Universitat Internacional de Catalunya

Microeconomia

Microeconomia
6
14576
1
Primer semestre
FB
Anàlisi Econòmica
Microeconomia
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Cal convenir-la amb l’estudiant.

Presentació

El professor d’aquesta assignatura és el Dr. David Tanganelli (databer@uic.es).

La docència de l’assignatura es fa en llengua catalana.

La Microeconomia té un caràcter de matèria obligatòria en el pla d’estudis oficial del Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

En aquesta assignatura es revisen els conceptes bàsics per entendre el comportament dels agents econòmics individuals (consumidors i productors) i es fa una introducció a les estructures de mercat (competència perfecta i monopoli).

Requisits previs

- L’assignatura s’imparteix en català. Cal tenir un coneixement d’aquesta llengua suficient com per poder seguir les explicacions i assimilar part del material didàctic (tests) proporcionat.

- L’assignatura utilitza tècniques matemàtiques que cal conèixer amb antelació: equacions de primer i segon grau, derivació i derivació parcial.

Objectius

 1. Introduir l’estudiant dins l’àmbit de l’anàlisi econòmica.
 2. Proporcionar l’instrumental bàsic de l’anàlisi econòmica.
 3. Introduir la teoria del consum, producció i costos, i equilibri de mercat estàtic.
 4. Conèixer el model industrial de competència perfecta.

Competències

 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant, després d’haver cursat aquesta assignatura, ha de ser capaç de:

- Tenir els coneixements bàsics de l’anàlisi microeconòmica.

- Haver adquirit una capacitat analítica per arribar a conclusions vàlides.

- Incorporar un rigor científic en l’anàlisi de qüestions econòmiques. 

Continguts 1. L'Economia com a ciència social: Economia i persona
 2. L'objecte de l'Economia: definicions. Economia positiva i normativa.
 3. Els problemes econòmics bàsics a resoldre.
 4. Àmbit de l'Economia: Microeconomia i Macroeconomia.
 5. L'assignació de recurssos: escassetat i elecció. Cost d'oportunitat. La Restricció Pressupostària i la Frontera de Possibilitats de Producció.
 6. Ús de gràfiques i pendents en Economia. Relacions entre variables.


 1. La demanda i oferta individuals: determinants, factors subjacents a les corbes, desplaçaments de les corbes.
 2. Demanda i oferta, individuals i de mercat.
 3. Equilibri de mercats competitius. Desplaçament de les corbes i efectes en l'equilibri estàtic.


 1. Concepte d'elasticitat.
 2. Elasticitats de la demanda i de l'oferta. Classificació dels béns.
 3. Relació de l'elasticitat de la demanda amb l'ingrés total.
 4. Elasticitats i desplaçaments de les corbes. Efectes en l'equilibri estàtic
 5. Elasticitat de la demanda i polítiques impositives. La incidència dels impostos sobre producció.


 1. Tecnologia i funció de producció. Eficiència tècnica. Concepte d'isoquanta. Factors fixos i variables.
 2. La producció a curt termini (a): Producte Total (PT), Producte Mig (PMi), i Producte Marginal (PMª) d'un factor variable.
 3. La producció a curt termini (b): relacions entre PMª i PMi d'un factor variable. Llei de Rendiments Decreixents d'un factor variable.
 4. La producció a curt termini (c): elasticitat-output d'un factor variable: concepte, relacions amb PMª i PMi. Etapes de producció de Cassel.
 5. Producció a llarg termini (b): concepte i els rendiments a escala.

 6. Les funcions de producció del tipus Cobb-Douglas: desenvolupament formal i implicacions.


 1. Diferents conceptes de cost.
 2. Costos a curt termini (a): Cost Total (CT), Cost Mig (CMi), Cost Marginal (CMª).
 3. Costos a curt termini (b): Relacions entre les corbes de costos i de producció amb un factor variable.
 4. Costos a llarg termini (a): Corbes de costos a llarg.
 5. Costos a llarg termini (b): Economies i deseconomies d'escala. Elasticitat-cost i Elasticitat-despesa.
 6. Costos a llarg termini (c): Les corbes d'aprenentatge.


 1. Estructures de mercat.
 2. La decisió de producció en l'empresa competitiva.
 3. La corba d'oferta competitiva individual a curt i llarg terminis.
 4. L'oferta de la indústria a curt i llarg terminis. Excedent dels productors.
 5. Equilibri del mercat competitiu.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats es poden agrupar en quatre grans tipus: sessions expositives, sessions participatives, sessions pràctiques, i estudi individual o en grup

ACTIVITAT FORMATIVA

COMPETÈNCIES

Autoavaluació
Classe magistral
Classe pràctica (resolució de Problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula

18 19 20 21 22 23 27 31 50 53 55 58

ACTIVITAT FORMATIVA:
 • Estudi individual

COMPETÈNCIES:

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAclariments respecte a l’avaluació: primera convocatòria:

L’assignatura s’avaluarà a partir de tres elements: avaluació contínua (AC), que val el 15 %, examen parcial (EP) i examen final (EF), que valen el 85 % restant.

L’examen parcial allibera matèria. No presentar-s’hi puntua 0 punts.

Una assistència a les classes inferior al 70 % de les previstes pot implicar la qualificació de “no avaluat”, la qual cosa exhaureix la convocatòria. L’actitud queda recollida dins de l’avaluació contínua de la manera següent: pondera multiplicant per “1” la mitjana de la valoració de l’AC si l’actitud és adequada; o bé multiplicant per “0” la mitjana de l’AC si l’actitud és dolenta/negativa.

Configuració de la nota final de l’assignatura

1. Per als qui alliberin l’examen parcial:

Nota final= (AC x 0,15) + (EP x 0,425) + (EF x 0,425)

L’examen final (EF) inclou només la matèria donada després de l’examen parcial. És condició indispensable aprovar l’examen final (EF) per poder superar l’assignatura. En cas que se suspengui, no es farà la mitjana anterior. La segona convocatòria inclou sempre tota la matèria del curs, independentment que s’hagi alliberat el parcial.

2. Per als qui NO alliberin l’examen parcial:

Nota final= (AC x 0,15) + (EP x 0,25) + (EF x 0,60)

L’examen final (EF) inclou la matèria de tot el curs.

Tant l’examen parcial com el final consten de dues parts: un test i problemes. El test té un pes del 65 % i els problemes sumen el 35 % restant. Amb tot, no es pot superar un examen (parcial o final) si no s’obté, a la part de problemes, un mínim del 30 % de la puntuació que correspon a cada un dels exercicis. En cas de no superar aquest 30%, la segona part no pondera amb el test, y la nota final no podrá ser superior a 4,75.

Segona convocatòria

Per a l’avaluació de la segona convocatòria s’apliquen aquests criteris: AC= 15 % i EF= 85 %.

Bibliografia i recursos

Es facilitarà material específic i tests durant el curs.

A banda, es recomana consultar:

-STIGLITZ, J. i WALSH, C. (2009). Microeconomía. Ed. Ariel, Barcelona (4ª edició).

-PINDYCK, R. i RUBINFELD, D. (2013). Microeconomía. Ed. Prentice-Hall, Madrid (8 edició).

-MANKIW, G. (2004). Principios de Economía. McGrawHill Interamericana, Madrid (3ª edició).

-TUGORES, J., AYERBE, J. et al. (1999). Introducción a la Economía: Problemas y Cuestiones. Ed. Vicens Vives, Barcelona.

Material didàctic