Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de l'Empresa

Gestió de l'Empresa
6
14574
1
Primer semestre
FB
Organització d'Empreses
Economia d'Empresa
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


 

 

A convenir amb el professor.

 

Presentació

 

A la Gestió de l’Empresa s’han desenvolupat conceptes i metodologies que s’apliquen a la presa de decisions i a la resolució de problemes en les diferents àrees funcionals de l’empresa. En aquesta assignatura s’estudien aquests conceptes i mètodes, especialment tots els que estan orientats a garantir l’equilibri econòmic de l’empresa. L’estudi es continuarà en les altres assignatures d’Economia de l’Empresa i en les matèries que tracten les àrees específiques de la direcció d’empreses.


Requisits previs

No hi ha requisits prèvis.

Objectius

El curs pretén proporcionar coneixements teòrics, però també té una forta orientació pràctica. Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per analitzar problemes d’empresa concrets i millorar els procediments de presa de decisions, estudiant i aprenent a aplicar mètodes rigorosos mitjançant el treball amb casos pràctics.

 

 

Competències

 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 17 - Comprendre els models matemàtics amb què es descriuen els fenòmens econòmics.
 • 20 - Prendre decisions relatives a l'optimització de recursos mitjançant l'ús de tècniques matemàtiques.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 42 - Ser capaç d'analitzar fenòmens econòmics de forma empírica.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

 1. Saber identificar els elements constitutius de l’empresa com a agent econòmic.
 2. Poder identificar diferents formes organitzatives de l’empresa.
 3. Conèixer i saber usar els elements que determinen l’equilibri econòmic de l’empresa.
 4. Saber interpretar informació econòmica d’una empresa i saber-la utilitzar per tractar problemes empresarials.
 5. Saber aplicar mètodes per prendre decisions, a curt i llarg termini, i valorar-les des d’un punt de vista de l’economia de l’empresa.
 6. Poder tractar amb rigor la incertesa i el risc a l’empresa.
 7. Poder avaluar les conseqüències econòmiques de les decisions que es prenen en les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Continguts

1. L’EMPRESA COM A ORGANITZACIÓ HUMANA
Definició i elements fonamentals d’una organització. Estructura formal i estructura informal. El principi d’equilibri a l’empresa.
 Apunts tema 1 Organització apuntestema1organiz2.docx 
Cas Europe Insurance

2. MODELS D’EMPRESA I EVOLUCIÓ DE LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

3. L’ORGANITZACIÓ FORMAL
Alguns instruments de gestió de l’equilibri: compte de resultats i balanç. 

Balanç d’Armon

Cas Galería Soler

4. ELS COSTOS
Els costos dels projectes. Tipus de costos. Costos, ingressos i beneficis diferencials. El cost de l’oportunitat.

5. L’EQUILIBRI A L’EMPRESA
El marge de contribució i el punt d’equilibri. Risc operatiu de l’empresa. Estructura de costos a l’empresa. Apalancament operatiu. Economies d’escala. Corba d’experiència.
 Ejercicio estructura de costes

6. DECISIONS A CURT TERMINI
Decisions de preu. Les decisions de producció.
Cas Hamlet
Cas Pic Blau

7. DECISIONS A LLARG TERMINI
Les inversions. Plantejament general del problema de les inversions. El paper del temps.

Caso Cahsflowing cashflowing.cas.doc
Exercicis d’inversions 

Caso A. Palanc casoa.palanc.doc

8. ESTRUCTURA DELS PROBLEMES DE DECISIÓ
Elements d’un problema de decisió. L’avaluació de plans d’acció.
Cas electrònica

9. DECISIONS AMB INCERTESA
El valor de la informació. Tipus d’informació. Mesurament i tractament de la incertesa.

10. DECISIONS AMB RISC
Concepte d’utilitat.

11. EMPRESA I ENTORN
Definició de sector. La competència. Anàlisi de la competència. Estratègies competitives. Anàlisi de la cartera de productes. El model creixement-participació.
Estratègies de competència

12. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Funció estàtica i funció dinàmica de personal. Estructura organitzativa i política de personal. Models de desenvolupament de la política de personal.

13. SISTEMES OPERATIUS
Disseny organitzatiu. Organització del treball. Mètodes per mesurar el treball. Productivitat. Capacitat de treball. Sistemes de treball.
Esquema Disseny de sistemes operatius
Cas BCN Publicidad
Cas Festival de Teatre

14. SISTEMES DE RETRIBUCIONS
Contingut d’una política salarial. Criteris per a la determinació del salari. Disseny i anàlisi d’estructures salarials. El full salarial.
Cas EUROCULTURA

15. SISTEMES DE CONTROL
Indicadors de l’estructura de personal. Estudi de composició de plantilla. Indicadors. Control de productivitat. Valoració de personal. Errors típics. El fenomen de la selecció adversa. Mètodes de valoració.
Cas EDITNOVAMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

En el curs s’empraran, sobretot, dos tipus de procediments:

 1. Explicacions per part del professor del tema corresponent del temari.
 2. Anàlisi i discussió a classe d’exemples i casos pràctics de cadascun dels temes.

Per a un correcte aprofitament de l’assignatura és absolutament necessari anar a les classes amb els casos ben treballats.

ACTIVITAT FORMATIVA

COMPETÈNCIES

Classe magistral
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula

13

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula

36

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula

37

Classe magistral
Estudi individual
Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula

38

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula

39

Estudi individual

13

Estudi individual

52

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula

54

Seminaris grups reduïts

52

Estudi individual
Presentació de treballs i debats

55

Resolució de problemes a l’aula

50

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)

59

Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula
Seminaris grups reduïts

63

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Resolució de problemes a l’aula

67

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
classe magistral
estudi individual
resolució de problemes a l'aula
13
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
resolució de problemes a l'aula
36
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
resolució de problemes a l'aula
37
classe magistral
estudi individual
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula
38
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula
39
estudi individual
13
estudi individual
52
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula
54
seminaris grups reduïts
52
estudi individual
presentació de treballs i debats
55
resolució de problemes a l'aula
50
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
59
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula
seminaris grups reduïts
63
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
resolució de problemes a l'aula
67

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula L'avaluació es realitzarà a partir dels següents criteris:

 • L'assistència i actitud a les classes, i la participació a les discusions, exercicis i entregues registrades (50%)
 • el resultat d'una prova parcial (10%) i una prova final (40 %)

 

Bibliografia i recursos

 • BALLARIN, E., et a., Sistemas de planificación y control, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1986.
 • BASTONS, M., Tomar decisiones. La inevitable cuestión ¿éxito o fracaso?, Ed. Ariel, Barcelona, 2004.
 • BUENO CAMPOS, Eduardo. et al. Curso básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ed. Pirámide, 1996.
 • GIL, M.A., Como crear y hacer funcionar una empresa. Conceptos e instrumentos, ed. Esic, Madrid, 1993.
 • IBORRA, M., (et. a.) Fundamentos de dirección de empresas. Thomson, Madrid, 2007.
 • LINDLEY, D.V., Principios de la teoría de la decisión, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1977.
 • PEREZ LOPEZ, J.A., Fundamentos de la dirección de empresas, ed. Rialp, Madrid, 1994.
 • PORTER, M., Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, ed. Cecsa, México, 1980.
 • RIBERA, J., et a., Técnicas de producción, Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 1990.
 • ROSANAS, J.M. et. a., Contabilidad financiera. Alternativas contables II, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1986.
 • ROSANAS, J.M., et a., Contabilidad de costes para toma de decisiones, Ed. Brouwr de Desclée, Bilbao, 1990.

Material didàctic