Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de l'Esport

Gestió de l'Esport
3
14559
2
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Presentació

Durant les darreres dècades l'esport, com a activitat de temps lliure, l'esport s'ha convertit, per a amplis segments de població arreu del món, en un passatemps molt preuat i ha esdevingut un important producte de consum de masses.

L'esport s'ha tornat imprescindible en els estils de vida de les societats contemporànies atesa la seva multidimensionalitat com a fenomen social, d'oci i, sobretot, de salut. Tal com ha passat en el camp de la cultura i del turisme, l'esport també ha experimentat modificacions per adaptar-se a les noves funcions i significats que té a les societats avançades. Si és un element socialitzador en el passat, l'esport està patint actualment un procés de diversificació i individualització. Aquesta és la influència de l'esport a la vida moderna, que podem parlar d'un estil de vida esportiu, caracteritzat per la importància de la pràctica esportiva en el lleure d'un individu.

Així, estem assistint a un creixement espectacular de l'esport des de tots els àmbits d'actuació propiciant un augment del consum, ja sigui en forma de béns tangibles (per exemple, articles esportius) o de béns intangibles (serveis esportius com els propis que s'ofereixen un client d'un gimnàs o un club esportiu).

 

Els factors principals que han propiciat aquest augment espectacular són:

 

• Augment del temps lliure i la millora de la qualitat de vida: L'augment de l'esperança de vida de les persones, les jubilacions anticipades i la reducció del nombre d'hores de treball fan que les persones disposin de més temps per fer un altre tipus de activitats entre les quals es troba lesport, considerat com una activitat de lleure i entreteniment.

• Creixent interès de la població en les activitats relacionades amb la salut: L'esport està considerat un mitjà per millorar l'estat físic o sentir-se millor amb un mateix.

• Increment de la participació de la dona en l'activitat física i l'esport: La participació de la dona al món laboral ha vingut acompanyada d'una presència més gran en tots els ordres de la vida social, política i econòmica com, així mateix, en les activitats d'oci i entreteniment i, en conseqüència, a l'esport.

• Majors facilitats per a la pràctica esportiva: Les facilitats actuals que bona part de la població troba en les comunicacions i el transport es tradueixen també en la possibilitat d'accedir a pràctiques esportives lligades al fenomen turístic com passa, per exemple, amb l'esquí, el golf , entre altres.

• Les inversions en instal·lacions esportives que han realitzat amb millors prestacions i més modernitat, la qual cosa redunda en més comoditat i serveis al voltant de la pràctica de l'esport triat.

 

Tot això ha permès fer augmentar les expectatives d'un sector clarament de moda, que n'ha augmentat molt el consum i en el qual ha semblat un gran interès del sector empresarial.

 

En aquest període on el món està globalitzat i en el qual hi ha més competència que afecta a tots els sectors ia tots els mercats, la formació i el talent seran les claus per evolucionar, per resistir i per innovar i aquestes seran les coordenades d'èxit en les empreses que vulguin ser competitives i vulguin subsistir. Són temps on la millora en la gestió és fonamental per poder aplicar criteris rigorosos a les empreses i on el debat de fer alguna cosa diferent amb innovació i creativitat, resulta fonamental.

 

Els continguts de L'ASSIGNATURA DE GESTIÓ ESPORTIVA de la UIC ofereixen la possibilitat de respondre a aquesta necessitat latent ia una demanda creixent mitjançant la formació especialitzada, de qualitat, que combini un alt valor acadèmic amb un caràcter eminentment pràctic. Tot això mitjançant una visió global i integral de la gestió que serà única al mercat i amb una perspectiva internacional adaptada a la creixent globalització.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és la presentació dels conceptes bàsics de la GESTIÖN ESPORTIVA i els recursos que disposa per dur a terme les funcions de direcció i gestió a les organitzacions esportives. S'abordaran els conceptes i les eines metodològiques bàsiques per a l'anàlisi i la posició competitiva, la definició de les estratègies i la implementació. Es revisa el procés complet danàlisi, definició i posada en pràctica de lestratègia. A la discussió sobre la implementació es tractaran també els factors organitzatius, estructurals i culturals, així com el paper específic de la direcció general. També s'aborda la posada en pràctica de l'estratègia. El paper del director general i els líders de lorganització, com gestionar el canvi i monitoritzar els resultats de forma eficient i efectiva. Al llarg de les sessions es farà èmfasi en la comprensió dels conceptes teòrics bàsics i en casos pràctics d'aplicació a les empreses del sector esportiu.

Continguts

CONTINGUT DE L'ASSIGNATURA DE GESTIÓ ESPORTIVA


- Presentació :L'Entorn de la Gestió Esportiva (1 classe de 2h)

• Presentació de l'assignatura
• Presentació del professor
• Presentació dels alumnes
• Metodologia i timing
• L'entorn de la indústria esportiva

- Les empreses esportives com a empreses de Serveis (2 classe de 2h)

• L'empresa. Objectius i tipus dempreses.
• El director gestor d’una empresa
• Ètica i empresa
• El concepte i les característiques de les empreses de serveis.
• Tipus de clients
• La “trobada”
• Els “moments de la veritat”
• La satisfacció de clients
• La garantia de servei • La gestió de “cues”
• La fidelització.


- El Lideratge en Gestió esportiva (1 classe de 2h)

• Característiques del lideratge
• Tipus de lideratge: “Aromes de lideratge”
• Delegació
• Presa de decisions
• La gestió del canvi
• El líder de les organitzacions esportives


- Introducció a l'estratègia i Planificació estratègica (1 classe de 2h)

• Estratègia, el concepte i els abordatges teòrics i pràctics.
• Breu història de l'estratègia en el context de management
• La planificació estratègica
• Fases
• La missió, visió i valors
• Els objectius generals i estratègics
• Els plans i projectes
• El pla de cartera
• Sistemes de planificació i control de l'estratègia


- Recursos de la direcció: Cultura organitzativa i equip (1 classe de 2h)

• Tipus dorganització.
• Els organigrames
• El disseny d’un equip
• La selecció de personal
• La motivació a l'empresa
• La direcció d’un equip.
• La Gestió del temps


- El Màrqueting i el Patrocini Esportiu ( 3 classes de 2h)

• Què és el màrqueting Esportiu?
• Màrqueting estratègic versus màrqueting operatiu
• La Captació comercial
• La Fidelització: Plans de fidelització
• El Màrqueting al futbol
• El Patrocini esportiu
• L'anàlisi del mercat: benchmarking
• La Big data
• La comunicació esportiva
• El Pla de Màrqueting esportiu

- Instal·lacions Esportives: projectes ( 1 classe de 2h)

• Tipus d'instal·lacions esportives
• Pla de Gestió en instal·lacions esportives
• Projecte d'instal·lació esportiva
• Exemple de posada en marxa d'una instal·lació esportiva

- Els Esdeveniments Esportius ( 1 classe de 2h)

• Tipus d'esdeveniments esportius
• El Pla estratègic de l'esdeveniment esportiu
• La posada en marxa d'un esdeveniment esportiu
• Exemples

- La Gestió pública de l'Esport: (1 classe de 2h)

• La missió de l'Estat a l'esport
• La promoció esportiva
• La penetració de la pràctica esportiva
• La gestió municipal de l'esport

- Innovació i tecnologia esportiva (1 classe de 2h)

• La innovació i la creativitat
• Exemples de les conseqüències de no innovar
• L'emprenedoria esportiva
• La tecnologia i esport

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'enfocament pedagògic és eminentment pràctic i experiencial per fonamentar les bases teòriques que s'imparteixen i fonamentat en el rigor en el maneig dels conceptes i els instruments per a l'anàlisi del management de les empreses esportives. Per aconseguir l'adquisició de les competències previstes i garantir l'abast dels resultats de l'aprenentatge assenyalats a l'apartat d'objectius de l'assignatura, les classes combinen la presentació i l'exposició general dels continguts amb exemples pràctics i preguntes extenses a classe amb què es treballa la base teòrica impartida.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de coneixements d'aquesta assignatura es durà a terme mitjançant el desenvolupament de 2 treballs, a més d'una prova individual (examen). També puntuarà la participació a classe

1. Cas pràctic 1 (20%)
2. Cas pràctic 2 (20%)
3. Examen (50%)  Individual
4. Assistència i participació (10%)  Individual

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA

BATES, M. (2008) Health Fitness Management (2ª edición). Human Kinetics: United States.

BIGNÉ, E. (2003). Promoción Comercial. Esic Editorial, Madrid.

CAMPOS, C. (2004). Dirección y marketing de servicios deportivos. Barcelona: Gestió i promoció.

CHIESA DE NEGRI, C. (2009). CRM. Las cinco pirámides del marketing relacional. Barcelona: Deusto.

CROSBY, P.B. (1987): La calidad no cuesta. Editorial Diaz de Santos. Madrid.

DORADO, A. y GALLARDO, L. (2005). “La gestión del deporte a través de la calidad”. Barcelona. INDE.

DRUCKER, P.F. (1986): La innovación y el empresario innovador. Edhasa. Barcelona.

GARCIA DEL JUNCO, J., CASANUEVA, C. (2000): Fundamentos de gestión empresarial. Ed. Piramide.

GOLDRATT, E.M. (1987): La meta. Un proceso de mejora continua. Ed. Taular. Madrid.

HOROVITZ, J. (1991): La calidad de servicio. Editorial McGraw-Hill. Madrid.

HUETE, L.M. (1998): Servicios & Beneficios. Editorial Deusto

HUETE, L.M. (2003): Clienting. Editorial Deusto

KOTLER, P. (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A.

LASUNCIÓN, F. (2011). El factor humano positivo en la prestación de servicios. Barcelona: El autor.

LENCIONI, P. (2003): Las cinco disfunciones de un equipo. Editorial Empresa Activa

MAZARRASA, M. (2000) Marketing y Calidad Total. Ed. Gestión, S.A. Madrid.

PINILLOS, J. (2004). Centros Deportivos. Fidelización de clientes. Gestión em. Revista de gestión del deporte, 6, 8-11.

SÁNCHEZ. J. (2011). Business & Fitness. El negocio de los centros deportivos. Barcelona. UOC

SÁNCHEZ, J. (2013). La Fidelización en los centros deportivos, Barcelona. UOC

SANTESMASES, M.; MERINO, M. J.; SÁNCHEZ, J. y PEINADO, T. (2009). Fundamentos de Marketing. Pirámide, Madrid.

SCHIFFMAN, L. (2005). Comportamiento del consumidor (8ª edición). Pearson Educación

SETO, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. España: Madrid, ESIC

SOLANELLAS DONATO, PERE (2014) Recetas de Liderazgo Ed UOC Editorial

SOLANELLAS DONATO, PERE (2018) Liderazgo en gestión de entidades deportivas. Ed. UOC

SOLANELLAS DONATO, PERE (2021) “ LXC: Liderazgo en experiencia de cliente” Editorial Profit

SOUCIE, D. (2002): Administración, organización y gestión deportiva. Editorial Inde.

VV.AA. (2004): Paradigmas del Liderazgo. Ed. Macgraw-Hill de management.

WEBER, L. (2010). Marketing en las redes sociales. México: McGraw- Hill.

ZEITHMAL, V. A. y BITNER, M. J. (2000). Marketing de servicios. Un enfoque de integración del cliente a la empresa (2ª.Ed.). México: McGraw- Hill.

 

Páginas web de consulta recomendada