Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia en la Gestió del Talent

Psicologia en la Gestió del Talent
6
14058
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Responsable:

Sra. COLOMBO BONALDI, Valeria - hello@valeriacolombo.tech

Horari d'atenció:

Previa confirmación por correo electrónico a:

Prof. COLOMBO BONALDI, Valeria - hello@valeriacolombo.tech

Prof. TESÓN RUIZ, Clotilde - clotildeteson@ct-group.es

Presentació

Aquesta assignatura se centra en la relació entre l'empresa i l'empleat, des del seu primer contacte fins a la finalització de la relació. Durant aquesta relació, la psicologia dels Recursos Humans aplica tècniques i procediments d'avaluació i intervenció que faciliten la direcció i gestió dels RRHH basant-se en principis psicosocials de l'funcionament de les persones com a individus, dels grups i de les organitzacions.

Requisits previs

Es recomana haver cursat lassignatura de Psicologia de les Organitzacions.

Objectius

 • Comprendre el cicle de vida de l'empleat a l'empresa: des que l'empleat és un potencial candidat a incorporar-se a l'empresa; el seu desenvolupament, formació, equips i lideratge; fins a la desvinculació (total o parcial / temporal o definitiva) de l'empleat de l'empresa.
 • Entendre l'actuació de l'psicòleg és una eina clau per millorar la gestió i el desenvolupament de l'talent a les organitzacions.
 • Aprendre i identificar els passos fonamentals de l'employee journey per dissenyar una experiència d'empleat / a que atregui i fidelitzi el talent a les organització.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

L'alumnat serà capaç de:

Explicar el paper del / la psicòleg / a i la seva importància en les organitzacions.

Descriure els passos de el cicle de vida de l'empleat dins de l'empresa.

Identificar les principals pràctiques i processos d'atracció, selecció, desenvolupament, formació, motivació, lideratge de l'talent.

Analitzar comportaments i decisions empresarials i valorar-los des del punt de vista de l'Psicòleg / a i des de l'econòmic, social i ètic.

Continguts

1. Processos d'atracció, selecció i onboarding de Talent (Valeria)
1.1. Planificació dels recursos humans

1.2. Employer branding: atracció de talent, Proposta de Valor, RRSS, Experiència de candidat.

1.3. Recruitment: inbound recruitment, RRSS, portals d'ocupació, Head hunting, reclutament intern, Programari de gestió (ATS)

1.4. Procés de selecció: anàlisi CV, garbell, proves i entrevistes, avaluació per competències i per valors. Oferta d'incorporació.

1.5. Onboarding: disseny, preparació, seguiment.

 

2. Gestió de l'talent (Clotilde)
2.1. Tècniques de formació: on-the-job, a l'aula, outdoor

2.2. Desenvolupament de carrera

2.3. Desenvolupament d'equip

2.4. Avaluació de l'acompliment

2.5. Estratègies de compensació i beneficis

2.6. Offboarding (Desvinculació)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA METODOLOGIA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries. Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
L'aprenentatge orientat a projectes és un mètode basat en l'aprenentatge experiencial i reflexiu en el qual té una gran importància el procés investigador al voltant d'un tema, amb la finalitat de resoldre problemes complexos a partir de solucions obertes o abordar temes difícils que permetin la generació de coneixement nou i desenvolupament de noves habilitats per part dels estudiants. Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup. Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític. El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al grau.

Modalitat totalment presencial a l'aula:

L'avaluació de l'assignatura es realitza a partir dels punts següents:

• Examen final (40%) amb 70 preguntes tipus test.
• Treball final individual (30%): s'avaluarà tant el treball escrit com la presentació del projecte a classe.
• Activitats pràctiques (20%) tant individuals com col·lectives.
• Assistència i participació (10%): cal un mínim del 80% d'assistència per optar a aquesta puntuació.


2ª Convocatòria:
• Examen final (40%) amb preguntes tipus test.
• Treball final (30%): mateixa nota que en 1a convocatòria.
• Activitats pràctiques (20%): mateixa nota que a 1a convocatòria.
• Assistència i participació (10%): mateixa nota que en 1a convocatòria.


Consideracions importants:

1. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 5 a l'examen final i al treball en grup per poder fer la mitjana amb la resta de les notes (A la 1a i 2a convocatòria).

2. La realització de les activitats pràctiques s'entén com a avaluació contínua i, per tant, si les pràctiques no es lliuren segons les dates establertes, això implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
3. El plagi, còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat de lavaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
4. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula dhonor, per la qual cosa la qualificació màxima serà excel·lent.

Bibliografia i recursos

Talent Clue. Metodología Inbound Recruiting. Guía completa. Cómo implementar paso a paso una Estrategia de Inbound Recruiting en tu empresa. Recuperado en https://cdn2.hubspot.net/hubfs/252575/guia-completa-metodologia-inbound-recruiting.pdf

Candidate Journey: Cómo optimizar el proceso de solicitud de empleo. s.f. recuperado de  https://softgarden.com/es/blog/candidate-journeycomo-optimizar-el-proceso-de-solicitud-de-empleo/

Cómo diseñar el Candidate Journey Map. s.f. Recuperado de https://getwith.io/es/como-disenar-el-candidate-journey-map/

Martínez, C. (2019) Historia de un proceso de selección [PARTE 3: la post-contratación] Recuperado de http://blog.talentclue.com/candidate-journey-fases-experiencia-candidato-0-0

The employee journey. S. Becker & W. Bolink. 2018 (en inglés)

Experiencia de Empleado. R. Vara García & I. Fernandez de Pierola. 2015

Delivering Happiness: ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios? T. Hsie. (2018)

Previsión y planificación de plantillas. Altea Pérez Serna (2019)

The Whole Brain Business Book. Ned Herrmann and Ann Herrmann- Nehdi. McGraw Hill Education. 2015

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen R. Covey. Paidós.

Strengthsfinder 2.0 from Gallup Tom Rath. Don Clifton. Gallup Press 2017.

Reinventar las organizaciones. Frederic Laloux. Arpa y Alfa Editores.

Start with Why. How great leaders 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 I1 12:00h