Universitat Internacional de Catalunya

Especialitat Medicina en Urgències Hospitalàries

Especialitat Medicina en Urgències Hospitalàries
4
14546
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


A través del correo: coordinacion.muues@uic.es

Presentació

Les pràctiques s'ajusten al que estableix el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com al que preveu el Reglament intern que regula les pràctiques en empreses i institucions aprovat pel Comitè Executiu de la Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) a data 14.10.2013.

Requisits previs

No hi ha requisits previs necessaris

Objectius

 • Integrar i implementar els coneixements teòrics adquirits a l'aula
 • Adquirir i millorar habilitats tècniques específiques

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CN02RA - Identificar els aspectes i dades principals i de major rellevància clínica per a establir una comunicació eficaç en cas de patologia urgent, tenint en compte la dimensió psicólogica de sofriment del pacient i familiars.
 • CN03RA - Identificar els riscos associats als procediments, tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències considerant la seguretat del pacient i la de la resta de professionals.
 • CP01RA - Resoldre situacions clíniques en entorns poc coneguts, imprevistos i/o sota pressió propis de l'àmbit de les urgències i emergències combinant coneixements, gestió del temps i resolució de problemes.
 • CP02RA - Comunicar troballes clíniques, resultats de salut i/o projecte de recerca en nous entorns, especialitzats i no especialitzats de mode clar i sense ambigüitats.
 • CP04RA - Avaluar les troballes clíniques que indiquen risc vital o amenaça funcional greu d'un pacient per a establir una prioritat d'actuacions, adaptant els recursos disponibles i assegurant la qualitat en la cura d'aquests.
 • CP05RA - Reajustar l'atenció i modificar la planificació de cures mitjançant una avaluació contínua del pacient en situacions d'urgències i emergències.
 • CP07RA - Aplicar de manera àgil i decidida els protocols d'actuació i les guies de pràctica clínica davant els processos més greus o prevalents en urgències i emergències.
 • CP08RA - Intervenir de manera decidida, precisa i eficaç en l'aplicació de les tècniques terapèutiques invasives i no invasives empleades en urgències i emergències.
 • CP09RA - Desenvolupar les capacitats necessàries per a atendre de manera adequada a qualsevol pacient, respectant els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, i la promoció dels drets humans així com els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics que inclouen el foment d'un llenguatge inclusiu, no discriminatori i lliure d'estereotips.
 • HB01RA - Formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada que s'ajustin a la realitat del cas clínic per a establir els paràmetres d'actuació necessaris.
 • HB02RA - Discutir judicis tenint en compte l'àrea d'estudi (urgència i emergència), incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats ètica i social.
 • HB06RA - Desenvolupar una actuació assistencial que respecti tant la legislació vigent en l'assistència sanitària prehospitalària i hospitalària com el principi d'equitat, assegurant la igualtat d'oportunitats i l'accés universal dels pacients, el respecte als drets humans i la convivència social i sostenible.
 • HB07RA - Aplicar les normes de l'ètica i del dret que regeixen l'assistència sanitària i la relació amb el pacient en situacions d'urgències i emergències, estant preparat per a comunicar els aspectes fonamentals d'aquestes normes quan sigui requerit.
 • HB08RA - Identificar a través de l'anamnesi i de l'exploració física els símptomes i signes dels principals processos patològics aguts i de les complicacions agudes dels crònics, interpretant-los correctament.
 • HB09RA - Analitzar els riscos associats als procediments, tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències per a desenvolupar-los en condicions de màxima seguretat per al pacient i la resta de professionals.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Maneja les cures en zona de crítics de les urgències mèdiques, quirúrgiques i traumatològiques ateses en un hospital, així com en la unitat de cures intensives i en les unitats d'anestèsia.

 • Coneix i maneja adequadament el material sanitari de bioseguretat i les mesures d'autoprotecció enfront de riscos i de seguretat del pacient.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgència cardiològica, vascular, respiratòria, neurològica, digestiva, nefrourològica, infecciosa, endocrinometabòlica, en salut mental i en el pacient en cures pal·liatives.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral de la pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències ginecològiques i obstètriques, incloent-hi l'assistència al part eutòcic.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències pediàtriques.
 • Coneix i és capaç de portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en analgèsia, sedació i relaxació a urgències i emergències.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències traumatològiques musculoesquelètiques.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgència quirúrgica general o d'aparell digestiu.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgència per agents físics i químics: cremades, electrocució, quasi-ofegament, intoxicacions agudes, deprivació de drogues, patologia per ona expansiva, patologia per esclafament, patologia per calor, patologia per fred.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic infermer, efectuar la cura integral del pacient i portar a efecte apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les principals situacions d'urgència d'altres especialitats medicoquirúrgiques: otorrinolaringològiques, oftalmològiques.
 • Sap realitzar les cures del pacient sota ventilació mecànica o ventilació assistida, invasiva o no invasiva.
 • Sap realitzar: canalització venosa perifèrica, canalització de via intraòssia.
 • Sap preparar i assistir la realització de la tècnica de canalització de via venosa central.
 • Sap realitzar: sondatge vesical, sondatge nasogàstric i orogàstric, rentat gàstric. 
 • Sap realitzar: taponament nasal anterior.
 • Sap realitzar: Pulsioximetria, capnografia, gasometria, electrocardiografia.
 • Sap realitzar: extracció de mostres per a determinacions de laboratori a urgències: hemograma, estudi de coagulació, bioquímica plasmàtica, sistemàtic d'orina, sediment urinari, determinació de tòxics.

Continguts

Aquesta matèria consisteix en un rotatori en el servei de cures intensives amb la càrrega temporal següent:

 • Unitat d'Urgències: 4 ECTS

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn la metodologia docent es combina:

 • L'aprenentatge basat en problemes
 • L' aprenentatge pràctic per acompliment
 • L'aprenentatge pràctic per observació de model
 • L'esforç individual de l'alumne

Les rotacions es desenvolupen seguint un programa individual en una xarxa de centres sanitaris específicament seleccionats per la seva activitat assistencial i investigadora i el seu potencial per a la formació de professionals.

Aquest programa individual es comunica a l'alumne a l' inici del curs acadèmic, podent-se realitzar canvis a instàncies de l' alumne sota determinades condicions i requisits.

En cada rotació pràctica l' alumne és tutoritzat per un Tutor de Pràctiques, que serà professional sanitari adequadament qualificat per a l' exercici clínic i per a la docència, que s' encarregarà de guiar l' alumne en el seu aprenentatge pràctic.

El Coordinador de Pràctiques realitzarà un seguiment individualitzat i continuat de l' alumne durant el desenvolupament de les pràctiques. Mentre les circumstàncies pandèmiques derivades de la COVID aconsellin la limitació del contacte personal, el Coordinador de Pràctiques mantindrà un contacte continuat amb els centres i tutors de pràctiques, així com amb els alumnes per via telemàtica i mitjançant reunions online via Meet; per garantir l'aprenentatge i la satisfacció de l'alumne durant l'experiència pràctica, a més de consultar dubtes i/o resoldre conflictes.

L'assistència diària a les pràctiques és obligatòria. Si per motius justificats no es pot acudir un dia a les pràctiques, l'alumne ho ha de notificar al Coordinador de Pràctiques, que avaluarà si la falta és justificada i si és tal cas si escau i és possible reprogramar-la.

De la mateixa manera, si per motius derivats de la pandèmia de Covid-19 fos necessari suspendre o interrompre alguna rotació, el Coordinador de Pràctiques reprogramarà aquesta rotació als alumnes afectats quan sigui possible.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn términos generales, las prácticas se evaluarán teniendo en cuenta la actividad individual del alumno, la evaluación en el puesto de trabajo por parte de los tutores/profesionales, así como la elaboración por parte del alumno de la Memoria de Prácticas.

Durante las prácticas el estudiante deberá elaborar la Memoria de Prácticas que entregará el día que termine las mismas. La entrega será telemática por medio del aula virtual.

El alumno deberá elaborar y entregar una Memoria de Prácticas, que deberá contener la siguiente información relativa a los distintos tipos de servicio por los que ha rotado (servicios de urgencias hospitalarias, unidad de cuidados intensivos y anestesia):

 • Descripción de las tareas desarrolladas en cada servicio a lo largo del tiempo de la rotación.
 • Evaluación de las tareas realizadas con el conocimiento y las habilidades adquiridas.
 • Relación de los problemas planteados y los procedimientos seguidos para resolverlos.
 • Identificación de las aportaciones que en términos de aprendizaje han supuesto las prácticas.
 • Evaluación de las prácticas y propuestas de mejora.

Por otra parte, cada tutor de prácticas del alumno realizará la evaluación de los alumnos por él tutorizados atendiendo a unos criterios evaluativos adaptados a cada rotación específica, alineados con los objetivos y los criterios de aprendizaje establecidos en la memoria académica.

La nota final estará determinada por:

 • 60%: Nota media de todas las evaluaciones realizadas por los Tutores de Prácticas en cada una de las rotaciones. 
 • 30%: Nota media de la Memoria de Prácticas.
 • 10%: Asistencia y esfuerzo individual.

Bibliografia i recursos

Se encontrarán en la Plataforma Virtual Moodle, incluyendo instrucciones específicas para cada rotación relativas a calendario, horarios, ubicación, instrucciones, uniformidad, persona de contacto, etc