Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció en Addiccions

Intervenció en Addiccions
3
14048
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’alumnat es pot posar en contacte amb la coordinadora de l’assignatura (Anna Rami) per resoldre dubtes i/o aclariments a través de l’adreça electrònica: arami@uic.es

Presentació

Els problemes vinculats amb els trastorns relacionats amb substàncies i altres trastorns addictius, com les addiccions sense substància, suposen un dels problemes socials i de salut més rellevants en la majoria de les societats. Pel que fa a les conductes addictives, l’accessibilitat que s’esdevé de l’ús de les noves tecnologies propicia l’augment de les conductes que conformen les addiccions conductuals.

Entemen, doncs, que dins les conductes addictives ens podem trobar el consum abusiu de drogues, el joc patològic, l’ús abusiu de videojocs i d’internet, així com altres conductes com les compres compulsives.

Tant les drogues tradicionals (com el tabac, l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna, l’heroïna, etc.), com les més recents (drogues de disseny) suposen una de les preocupacions socials principals i els problemes que hi estan relacionats generen una despesa important dels serveis de salut mental, ja que en els darrers anys han augmentat de manera molt significativa els problemes associats a les apostes esportives, tant en sales de joc com en format en línia.

En aquesta assignatura ens centrarem, principalment, a oferir una visió general de l’origen, la prevalença, el diagnòstic i la intervenció dels trastorns relacionats amb el consum de substàncies, tant en l’etapa adulta com en l’etapa infantil i juvenil, i de les addiccions sense substància (joc i ús d’internet), específicament en l’etapa infantil i juvenil.

Requisits previs

Haver cursat i aprovat l’assignatura d’Introducció a la Psicopatologia i d’Intervenció Psicològica en l’Adult (contenen mòduls específics sobre les addiccions).

Objectius

- Dotar l’alumnat dels coneixements sobre els processos psicològics bàsics implicats en l’aparició i el manteniment dels trastorns addictius.

- Dotar l’alumnat dels procediments i les tècniques validades que s’utilitzen en la prevenció i la intervenció psicològica, tant dels trastorns relacionats amb el consum de substàncies com de les addiccions conductuals.

- Comprendre i fonamentar de manera teòrica el procés addictiu, així com dotar de recursos metodològics per identificar, comprendre i intervenir sobre el funcionament psicològic de la persona amb addiccions.

Objectius específics

- Analitzar i descriure el procés addictiu, des d’una perspectiva antropològica, biològica, psicològica i social.

- Identificar els diferents tipus d’addiccions i els diferents tipus de substàncies addictives, amb una conceptualització amb perspectiva de gènere.

- Conèixer els processos psicològics que afavoreixen l’aparició i el manteniment del procés addictiu.

- Conèixer i saber aplicar els diferents protocols d’intervenció validats, amb les diferències que existeixen si parlem de població infantil i juvenil o de població adulta.

- Conèixer els programes d’intervenció i tractament de la patologia dual.

- Assolir coneixements bàsics de la intervenció farmacològica pels trastorns addictius.

- Conèixer els diferents recursos assistencials de tractament de les conductes addictives que formen la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) i la xarxa de salut mental del nostre territori.

Competències

  • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
  • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
  • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
  • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
  • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.

Continguts

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ I CONCEPTUALITZACIÓ DE LES DROGUES I DE LES ADDICCIONS

- Conceptualització de les drogues des d’una perspectiva antropològica

- Conceptes bàsics sobre les addiccions: neurobiologia, factors associats i trastorns per consum de substàncies

- Tipus d’addiccions i tipus de drogues: addiccions a substàncies i addiccions conductuals

- Addiccions amb perspectiva de gènere: estigma i addiccions a substàncies i violència de gènere i addiccions a substàncies.

 

MÒDUL II: AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ DELS TRASTORNS ADDICTIUS

- Intervenció infantil i juvenil de les addiccions tòxiques i no tòxiques

- Patologia dual: programes de tractament i intervenció

- Estratègies farmacològiques d’intervenció en les addiccions

- Avaluació i intervenció psicològica en l’àmbit ambulatori procés de canvi en les conductes addictives, exploració i avaluació, entrevista motivacional, intervencions psicològiques des d’una perspectiva integradora

- Recursos destinats a les addiccions i circuits de derivació

- Avaluació i tractaments des d’altres recursos assistencials

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula- Exposicions teòriques per part de diferents professionals de la salut mental del Consorci Sanitari de Terrassa i del Grup ATRA.

- Classes teòriques acompanyades de suport de material escrit i de lectures complementàries recomanades.

- Combinació d’exposició teòrica amb exemples pràctics i activitats de grup per fomentar la integració dels coneixements a través del debat i el treball grupal.

- Ús d’altres suports didàctics, com l’exposició d’exemples de casos reals o de serveis d’educació social i ludificada com l’eina Kahoot, entre d’altres.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assoliment dels coneixements de l’ assignatura s’avalua mitjançant un examen teòric i una avaluació continuada. L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau.

El contingut de l’examen en primera convocatòria es basa en la matèria que s’ha explicat a les classes i en la bibliografia d’estudi recomanada en cada tema. La nota mínima per aprovar és de 5 punts sobre 10. L’examen consta de 35 preguntes amb quatre alternatives de resposta, en què els errors resten 0,33 punts. La durada de l'examen és de 45 minuts.

La segona convocatòria d'examen tindrà les mateixes característiques descrites per a la primera convocatòria.

L’avaluació continuada es basarà en un treball en grup desenvolupant un tema proposat pels docents de l’assignatura. Es proposaran quatre temes i s’assignarà un tema per grup que haurà de ser presentat i defensat davant el docent referent assignat.

L’examen serà el 70% de la nota de l’assignatura i el treball en grup el 30% restant. És requisit indispensable aprovar l'examen final per a poder aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

MANUALS BÀSICS DE REFERÈNCIA:

American Psychiatric Association - APA. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a. ed. --.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Belloch, A., Sandín, B. Y Ramos, F. (2008): Manual de Psicopatología (vol. 1). McGraw-Hill. Madrid.

Belloch, A., Sandín, B. Y Ramos, F. (2008): Manual de Psicopatología (vol. 2). McGraw-Hill. Madrid.

Buela-casal, G., Caballo, V., Y Carrobles, J.A. (2002): Manual de psicopatologia y trastornos psiquiátricos. Siglo XXI. Madrid.

Caballo, V.E., Salazar, I.C., Carrobles, J.A. (2014): Manual de psicopatologia y trastornos psicológicos. Pirámide. Madrid.

Kaplan, H. Y Sandok, B. (1999): Sinopsis de la Psiquiatría. Editorial Médica Paramericana. Madrid.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992): Clasificación internacional de las enfermedades (CIE-10). MS. Madrid.

Vallejo Ruiloba, J. (2011): Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (7ªed). Masson. Barcelona.

Feixas, G., Miró, M. T. (2010). Aproximaciones a la psicoterapia. Una introducción a los tratamientos psicológicos. Barcelona: Paidós. Capítulo 3 La aproximación teórica (modelos humanístico-existenciales).

REFERÈNCIES ESPECÍFIQUES SOBRE TRASTORNS ADDICTIUS:

Nora D. Volkow et al. (2016, january). Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. The New England Journal of Medicine, 374 (4). 

César Pereiro Gómez, Juan José Fernández Miranda (2018). Guía de adicciones para especialistas en formación. Valencia: Socidrogalcohol. 

César Pereiro Gómez (2010). Manual de adicciones para médicos especialistas en formación. Valencia: Socidrogalcohol. 

Becoña, E.; Cortés, M. (2016). Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Socidrogalcohol. Capítulo 2 Instrumentos para la evaluación en adicciones.

Becoña, E.; Cortés, M. (2008). Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Socidrogalcohol. Capítulo 4 Los procesos de cambio en conductas adictivas.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2015). La entrevista motivacional. Ayudar a las personas a cambiar. Barcelona: Paidós. Parte I y Parte II.

GÈNERE I DROGUES:

Castaños, M., Meneses, C., Palop, M., Rodríguez, M. y Tubert, S. (2007). Intervención en drogodependencias con enfoque de género. Colección Salud 10. Instituto de la Mujer.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2006). A gender perspective on drug use and responding to drug problems. Publications Office of the European Union.

Martínez, P. y Arostegui, E. (2018). Manual para la prevención de recaídas desde la perspectiva de género. Deusto.

Infonova. Género y adicciones. ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA. Primer semestre 2019/ REVISTA Nº 35.

REFERÈNCIES ESPECÍFIQUES PER A INFANTO-JUVENIL:

Echeburúa, E. y Requesens, A. (2012). Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Madrid: Editorial Pirámide. 

Asociación Proyecto Hombre (2021). Propuesta de intervención con adolescentes, jóvenes y familias en los programas de prevención indicada de Proyecto Hombre. Madrid. 

Fernández-Hermida J. R., Martínez-Loredo V. y González- De La Roz A. (2021). Conductas adictivas en la infancia y la adolescencia. Libro Blanco de la Salud Mental Infanto-Juvenil, 1, 38-53.

PATOLOGIA DUAL:

Patología dual (2011). En Becoña Iglesias, E. y Cortés Tomás, M. (Coord.) Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Socidrogalcohol. 97-111. ISBN 978-84-933094-3-5.

Roncero, C. (2016). Patología Dual: fundamentos clínicos y terapéuticos. Marge Books. ISBN 9788415004547.

San Molina, L. y Casas, M. (2002). Recomendaciones terapéuticas en patología dual. Ars Médica. ISBN: 978-84-9706-032-5.

Santis, R. y Casas, M. (10-12 de noviembre de1999). Diagnóstico dual. VI Encuentro nacional sobre drogodependencias y su enfoque comunitario. Chiclana de la Frontera, Cádiz.

(2014) Informaciones psiquiátricas; IV Jornadas de patología dual: ¿red o redes? De la conexión a la integración. 215(1), 242 p. ISSN 0210-7279.

PROGRAMES:

Comas, D. (2010). La metodología de la Comunidad Terapéutica. Fundación Atenea ISBN: 978 84 614 6831-7

(2009). Bones Pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències. Col·lecció Eines; 3. Generalitat de Catalunya. Institut Català d’assistència i Serveis Socials

Ledesma A et alt. Model català d’atenció integrada: cap a una atenció centrada en la persona. Versió 4.0 de 25 de maig de 2015. Generalitat de Catalunya. Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària.

Model de Servei de Centre de Dia per a persones amb addiccions (2016). Direcció General de Protecció Social. Departament de Treball, afers socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

Projecte de Servei Experimental d’Acompanyament a la Vida Autònoma per a Persones amb Conducta Addictiva (SAVA). (2018) Direcció General de Protecció social. Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

ALTRA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:

Marín, A. (2006) Manual práctico de Psicoterapia Gestalt. Desclée de Brouwer. Bilbao.

Peñarrubia, F. (1998) Terapia Gestalt: la vía del vacío fértil. Alianza Editorial. Madrid.

Lozano, J. G. (2000). Actitud en terapia Gestalt con drogodependientes. Informació psicològica, (74), 32-36.

RECURSOS DIGITALS:

www.droguesgencat.cat (https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/estigma

http://www.fcd.cat/alerta-estigma/

DOCUMENTALS I FILMACIONS: “The Wisdom of trauma”: https://wisdomoftrauma.com/movie/

Tres enfocaments de la psicoterapia: Entrevista de Fritz Perls con Gloria: https://www.youtube.com/watch?v=vbZ81tlGD6

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 13/01/2023 I1 12:00h