Universitat Internacional de Catalunya

Models Alternatius a l'Experimentació Animal

Models Alternatius a l'Experimentació Animal
5
14275
4
Primer semestre
op
MENCIÓ EN RECERCA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Des de fa molts segles, l'ésser humà ha vingut utilitzant els animals per al coneixement científic i gràcies a aquests animals s'ha avançat molt en el desenvolupament de teràpies, cirurgies, etc. 

No obstant això, actualment se sap que no tots els resultats observats en animals es correlacionen amb el comportament a posteriori en humans i per tant s'ha posat en qüestió el seu ús. A més, a pesar que algunes estadístiques apunten a una disminució del nombre d'animals utilitzats en recerca, la realitat és que encara es continuen utilitzant molts animals i fins i tot està augmentat l'ús d'animals genèticament modificats. 

En 2010, la comissió europea va aprovar una nova directiva relativa a la protecció dels animals utilitzats per a fins científics. Aquesta directiva es coneix com el principi de les 3 Rs: Reemplaçar, Reduir i Refinar.En  aquest context, es planteja essencial donar una formació sobre els models alternatius a l'experimentació animal que podran usar els nostres alumnes en el seu futur. Es tractarà d'explicar les diverses opcions, els seus usos i particularitats i en quins casos és beneficiós usar cadascun d'ells segons la pregunta científica que es tracti de respondre.

Requisits previs

 Per a poder matricular aquesta optativa, és recomanable haver aprovat:  

  • Biologia Molecular 
  • Genètica 
  • Enginyeria genètica i models d'experimentació 
  • Toxicologia

Objectius

1. Entendre la situació actual de l'ús dels models animals per a experimentació.  

2. Estudiar i aplicar en casos pràctics el principi de les 3Rs.  

3. Conèixer els models alternatius actuals, els seus beneficis i casos d'ús.  

4. Treballar en un projecte hipotètic i plantejar un model alternatiu a l'experimentació animal.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnes en primera convocatòria:  

  • Examen parcial: 30% 
  • Mètodes del cas: 20% 
  • Examen final: 45% 
  • Assistència a classe: 5% 

El professorat es reserva fins a un 10% de la nota per a ser concedida per arguments subjectius com ara: implicació, participació, respecte a les normes bàsiques, etc.    

2) Alumnes en segona o posterior convocatòria: la nota dels mètodes del cas es guardarà i l'examen final representarà el 80% de la nota. Els alumnes repetidors que desitgin repetir l'examen parcial en 3 o 5 convocatòria, podran realitzar-los comunicant-lo prèviament el professor titular de l'assignatura. També és possible repetir els mètodes del cas en 3 o 5 convocatòria.    

Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:  

1) En l'examen final s'haurà d'obtenir un 5 de nota mínima per a poder fer mitjana amb les notes d'avaluació continuada (mètodes del cas, actitud i parcial).  

2) Els exàmens contindran preguntes de tipus test (4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i -0.25 els errors.) i preguntes de desenvolupament.  

3) Assistència a classe:  Es recomana l'assistència regular a les classes magistrals i mètodes del cas. L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però si recomanable ja que serà el 5% de la nota. Si l'alumnat s'absenta a més de 3 classes magistrals perdrà estigui 5%. L'expulsió d'un alumne de classe magistral o mètode del cas, repercutirà negativament en les avaluacions continuades. L'assistència a mètodes del cas és obligatòria. Per a tenir el % de nota d'ells, és obligatori haver assistit al 75% de les sessions de mètodes del cas. 

4) En la concessió de les Matrícules d'Honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de l'assignatura, així com el respecte per les normes bàsiques.  

5) L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tauletes o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents lliçons així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

Zuang, V., Dura, A., et al., Non-animal methods in science and regulation – EURL ECVAM status report 2021, EUR 30960 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-46511-9, doi:10.2760/93290, JRC127780.

 

Canals, J. M., Romania, P., Belio-Mairal P., Nic, M., Dibusz, K., Novotny, T., Busquet, F., Rossi, F., Straccia, M., Daskalopoulos, E. P., and Gribaldo, L., Advanced Non-animal Models in Biomedical Research – Immunogenicity testing for advanced therapy medicinal products, EUR 30334/4 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-49091-3, doi:10.2760/7190, JRC126997.

 

DIRECTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de septiembre de 2010 relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos

 

Boada et al. La experimentación animal- UAB

 

REGLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 21/12/2022 A10 18:00h