Universitat Internacional de Catalunya

Empresa Familiar

Empresa Familiar
3
14192
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà