Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia de les Cures Pal.liatives

Psicologia de les Cures Pal.liatives
3
14515
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


iramo@uic.es

Presentació

Als darrers anys i davant l’evolució de les cures pal.liatives, s’ha posat de manifest la necessitat d’oferir una atenció integral i de d’un punt de vista interdisciplinari a persones en situació de malaltia avançada, així com a les seves famílies. 

La figura del psicòleg, esdevé fonamental per tal de poder alleujar el patiment psicològic i existencial derivat el procés de malaltia i final de vida. 

Aquesta assignatura, pretén donar a conèixer a futurs professionals de la psicologia, les nocions i habilitats bàsiques necessàries per tal de poder garantir un abordatge de qualitat. Tanmateix, vol facil.litar el desenvolupament d’eines pròpies d’autorregulació emocional que es fan indispensables als professionals que tenen contacte directe amb el patiment aliè.


Requisits previs

Disposició de desenvolupar les capacitats pròpies en aquest àmbit.

Objectius

 1. Conèixer la situació actual de les cures pal.liatives des d’un punt de vista interdisciplinari.

 2. Explicar el rol específic del psicòleg dintre d’aquest àmbit 

 3. Promoure habilitats de comunicació i acompanyament davant situacions d’alt impacte emocional.

 4. Oferir recursos d'avaluació i intervenció psicològica i espiritual per al tractament de  persones en situació de  malaltia avançada i/o final de vida

 5. Facil.litar eines d’autocura als professionals. Prevenció de la fatiga per compassió.

 6. Identificar els processos de dol normal i dol patològic així com adquirir coneixements necessaris per acompanyar persones que pateixen una pèrdua.

Competències

 • CB01 - Que els estudiants hagin demostrar posseir i comprendre coneixements en un àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.

Resultats d'aprenentatge

Disposar d’una visió global de la situació de les cures pal·liatives en l'actualitat i del rol específic del psicòleg.

Adquirir nocions bàsiques en bioètica necessàries per a la presa de decisions.

Conèixer els diferents tipus de malalties que afecten els pacients tributaris de la intervenció, així com les diferents fases d’aquestes.

Desenvolupar competències, habilitats i coneixements sobre l’avaluació i intervenció psicològica i espiritual en aquest àmbit.

Tenir una visió bàsica sobre el procés de dol i els factors associats.

Aprendre eines de comunicació i counselling així com recursos d’autoregulació emocional

Continguts


 1. Introducció a les Cures Pal.liatives i rol del psicòleg

 2. Comunicació i Counselling 

 3. Bioètica i presa de decisions

 4. Avaluació i intervenció emocional 

 5. El perdó al final de la vida

 6. Avaluació i intervenció espiritual

 7. Intervenció específica en persones amb deteriorament cognitiu avançat

 8. El procés de  final de vida

 9. El procés de dol

10 . Autoregulació emocional en professionals.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl mètode serà mixte. Es treballarà la matèria en base a casos clínics, role playings, dinàmiques i mitjans audiovisuals.En ocasions, es precisarà treball autònom per part de l’alumne.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final serà a de l'examen. Es restaran les faltes d'assistència a partir de la tercera ( -0.5 punts per falta).

Bibliografia i recursos

 • Bayés R. (2001). Psicología del sufrimiento y de la muerte. Barcelona : Martínez Roca.

 • Bayés R, Limonero J.T. (2005). Influencia de la proximidad de la muerte en los factores que pueden ayudar a morir en paz. Med Clín; 124: 556.

 • Ética y sedación al final de la vida. (2003) Fundació Víctor Grífols i Lucas. Quadern nº 9. Barcelona.

 • Gomis C, Barbero J, Giró (2008): en Benito E.; Barbero, J.; Payás, A. (comp.) El

 • Acompañamiento espiritual en Cuidados Paliativos. Una introducción y una propuesta.SECPAL-Arán, Madrid. Cap 4.

 • Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas. Intervención psicológica y espiritual. Obra Social “La Caixa”.

 • Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelos y protocolos. P.Arranz, J.Barbero, P.Barreto, R. Bayés. Ariel

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A16 12:00h