Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Institucionals

Pràctiques Institucionals
2
14203
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


 

Amb concreció prèvia amb l’alumne.

Reyes Alcón, responsable de prácticas Facultad de Derecho. 

ralcon@uic.es 

Presentació

 

El pràcticum del Grau en Dret es configura com un procés lògic de formació pràctica que els alumnes han de fer obligatòriament per concloure els seus estudis universitaris.

Amb aquesta assignatura es pretén ampliar i consolidar els coneixements adquirits al llarg de la titulació, així com afavorir el maneig de les eines necessàries per dur a terme tasques pròpies d’un graduat en Dret. Per complir aquests objectius, s’ofereix un pràcticum de caràcter purament extern, en què els alumnes s’integraran en diferents institucions: registres, notaries, Advocacia de l’Estat, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, etc., on posaran en pràctica els coneixements adquirits.

L’assignatura de Pràcticum Institucional pretén que l’alumne pugui conèixer la dimensió veritable de l’entorn legal professional, de les sortides professionals, més enllà de l’exercici professional en despatxos d’advocats. La disposició i el disseny d’aquesta assignatura també s’ajusten a la realitat general del sector legal relatiu al timing en la incorporació de professionals i candidats en pràctiques.

La finalitat última és millorar la qualitat de la formació en pràctiques i conèixer les sortides professionals reals en el sector jurídic.

Requisits previs

Per poder cursar aquesta assignatura, els alumnes hauran de cursar el darrer any del Grau en Dret, i comptar amb disponibilitat total en horari de matins.

Per això, resulta incompatible amb el seguiment d'assignatures del 3r curs de Grau en Dret, o altres cursos, amb estades d'intercanvi/Erasmus així com amb la simultaneïtat d'un doble programa de Grau (Grau a ADE o Grau a Humanitats).

Igualment, aquesta assignatura és incompatible amb lassignatura de Practicum Jutjats.

Per tant:

- La matriculació en pràcticum és incompatible si hi ha assignatures pendents d'altres cursos.
- La matriculació en pràcticum és incompatible per a alumnes que duguin a terme estades ERASMUS.
- La matriculació en pràcticum institucional és incompatible amb pràcticum jutjats i viceversa.
- La matriculació es durà a terme per ordre dinscripció fins a esgotar places.

Objectius

 

Els objectius d’aquesta assignatura són els següents: Permetre aproximar els alumnes a escenaris professionals reals.

  •  Introduir l’estudiant en la problemàtica jurídica de les empreses, de les institucions o dels particulars.
  •  Potenciar el rendiment personal dels alumnes de Dret reforçant els coneixements adquirits al llarg de la carrera acadèmica i desenvolupant les habilitats requerides per aconseguir una formació completa i integral.
  •  Afavorir la capacitat crítica i reflexiva dels alumnes i fomentar la presa de decisions.
  •  Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi i síntesi dels fenòmens jurídics.

Competències

ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Pràctiques externes 05 19 22 23 24 25 30

Resultats d'aprenentatge

- Haurà adquirit habilitats per al treball en equip

- Serà capaç de cercar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

- Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics subjacents en un supòsit concret

- Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.)

- Desenvoluparà i aplicarà els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides durant les pràctiques externes.

- Haurà adquirit les bases del dret immobiliari i registral.

Continguts

 

Aproximació a lentorn professional de lentitat col·laboradora en cada cas.

L'alumne podrà triar una entitat entre les següents per cursar l'assignatura. 

Les entitats són les següents: 

OPCIÓ 1 - DEGANAT AUTONÒMIC DE REGISTRES DE CATALUNYA 

OPCIÓ 2 - COL·LEGI NOTARIAL DE CATALUNYA 

OPCIÓ 3 - ADVOCACIA DE L'ESTAT A BARCELONA 

OPCIÓ 4 - GABINET JURIDIC GENERALITAT DE CATALUNYA 

Es treballarà a manera de shadowing cada tutor amb cada alumne assignat seguint les indicacions de cada entitat per tal que l'alumne es familiaritzi amb la tasca exercida pel seu tutor i la importància i transcendència d'aquesta a l'entorn legal a nivell professional.


           

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA 

Pràctiques externes  05 19 22 23 24 25 30

 

- Simulació

- Recerca d'informació

- Anàlisi de casos pràctics i discussió

- Dinámica de grup. Posada en comú. 

ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Pràctiques externes 05 19 22 23 24 25 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es basarà en l’informe del tutor, que suposarà el 80 % de la nota. La memòria de l’alumne suposarà el 20 % restant.