Universitat Internacional de Catalunya

Principis de Direcció d'Empresa

Principis de Direcció d'Empresa
3
14516
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


L’atenció als alumnes es farà per correu electrònic i després de les classes.

Presentació

Aquesta assignatura pretén introduir l'estudiant al món empresarial on desenvoluparà la seva vida professional. Per això, facilita l'adquisició de coneixements bàsics sobre les organitzacions empresarials i el seu funcionament, que permeten a l'alumne ampliar la seva visió en diferents perspectives: econòmica, legal, organitzativa i humana, entre d'altres.

L'assignatura té una orientació pràctica, on a partir dels conceptes teòrics essencials, es treballa amb exemples i casos on aquests es fan realitat. Així, l'alumne, mitjançant un rol actiu en aquesta dinàmica, anticipa els escenaris on segurament s’hi trobarà en el desenvolupament del seu futur professional.

Requisits previs

Tenir cursada l'assignatura de Psicologia de les organitzacions.

Objectius

 • Entendre què és l'empresa, les tipologies i els elements clau de la seva organització i govern.
 • Comprendre els aspectes fonamentals de les finances de l'empresa i com interpretar-los.
 • Conèixer diferents formes de treball col·laboratiu i de gestió dins de les organitzacions, amb especial atenció a les més actuals.
 • Comprendre el rol de la innovació i les seves estratègies de desenvolupament a les empreses.
 • Saber reconèixer i distingir quan hi ha relació laboral respecte a altres relacions jurídiques.
 • Saber com es determina la prestació, la quantitat i les característiques de la prestació de la persona treballadora, així com la resolució del conflicte: mediació i conciliació.

Competències

 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura l'alumnat serà capaç de:

 • Identificar els elements essencials d’una empresa i el seu govern.
 • Analitzar les finances d’una empresa de forma general.
 • Reconèixer les diferents formes de treball col·laboratiu i de gestió dins de les organitzacions.
 • Visualitzar el rol de la innovació i les seves estratègies dins de les empreses.
 • Confeccionar, redactar i emplenar determinats documents necessaris en les relacions laborals.

Continguts

1. Introducció a l'empresa, organització i govern

 • El concepte d'empresa, objectius
 • Funcions clau
 • Estructures organitzatives i de govern

 2. Principis de finances

 • Models de negoci i rendibilitat
 • Elements clau per a la gestió financera d'un negoci
 • Saber llegir els informes financers d'una organització

 3. Dinàmiques de treball col·laboratiu a l'empresa

 • Claus del treball en equip
 • Estils de lideratge

 4. Conceptes de gestió de projectes

 • Introducció a la metodologia de gestió de projectes
 • Les noves metodologies agile

 5. Introducció a la innovació

 • El concepte d'innovació, objectius i la seva importància a l'entorn actual
 • Tipus d'innovació
 • Eines per a la innovació

 6. Principis de dret laboral

 • La relació laboral i els protagonistes: la persona treballadora i la persona titular de l'empresa
 • Mercat de treball, política d’ocupació i contracte de treball
 • El conflicte de treball: administració laboral i la jurisdicció social

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura serà activa i centrada en l'estudiant, que serà el protagonista en el procés d'aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquesta metodologia combina classes magistrals, ensenyament pràctic (dinàmiques de grup, estudis de casos, anàlisi de lectures i recursos audiovisuals) i preparació d'un treball en equip.

L'assignatura requereix de l'estudiant tant treball individual i autònom com en equip. A més del treball continu que requereix la preparació i aprofitament de les diferents sessions teòriques i pràctiques, l'estudiant haurà de fer un treball en equip.

ACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitza amb els següents elements:

 • Examen final (40%)
 • Treball en grup (30%)
 • Activitats pràctiques individuals i col·lectives (20 %)
 • Assistència i participació (10%): mínim 80% d'assistència per optar a aquesta puntuació.

 Important:

 1. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 5.0 a l'examen final i al treball en grup per poder fer mitjana amb la resta de notes.
 2. La realització de les activitats practiques s'entén com a avaluació contínua, i per tant el seu NO lliurament segons les dates establertes implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
 3. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Realitzar-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
 4. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", per la qual cosa la qualificació màxima serà d’”excel·lent".

Bibliografia i recursos

Blank, Steve y Dorf, Bob, "El manual del propietario de la startup: la guía paso a paso para construir una gran empresa"

Carpenter, M. A. y Sanders, W. G., (2009). "Gestión Estratégica, conceptos y casos" (2ª edición). Upper Saddle River, NY: Pearson Prentice Hall

García Ninet, J.I (dir.) et al. “Derecho del Trabajo”, 10ª y 11ª ed., Cizur Menor: Thomson Aranzadi.

Kim, W. C. and Mauborgne, R. (2005). “Blue Ocean Strategy: “Cómo crear un espacio de mercado indiscutible y hacer que la competencia sea irrelevante”. Harvard Business Review Press

Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2011) Generación de modelos de negocio – Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Ed. Deusto, Barcelona.

Pinson, Linda, "Anatomía de un plan de negocios: la guía paso a paso para construir un negocio y asegurar el futuro de su empresa"

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 18/01/2023 A10 12:00h