Universitat Internacional de Catalunya

Economia d'Empresa

Economia d'Empresa
6
14190
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà