Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting Digital i Anàlisi de Webs

Màrqueting Digital i Anàlisi de Webs
6
14564
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Competències

  • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
  • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
  • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
  • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
  • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
  • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.