Universitat Internacional de Catalunya

Avaluació Psicoeducativa

Avaluació Psicoeducativa
6
14519
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic o després de les classes.

Presentació

Assignatura optativa de 6 crèdits en la qual l'objectiu és formar en tècniques d'avaluació per a detectar alteracions i/o trastorns que afecten el procés d'aprenentatge dels alumnes. La finalitat és poder dur a terme processos d'avaluació i diagnòstic basats en mètodes i procediments de recollida de dades consistents, precisos i apropiats a cada situació, per a buscar solucions a les dificultats que observem.

Saber transmetre a les famílies, sense alarmar, les nostres sospites i/o diagnòstic i la importància del treball en xarxa amb els professionals implicats.

Suposarà el desenvolupament de sessions teòriques i pràctiques encaminades al fet que l'alumnat adquireixi els coneixements essencials de la matèria i al mateix temps que, una vegada superada la mateixa, sigui capaç de desenvolupar processos d'avaluació psicopedagògica i de generar els pertinents informes, incorporant elements de qualitat, rigor i actualització. 

Requisits previs

És recomanable tenir els coneixements referits a la Psicologia evolutiva i conèixer els diferents trastorns d’aprenentatge així com els diferents trastorns de conducta que puguin aparèixer en l’etapa escolar.

Objectius

1. Conèixer les possibilitats, tècniques, qüestionaris, test i proves d'avaluació escolar existents i saber aplicar-les.

2. Conèixer les tècniques i maneres de transmetre a les famílies les sospites diagnòstiques i saber comunicar la importància de la seva confirmació.

3. Conèixer les possibilitats de derivació de casos a professionals externs, de l'àmbit privat i públic, i les gestions necessàries per a poder fer-ho.

4. Conèixer i entendre la importància que té dur a terme un treball en xarxa amb els professionals implicats en el cas.

5. Conèixer i respectar la importància que té la protecció de dades dels alumnes i la necessitat de preservar la seva intimitat.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les diferents tècniques d'avaluació en l'àmbit educatiu.
 • Saber elaborar una anamnesi escolar.
 • Saber utilitzar i aplicar diferents test, qüestionaris i proves que s'utilitzen en  l'àmbit psicoeducatiu.
 • Saber abordar una entrevista amb famílies, professors-as i/o alumnes.
 • Saber prendre les decisions escolars oportunes a l'arribada d'un diagnòstic.
 • Conèixer la importància de la protecció de dades i intimitat de l'alumne-a.
 • Entendre la rellevància de dur a terme un treball en xarxa amb els professionals implicats en el cas.

Continguts

• Tècniques d'avaluació en l'àmbit educatiu: Tècniques d'observació. Tècniques d'entrevista amb l'alumne-a, els professors-es i la família. Elaborar una anamnesi escolar.

• Qüestionaris i proves de cribratge que s'utilitzen en l'àmbit escolar.

• Test i proves diagnòstiques que es poden utilitzar en l'àmbit escolar.

• Proves pedagògiques i de nivell.

• Derivació a professionals. Responsabilitat personal en la derivació. Informes i cartes de derivació.

• Entrevista a les famílies per a transmetre les dificultats observades i els resultats d'una avaluació diagnòstica.

• Treball en xarxa amb els professionals implicats.

• La protecció de dades de l'alumne i la importància de preservar la seva intimitat.

• Presa de decisions escolars, després de l'arribada del diagnòstic.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS'inclouran diferents tipus de metodologia, a fi de facilitar l'aprenentatge reflexiu, tant autònom com grupal, per això es combinaran al llarg del curs:

 

 - Classes teòriques-expositives, en gran grup

Descripció: Presentació a l'aula dels conceptes fonamentals i desenvolupament dels continguts proposats. Explicació del contingut temàtic al gran grup per part del professor o d'especialistes convidats/as.

 

- Pràctiques individuals, en parella o grups

Descripció: Activitats encaminades a fomentar l'aplicació dels coneixements adquirits a la intervenció i millora de la realitat educativa. En aquestes activitats es poden incloure: Estudi de casos, resolució de problemes, aplicació de tècniques psicodiagnòstiques, elaboració d'informes d'avaluació psicopedagògics, etc.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaInstruments:

- Proves escrites de diferent tipus (assaig, de resposta breu, objectives, casos o supòsits, resolució de problemes, etc.)

- Treballs escrits individuals o en grups.

- Exposicions i presentacions orals.

- Es podran realitzar autoavaluació i coavaluació.

- L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el grau, descomptaran les faltes d'ortografia i de redacció.

 

 • Prova escrita amb un valor del 70% (aquesta prova s'haurà d'aprovar amb una nota mínima de 5 per a poder fer mitjana amb les altres qualificacions).
 • Comentaris i/o treballs individuals o grupals amb un valor del 30%.
 • L'examen de segona convocatòria ha d'estar aprovat amb una nota de 5 o superior per poder fer la mitjana ponderada amb les pràctiques realitzades. En cas que la mitjana estigui suspesa, l'alumne-a haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

Bibliografia i recursos

 

 • Aiken, L. R. (1996). Tests psicológicos y evaluación (8ª ed.) (Trad. de la obra en inglés Psychological testing and assessment). Madrid: Pearson-Prentice Hall.
 • Alfaro I. (2001). El Tratamiento de los Errores en el Diagnóstico en Educación. Revista de Investigación Educativa, 19 (2), 453-458.
 • Anaya Nieto, D. (2003). Diagnóstico en Educación. Madrid: Sanz y Torres.
 • Anguera, M. T. (1978). Metodología de la observación en las ciencias humanas. Madrid: Cátedra.
 • Anguera, M. T. (1989). La observación (I): Problemas metodológicos. En R. Fernández Ballesteros y J. Carrobles (Eds.), Evaluación conductual (pp. 278-319). Madrid: Pirámide.
 • Anguera, M. T. (1991). Metodología observacional en la investigación psicológica. Barcelona: PPU.
 • Bassedas, E. et al. (1991). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós.
 • Brueckner, L. J. y Bond, G. L. (1981). Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Madrid: Rialp.
 • Buisán, C. y Marín, M. Á. (1987). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona:Oikos-Tau.
 • Del Campo, M. E., Palomares, L. y Arias, T. (1997). Casos prácticos de dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Diagnóstico e intervención psicoeducativa (pp. 325-330). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Dueñas, M. L. (2002). Diagnóstico pedagógico. Madrid: UNED.
 • Fernández Ballesteros, R. (1983). Psicodiagnóstico I. Madrid: UNED.
 • Fernández Ballesteros, R. (1987). Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. Madrid: Cincel-Kapelusz.
 • Fernández Ballesteros, R. (1992). Introducción a la evaluación psicológica. Madrid: Pirámide.
 • Fernández Ballesteros, R. y Calero, M. D. (1992). Técnicas objetivas: instrumentación y aparatos. En R. Fernández Ballesteros, Introducción a la evaluación psicológica ( pp. 183-217). Madrid: Pirámide.
 • Fernández Torres, P. (1991). La función tutorial. Madrid: Castalia.
 • Fuchs, D., Fernstrom, P., Scott, S., Fuchs, L. Y Vandermeer, L. (1994). Clasroom ecology inventory. Teaching Exceptional Children, 45 (2), 14-15.
 • García Nieto, N. (1990). El diagnóstico pedagógico y la orientación educativa unidos en un mismo proceso. Bordón, 42(1), 73-78.
 • Granados, P. (1993). Diagnóstico pedagógico. Addenda. Madrid: UNED.
 • Harvey, V. (1991). Characteristics of children referred to school psychologists: A discriminant analysis. Psychology in the Schools, 28, 209-218.
 • Kamphaus, R. W., Reynolds, C. R. y Imperato-McCammon, C. (1999). Roles of diagnosis and classification in school psychology. En C. R. Reynolds y T. B. Gutkin (Eds.), The handbook of school psychology (pp. 292-306). Nueva York: John Wiley & Sons.
 • Kirchner, T., Torres, M. y Hornos, M. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas. Barcelona: Paidós.
 • Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Un modelo para la intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.
 • Sobrado Fernández, L. M. (2002). Diagnóstico en Educación: Teoría, modelos y procesos. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Solé, I. (2001). El asesoramiento psicopedagógico. Madrid. Alianza.

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 A10 10:00h