 Percepció
      4.1 Concepte
      4.2 Processos de percepció: de l'estímul al comportament
      4.3 Percepció visceral i percepció de símptomes físics
      4.4 Mecanismes neurals: captació, transformació i transducció de la percepció
      4.5 Límits dels òrgans sensorials
      4.6 Camps d'aplicació

Tema 5 Memòria
      5.1 Concepte
      5.2 Sistemes de memòria
      5.3 Memòria sensorial, memòria de treball i memòria a llarg termini
      5.4 Regions cerebrals implicades
      5.5 Camps d'aplicació

Tema 6 Aprenentatge
      6.1 Concepte
      6.2 Plasticitat cerebral i plasticitat sinàptica
      6.3 Bases neurals de l'aprenentatge
      6.4 Lateralitat i comunicació
      6.5 Camps d'aplicació

Tema 7 Llenguatge
      7.1 Concepte
      7.2 Bases neuroanatòmiques: producció i comprensió del llenguatge
      7.3 Estructures extracorticals implicades en el llenguatge
      7.4 Especialització hemisfèrica
      7.5 Camps d'aplicació

Tema 8 Pensament
      8.1 Concepte
      8.2 Aspectes biològics de la cognició humana
      8.3 Bases neuroanatòmiques de les funcions executives
      8.4 Bases neuroanatòmiques del processament numèric
      8.5 Bases neurals de la cognició social
      8.6 Camps d'aplicació

Tema 9 Emoció
      9.1 Concepte
      9.2 Caràcter innat de les emocions
      9.3 Canvis fisiològics i la seva percepció i expressió emocional
      9.4 Emoció i processos cognitius: anatomia i mecanismes cerebrals de les emocions
      9.5 Aspectes bioquímics de les emocions
      9.6 Camps d'aplicació

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats Dirigides

 • Classes magistrals amb suport de les TIC i proposta de qüestions per debatre amb la participació activa dels estudiants.
 • Visionat i debat de vídeos breus, o altres suports, sobre la matèria.
 • Sessions de treball basades en lectures de textos i articles (en català, castellà o anglès), materials audiovisuals, i plantejament de problemes i reflexions sobre qüestions relatives a la matèria d’estudi.

Activitat Autònoma

 • Lectura comprensiva de materials bàsics de l'assignatura (contingut de les classes teòriques, manuals, articles de revistes científiques).
 • Consulta de material complementari (articles de divulgació, webs, etc.).
 • Estudi i memorització de conceptes bàsics de l'assignatura.
 • Elaboració d’un portafolis i registre narratiu.

ACTIVITAT FORMATIVA

METODOLOGIA

SISTEMA D'AVALUACIÓ

La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.

Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.

Circuit d'entre 12-20 estacions en cadascuna de les quals l'avaluat ha de realitzar unes tasques en un temps determinat. El format és variable amb actuacions amb pacient estandarditzat, casos en ordinador, valoració d'una prova, realització d'un informe, interpretació de proves, resolució d'algun problema etc., que permet avaluar de forma estandarditzada l'actuació, habilitats i competències de l'alumne.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria a avaluar. Avaluaran la capacitat dels estudiants d'escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d'entendre bibliografia i literatura específica a la seva àrea d'estudi, avaluant, així mateix, la terminologia corresponent. D'altra banda, les proves escrites també avaluaran el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S'estructuraran a través d'exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris on-line i anàlisis d'articles científics.
Registre en el qual l'estudiant reuneix de forma continuada les evidències del seu aprenentatge i de la seva millora com a proves fefaents d'allò que aprèn. És útil treballar competències de tipus transversal relacionades amb el professionalisme, l'ètica professional. Ajuda a gestionar l'aprenentatge i especialment l'autoaprenentatge i acreditar una competència. Registre de la conducta d'un mateix, de forma oberta o semiestructurada com els diaris de camp.
A través de la resolució de casos s'avaluarà la capacitat de l'alumne per aplicar els continguts teòrics apresos a una situació real o simulada.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació consta dels següents apartats: 

 • 10% - Examen parcial. Prova individual de tipus test (elecció múltiple). Inclou tota la matèria impartida fins a la classe anterior al dia de la prova.
 • 50% - Examen final. Prova individual de tipus test (elecció múltiple). Inclou tota la matèria impartida durant el curs i els continguts recomanats a la bibliografia. És imprescindible superar aquesta prova amb un 5 per aprovar l'assignatura. 
 • 40% - Portafolis i registre narratiu. L’estudiant haurà d’elaborar 3 Portafolis i registres de les seves evidències d’aprenentatge i millora, i entregar-los en les dates indicades al principi del curs. És imprescindible superar aquesta prova amb un 5 per aprovar l'assignatura. 

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura en primera convocatòria podran acollir-se a una convocatòria extraordinària que consistirà en un examen de resposta múltiple on s’inclouran totes les activitats desenvolupades durant el curs. És imprescindible superar aquesta prova amb un 5 per aprovar l'assignatura. Es conservarà la nota per a la convocatòria extraordinària als alumnes que hagin aprovat alguna de les parts en la convocatòria ordinària.

 

Bibliografia i recursos

Material didàctic