Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de Recursos Humans

Direcció de Recursos Humans
6
14187
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès