Universitat Internacional de Catalunya

Teràpia Familiar i de Parella

Teràpia Familiar i de Parella
6
14049
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

TERÀPIA RELACIONAL SISTÈMICA FAMILIAR I DE PARELLA

NIVELL I

1.PRESENTACIÓ

1.1 PUNTS CLAU

Presentem aquesta assignatura que pretén formar els alumnes i les alumnes, donant a conèixer el model relacional sistèmic i proporcionant eines per a l'avaluació i intervenció familiar i de parella, i entrenant en les competències, que per l'experiència en formació, creiem fermament, que són les més adequades i les que més capaciten, pel que fa a coneixements i experiència i les que més s'acosten a l'estudiant a el perfil més idoni de terapeuta familiar 

1.2 ESTRUCTURA

A les sessions de formació es pretén replicar les condicions d'una psicoteràpia aconseguint una formació teòrica i pràctica. Basada, a més, en la pròpia experiència de l'alumne en l'espai formatiu.

Estructurada en dues parts:

 Teoria.

Des d'una mirada àmplia i integradora dels marcs teòrics existents s'impartiran els continguts de la teoria relacional-sistèmica.

Pràctica.

Exposició contínua de les diverses situacions clíniques des de les que observar i practicar amb les tècniques apreses en l'espai teòric.

 

 

 

 

Requisits previs

No hi ha requisits previs per cursar aquesta assignatura, encara que és recomanable, haver superat les assignatures de cursos anteriors  

Objectius

Facilitar als estudiants un model que els proporcioni els instruments idonis per comprendre a les persones i les seves relacions. També les tècniques d'intervenció necessàries en el treball terapèutic amb usuaris, parelles i famílies.

Competències

 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

 • Establir una base sòlida a nivell teòric dels conceptes de el model relacional sistèmic.
 • Relacionar els conceptes bàsics amb situacions de la pròpia pràctica clínica.
 • Aportar els coneixements específics, les principals tècniques i procediments que s'utilitzen en la intervenció familiar, de parella i individual.
 • Establir una base sòlida sobre diagnòstic relacional
 • Comprendre la psicopatologia des de diferents marcs teòrics.
 • Adquirir eines per al diagnòstic relacional.
 • Entrar en contacte amb el treball clínic.
 • Participar en la reflexió i en la decisió sobre les intervencions clíniques adequades a cada cas.
 • Reconèixer qualitats i limitacions personals en el paper de psicoterapeuta.
 • Reflexionar sobre la relació entre la posició de l'terapeuta en la pròpia família i el seu rol professional sota el concepte d'isomorfisme.

 

 

Continguts

 TEMA 1. Conceptes bàsics i escoles de Teràpia Familiar.

Conèixer els aspectes més destacats de les interaccions familiars i de parella, de l'significat dels símptomes i les dificultats relacionals, així com dels diferents tipus d'estructures familiars i familiaritzar-se amb el vocabulari, els plantejaments i les tècniques emprades per les diferents escoles de teràpia familiar. Model comunicacional, estructural, processual, constructivista i de la teoria dels jocs.

El significat dels símptomes.

 

TEMA 2.  Valoració i avaluació familiar:

Anàlisi de la derivació i la demanda per desenvolupar les indicacions de formats d'intervenció.

Anàlisi de l'estructura familiar.

Anàlisi de la narrativa familiar.

Avaluar de forma clara i imparcial els conflictes, analitzant la seva repercussió en el funcionament global de la família i en l'estat dels seus membres.

Anàlisi de la comunicació familiar amb escales de comunicació validades al nostre país per l'equip docent encarregat d'impartir la matèria.

 

TEMA3. Diagnòstic relacional.

 

TEMA 4. Tècniques de conducció de la primera entrevista familiar i de parella. Metodologia precisa en l'obtenció de les dades necessàries per a la identificació, valoració i formulació de les àrees problemàtiques.

 

TEMA 5. Construcció d'hipòtesis.

 

TEMA 6. Contracte terapèutic, construcció i condicions. La redefinició com a tècnica de construcció.

 

TEMA 7. Elaboració d'informes amb l'avaluació de l'conflicte i l'orientació terapèutica adequada.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula METODOLOGIA I ACTIVITATS D'APRENENTATGE

L'assignatura serà presencial i la metodologia de l'aprenentatge es basa en l'esforç individual i en la dinàmica de grup.

 

(CM) Classes teòriques

(CP) Classes pràctiques amb visualització directa de casos, a través del mirall

(EC) Estudi de casos amb revisió indirecta de sessions realitzades pel docent i visualització de propostes clíniques a través de pel·lícules

(TRC) Tècniques de Role-plays

   (LH) Laboratori de simulacions i

    habilitats clíniques.

   (TA) Treball Autònom

   (LC) Lectura Crítica i revisió bibliogràfica.

  (PRE) Preparació i realització de

   activitats avaluables. elaboració de

   resums de les parts teòriques i de les

   sessions dels casos en pràctiques

   (TG) Treball grupal:

Preparació de casos i simulacions

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula    La nota final de l'assignatura estarà compresa per la suma de la nota de l'examen final, de la feina escrit i de la nota referent a l'assistència ia la participació L'examen final, tindrà dues parts diferenciades, una part pràctica i una altra teòrica i representarà el 80% de la nota, concretament 40% la part pràctica i 40% la part teòrica El treball consisteix a escriure un diari, una memòria de les activitats i casos que vegem en les classes, amb una nota reflexiva a la fin de la memòria diària. Representarà el 10% de la nota. La data per presentar-lo és el 12 de Novembre L'assistència i participació representarà el 10% de la nota final Per comptabilitzar el treball i la participació, caldrà haver superat amb aprovat cada de les parts de l'examen En el cas de no superar alguna de les parts de l'examen, la recuperació es farà de la part suspesa Sistemes i criteris d'avaluació Proves escrites (PE) Proves pràctiques (PP) Participació a classe (PC) Treballs escrits (ET)    

Bibliografia i recursos

 

ACKERMAN, N .: Diagnòstic i tractament de les relacions familiars. Ed. Horme, B. Aires, 1971.5 ANDOLFI, M .: (1977) Teràpia Familiar. Ed. Paidós, Barcelona, 1985.9. Bateson, G.: (1956) Passos cap a una ecologia de la mente.Ed. Carlos Lohlé. B. Aires, 1972.13. Bateson, G .; JACKSON, D .; HALEY, J. i Weakland, J .: (1956) Cap a una teoria de l'Esquizofrènia. En G. Bateson, op. cit., 1972, pp.231-256.14. Bateson, G. i Ruesch, J .: (1951) Comunicació. La matriu social de la psiquiatria. Ed. Paidós, Barcelona, 1984. 15  

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/01/2023 A14 10:00h