Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de Comunitats Online

Gestió de Comunitats Online
3
14038
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Les consultes al professor hauran de fer-se a:Cristina Martorell: cmartorell@uic.es

Presentació

La generalització de la web –i, especialment, de l’anomenada “web 2.0”- ha transformat profundament el màrqueting, l’economia i la comunicació humana. En aquesta assignatura analitzarem les implicacions d’aquests canvis des de la perspectiva del màrqueting i la publicitat, aprofundint en les estratègies, les eines i les tècniques que ens ofereix el màrqueting digital per connectar amb el consumidor actual.

Requisits previs

No s'estableix cap requisit previ pel seguiment d'aquesta assignatura.

Objectius

a) Comprendre com la irrupció d’Internet ha transformat el màrqueting, la comunicació, els negocis i la cultura.

b) Identificar i dominar les principals eines que utilitza el màrqueting per operar en aquest nou context digital.

 

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 23 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de l'empresa informativa
 • 24 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament les institucions jurídic-polítiques contemporànies
 • 25 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els elements macroeconòmics
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 54 CE - Capacitat d'anàlisi i comprensió de les audiències

Resultats d'aprenentatge

a) Comprendre les característiques del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting i la comunicació.

b) Distingir els principals formats i eines publicitàries digitals.

c) Dissenyar un pla de mitjans socials.

d) Elaborar un pla de màrqueting digital i conèixer les principals mètriques i indicadors per avaluar el grau d’acompliment dels objectius plantejats.

Continguts

Tema 1: Introducció al màrqueting digital i a les comunitats online.

Tema 2: Mitjans propis

Tema 3: Mitjans pagats

Tema 4: Mitjans guanyats

Tema 5: Inbound marketing i màrqueting de continguts

Tema 6: Pla de màrqueting digital

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA:
 • Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
 • Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
 • Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
 • Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
 • Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
 • Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.

CRÈDITS ECTS:
 • 1
 • 0.4
 • 1
 • 0,4
 • 0,2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula60% Pràctiques i tests

40% Treball final

Es valorarà l'assistència i la participació a classe. En cas de 2a i 3a convocatòries s'haurà de realitzar un examen teòric-pràctic (100% de la nota final).

Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

 1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa en http://goo.gl/vggbp.
 2. Seguir la normativa de faltes d'ortografia que estableix la Universitat.

Bibliografia i recursos

Anderson, Chris (2009). La economía Long Tail: de los mercados de masas al triunfo de lo minoritario. Argentina; España, [etc.]: Empresa Activa.

Elósegui, Tristán (2015). Marketing analytics: cómo definir y medir una estrategia online. Madrid: Anaya.

Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier (2013). El content curator: guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: UOC.

Levine, Rick [et al.] (2008). El Manifiesto Cluetrain. Barcelona: Deusto.

Maciá, Fernando (2013). Marketing online 2.0: Cómo atraer y fidelizar clientes en Internet. Madrid: Anaya.

Martí, José (2011). Marketing y publicidad en Internet básico. Madrid: Starbook.

Sigliano, Kevin; González, Pedro J.; Calzada, Beatriz; Márquez, Manuel (2014). Guía Profesional de Publicidad en Redes Sociales [en línea]. Bogotá: Territorio Creativo. Disponible en: https://www.territoriocreativo.es/wp-content/uploads/2014/03/Guia_Profesional_Publicidad_Redes_Sociales_Territorio_creativo.pdf (Consulta: 29/05/2016).

Somalo, Ignacio (2011). Todo lo que hay que saber de Marketing online y Comunicación digital. Madrid: Wolters Kluwer.