Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting 1

Màrqueting 1
6
14186
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

En l'actualitat, resulta imprescindible el coneixement del mercat, de la competència, del client i del teu propi producte i empresa per garantir l'èxit sostenible de l'empresa en un entorn essencialment competitiu. Això provoca que l'àmbit d'aplicació del màrqueting no només és cada vegada més gran, sinó que està adquirint més rellevància, impregnant tota l'acció de l'empresa. Si li sumem que el món digital està adquirint cada vegada més rellevància, la gestió del Màrqueting es fa essencial, ja que les grans decisions empresarials passen per la direcció de Màrqueting. Per tot això, resulta de vital importància, dins d'una formació global i personalitzada, que l'alumne es formi i conegui tot el necessari per desenvolupar les activitats de màrqueting en una empresa.ri per desenvolupar les activitats de màrqueting en una empresa.

Requisits previs

 Capacitat d'anàlisi i autoaprenentatge

Habilitats de comunicació

Ganes d'aprendre i gaudir de la diversitat de l'Marketing.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Adquirir els coneixements dels conceptes bàsics i fonamentals del Marketing.
 • Conèixer els diferents àmbits de desenvolupament d'un departament de Màrqueting amb especial interès en accions pràctiques per poder estar preparat per al primer lloc de treball si està relacionat amb MKT o si és d'un altre Departament poder comprendre les problemàtiques d'aquesta.
 • Conèixer els diferents factors interns i externs per a la presa de decisions del departament.
 • Preparar-se per la recerca de el primer lloc de treball si està relacionat amb MKT.

Competències

 • 25 - Conèixer la funció comercial dins l'empresa i ser capaç d'entendre'n els objectius.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

Comprendre la gestió de l’àrea de màrqueting d’una empresa.

 

Continguts

 

1. Introducción al Marketing

 • ¿Qué es marketing?
 • Objetivos
 • Conceptos básicos marketing

2. Análisis del Cliente. Customer Centrix

 

3.- Plan de Marketing.

 • Porqué, cómo, para qué, para quién …?
 • Estructura

 4. Análisis Interno

 • Empresa. Tipos y estilos
 • Análisis Portafolio: Boston Consulting model
 • DAFO

 5.- Análisis Externo

 • Mercado y su entorno. Sectores
 • Competencia
 • Análisis competencia
 • Online.

  MARKETING MIX

6. Producto y Servicios

 • Objetivos
 • Posicionamiento.
 • Valor, diferenciación,…
 • Diseño, Packaging
 • Clasificación
 • Planificación nuevos productos, innovación,…

 7. Precio

 • Objetivos
 • Concepto e importancia del precio.
 • Estrategia y estructura de precios y márgenes.
 • Análisis competencia de precios.
 • Afectación venta online al precio

 8.1. Placement. Distribución

 • Objetivos
 • Análisis de los diferentes tipos de canales.
 • Canales Tradicionales y Online

 Trade Marketing

 • El arte de ser atractivo en el punto de venta
 • Visual merchandising

 9.1 Promoción. Comunicación

 • Objetivos.
 • Diferentes tipos de comunicación.
 • Proceso Creativo

  Comunicación  Online

 • Redes Sociales
 • Publicidad Online (Google, Facebook,…)
 • SEO / SEM, retargeting …

 Comunicación Offline

 • Análisis diferentes tipos y enfoques
  • Prensa, Radio, Televisión, Marketing Directo, RRPP …
  • Sponsoring, publicity, RRPP, celebrities,…

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es desenvolupa utilitzant les següents metodologies:

* Exposicions de professor.
* Debat i intercanvi d'opinions.
* Material audiovisual.
* Treball en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

1a Convocatoria

 • 35% exámenes 
  • Ex. parcial (10%) día 3 Nov (TBC) + Ex. final (25% (mínimo de 4 para pasar la asignatura). 12-22 Diciembre
 • 35% Trabajo y presentación de un Plan de Marketing 
  • El Trabajo consistirá en crear un producto o sucedáneo de una empresa existente (o ficticia), en grupos. Máx. Nº de grupos:  10.
 • 10%   Trabajos a entregar durante el curso
 • 20% participación activa en clase

  2a Convocatoria:  

 • 60% examen 2ª convocatoria

 • 40% Trabajo. (el realizado durante el curso) Si no lo hubiese hecho deberá entregar uno como los demás.

  El Trabajo consistirá en crear un Plan de Marketing

 

Bibliografia i recursos

 • "Marketing", Kotler, Armstrong.
 • 'Marketing. Conceptos y estrategias'. Miguel Santesmases Mestre.
 • "El efecto actitud". Víctor Küppers.
 • “Los secretos de las presentaciones de Steve Jobs” Carmine Gallo  Editorial McGraw-Hill