Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge

Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge
6
14051
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic o després de les classes.

Presentació

Optativa pensada per a l’alumnat que estigui interessat en la clínica infantil i juvenil i en la psicologia educativa. L’objectiu és aprofundir en els trastorns que incideixen, directament o indirectament, en l’aprenentatge dels infants i joves. Posar l’accent en el tractament als centres de reeducació i en el tractament i les pautes que són necessàries perquè els centres educatius puguin assegurar una inclusió educativa i un procés d’ensenyament-aprenentatge òptim per a aquests, així com la millor orientació educativa i professional.

 

Requisits previs

Tenir aprovada l'assignatura de psicologia educativa de tercer curs.

Objectius

 1. Conèixer les possibilitats d’intervenció, tècniques, metodologies i recursos dels trastorns d'aprenentatge (TA) i d’aquells trastorns les característiques dels quals afecten l’aprenentatge.
 2. Adquirir les diferents estratègies per a aconseguir una atenció a la diversitat real i saber assessorar els centres educatius i al professorat d'una manera adequada.
 3. Aprendre i entendre les dificultats que presenten aquests nens/es i joves i la implicació que tenen aquestes dificultats en els diferents contextos. Saber quines implicacions tenen els TA a nivell emocional i les comorbilitats que poden existir i tenir-ho en compte en la intervenció.
 4. Saber oferir orientacions útils a les famílies d'aquests nens/es i joves.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les necessitats educatives especials i les necessitades específiques de suport educatiu que deriven dels trastorns d’aprenentatge, el trastorn de llenguatge, TEA i TDAH.
 • Conèixer les necessitats educatives i les característiques dels alumnes amb més capacitats i les diferents tècniques d’intervenció, dins i fora de l’àmbit escolar.
 • Conèixer les diferents intervencions i adaptacions per aconseguir el desenvolupament integral del diferent alumnat en l’àmbit clínic i escolar.
 • Conèixer i dissenyar estratègies per afrontar els trastorns d’aprenentatge. Conèixer les diferents tècniques i recursos per atendre els TA i els trastorns que afecten directament l’aprenentatge. 
 • Conèixer les bases conceptuals dels TA, les intervencions i les orientacions que són necessàries en l’àmbit personal, familiar i escolar.
 • Comprendre, dissenyar i planificar estratègies de resposta educativa per als diferents tipus de TA o trastorns que influeixen negativament en el procés d’ensenyança.
 • Respectar i valorar la diversitat com a element d’enriquiment humà.

Continguts

 • Introducció a les dificultats d’aprenentatge, a les NESE i als trastorns del neurodesenvolupament que afecten l’aprenentatge.
 • Intervenció en AACC.
 • Intervenció en TEA.
 • Intervenció en TDAH.
 • Intervenció en els trastorns específics de l’aprenentatge amb dificultat en la lectura.
 • Intervenció en els trastorns específics de l’aprenentatge amb dificultat en l’expressió escrita.
 • Intervenció en els trastorns específics de l’aprenentatge amb dificultat matemàtica.
 • Intervenció en el trastorn del llenguatge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse teòrica (CT) 

Aprenentatge autònom (AA) 

Treball individual (TI) 

Debat i discussió (DiD) 

Tutoria acadèmica personal (TAP) 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaInstruments:

- Proves escrites de diferent tipus (assaig, de resposta breu, objectives, casos o supòsits, resolució de problemes, etc.)

- Treballs escrits individuals o en grups.

- Exposicions i presentacions orals.

- Es podrà realitzar autoavaluació i coavaluació.

- L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau, es descomptaran les faltes d'ortografia i redacció.

 • Prova escrita amb un valor del 70% (aquesta prova s'haurà d'aprovar amb una nota mínima de 5 per a poder fer mitjana amb les altres qualificacions).
 • Comentaris i/o treballs individuals o grupals amb un valor del 30%.
 • L'examen de segona convocatòria ha d'estar aprovat amb una nota de 5 o superior per poder fer la mitjana ponderada amb les pràctiques realitzades. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne-a haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

Bibliografia i recursos

García López, Cristina. (2020): “Familias de niños con TEA. Programa de Psicoeducación emocional y apoyo mutuo”. Editorial CEPE. ISBN: 9788418044205. 

2. Esquivel Ancona, Fayne. (2020): “Entrevista clínica: Infantil, adolescente, de la salud, familiar y grupal”. Editorial CEPE. Colección: Manual Moderno. ISBN: 9786074488487. 

3. Outon Oviedo, Paula. (2018): “Programas de Intervención con Disléxicos. Diseño, implementación y evaluación”. Editorial CEPE. Colección: Educación Especial y Dificultades de Aprendizaje. ISBN: 9788478694327. 

4. Llopis Paret, Ana María. De Pablo Marcos, Carmen. Fernández Baroja, Fernanda. (2017): “La dislexia: origen, diagnóstico y recuperación”. Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788485252121. 

5. González Navarro, Ana. Martos Pérez, Juan. Llorente Lomí, María. Ayuda Pascual, Raquel. Freire, Sandra. (2018). “Los niños pequeños con autismo. Soluciones prácticas para problemas cotidianos.” Equipo Deletrea. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. Editorial CEPE. ISBN: 9788478696734. 

6. Llopis Paret, Ana María. De Pablo Marcos, Carmen. Fernández Baroja, Fernanda. (2012). Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478698530. 

7. González, María. Llorente, María. Raposo, José. Martos, Juan. Ayuda, Raquel. Freire, Sandra. (2017). Equipo deletrea. “Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento”. Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478698547. 

8. Garrido Landivar, Jesús. (2017) “Programa de actividades para educación especial”. Editorial: CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788486235857.

9. Orjales Villar, Isabel. (2017). “Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores.” Editorial: CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN:9788478692941. 

10.Gonzalez Navarro, Ana María. (2017). “El síndrome de Asperger. Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a familiares, profesores y compañeros. Equipo deletrea. Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478697267. 

11.Orjales Villar, Isabel, Polaino Lorente, Aquilino. (2018): “Programa de Intervención Cognitivo-Conductual para niños con Déficit de Atención con Hiperactividad”. Editorial CEPE. Colección: Programas de Intervención Psicopedagógica y Educativa. ISBN: 9788478693597. 

12.Elices Simon, Juan Antonio. Palazuelo Martínez, María Marcela. Del Caño Sánchez, Maximiliano. (2013). “Alumnos con AACC intelectuales, características, evaluación y respuesta educativa.” Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478699667. 

13. Magaz Lago, Ángela. García Pérez, Emmanuel. (2016). “Niños y adolescentes inatentos (TDA) características, diagnóstico y tratamiento psico-educativo”. Editorial CEPE. Colección: Educación especial y dificultades de aprendizaje. ISBN: 9788478695881. 

14. Andreu i Barrachina, Llorenç. Aguado Alonso, Fernando. Claustre Cardona i per, María. (2013). “El trastorno específico del lenguaje. Diagnóstico e intervención.” Editorial VOC. ISBN:9788490640890. 

15. Mendoza Lara, Elvira. (2016): “Trastorno Específico del lenguaje, Avances en el estudio de un trastorno invisible”. Editorial Pirámide. ISBN: 9788436836196. 

16. Galve, José Luis. Trallero, Manuel. (2008). “Fundamentos para la intervención en el aprendizaje de la ortografía (Manual Ortoleco)”. Editorial CEPE. ISBN: 9788478696666. 

17. Díaz Marta, Isabel; Ruiz, M.ª Ángeles; Villalobos, Arabella. (2017): “Manual de Técnicas y Terapias Cognitivo-Conductuales.” Editorial Desclée de Brouwer. ISBN: 9788433029508.

18. Labrador Encinas, Francisco Javier; Cruzado Rodríguez, Juan Antonio; Muñoz López, Manuel. (2001). “Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta”. Ediciones Pirámide. Colección Psicología. ISBN: 9788436813746. 

19. Méndez Carrillo, Francisco Xavier; Espada Sánchez, José Pedro; Orgilés Amorós, Mireia. (2006). “Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes. Estudio de casos escolares.” Ediciones Pirámide. Colección: Psicología. ISBN: 9788436820690 

 

 

 

 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 17/01/2023 A12 08:00h