Universitat Internacional de Catalunya

Conflicte, Negociació i Mediació

Conflicte, Negociació i Mediació
3
14517
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Demaneu cita per email a gvall@uic.es si necessiteu una tutoria.

Presentació

En aquesta assignatura es acompanyarà l'alumnat en un viatge experiencial cap a l'àmbit de la Resolució dels conflictes dins de les organitzacions. Serà una assignatura introductòria de dues metodologies col·laboratives de resolució dels conflictes: la Mediació i la Negociació, sempre dins l'àmbit de les organitzacions.

Requisits previs

No n’hi han.

Objectius

A nivell de coneixements:

• Conèixer el concepte de conflicte, les parts que conformen un conflicte i les característiques del conflicte dins de les organitzacions.

• Conèixer els conceptes de Mediació i de Negociació col·laborativa i les similituds i diferències entre aquests dos processos.

 

A nivell d'habilitats i destreses

• Saber analitzar un conflicte des d'un enfocament sistèmic proactiu.

• Desenvolupar habilitats interpersonals per mediar i negociar col·laborativament un conflicte.

• Aplicar tècniques per transformar els conflictes a través de la Mediació i la Negociació col·laborativa.

 

A nivell d'actituds, valors i normes

• Treballar l‟actitud de fer-se responsable de la gestió dels conflictes propis.

• Adquirir valors basats en l'acceptació de la diversitat i l'autocrítica.

• Adaptar-se a les normes implícites en els processos de Mediació i de Negociació col·laborativa.

• Prendre una actitud d'humilitat i completament imparcial davant de les parts com a gestor del conflicte (mediador).

Competències

 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura, s'espera que l'alumnat sàpiga:

• Explicar el rol del mediador i del negociador col·laboratiu dins una organització.

 • Definir el concepte de conflicte, explicar les parts que el conformen i les característiques d‟un conflicte organitzacional.

• Descriure les fases d’un procés de Mediació en l‟àmbit intra-organitzacional.

• Descriure les fases d’un procés de Negociació col·laborativa en l‟àmbit intra-organitzacional.

• Aplicar tècniques pera  a gestionar un conflicte a través de la Mediació i la Negociació col·laborativa.

Continguts

1. Coneixements nuclears sobre Conflictologia.

2. El conflicte dins de les organitzacions.

3. Emoció i conflicte.

4. Tècniques de comunicación en situacions de conflicte.

5. El procés de Negociació col·laborativa.

6. El procés de Mediació intra-organitzacional 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent de l’assignatura és activa i centrada en l’estudiant que és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i desenvolupament de competències.

Dins aquesta metodologia activa es farà ús de diferents estratègies d’aprenentatge com són: els estudis de casos, simulacions, lectures de textos, classe magistral, exposicions orals, classe inversa etc.

ACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova.
El plantejament d'exercicis i problemes per part del professor ajuda a l'alumne a avançar en el seu recorregut acadèmic i, guiat pel professor, l'estudiant va aconseguint metes parcials que faciliten la integració del coneixement teòric adquirit.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitza amb els següents elements:

1ª convocatoria:

 • Estudi de casos, exposicions orals, role plays etc.: 60%. Aquestes activitats són d'avaluació continuada i no es poden recuperar en altres dates.
 • Prova escrita final: 30%. Aquesta prova consistirà en un examen de preguntes obertes.
 • Assistència a classe: 10%. (mínim 80% d'assistència per optar a aquest 10%).

2ª convocatoria:

 • Aquesta prova consistirà en un examen de preguntes obertes.

 Important:

 1. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 5.0 a l'examen final i al treball en grup per poder fer mitjana amb la resta de notes.
 2. La realització de les activitats practiques s'entén com a avaluació contínua, i per tant el seu NO lliurament segons les dates establertes implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
 3. L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau.
 4. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Realitzar-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
 5. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", per la qual cosa la qualificació màxima serà d’”excel·lent".

Bibliografia i recursos

 • Farré Salvá, S. Gestión de conflictos: taller de mediación.Un enfoque socioafectivo. Ariel. 2004.
 • Redorta, J. Emoción y conflicto. Paidós, 2006.
 • Fisher, R.,Ury, W.y Patton, B. Obtenga el sí el arte de negociar sin ceder. Gestión 2000, 1981.
 • Liddle, D. Managing conflict. KoganPage, 2017.
 • Doherty, N.y Guyler, M. The essential guide to workplace mediation & conflict resolution. KoganPage, 2008.
 • Lewicki, R.,Barry,B. y Saunders,D.Essentials of Negotiation. MacGrawHill, 2015.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 22/12/2022 A06 12:00h