Universitat Internacional de Catalunya

Anàl.lisi de Big Data

Anàl.lisi de Big Data
4
14526
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà