Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
14577
1
Primer semestre
FB
Entorn Econòmic jurídic i social
Persona, Empresa i Societat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Cita prèvia concertada via correu electrònic.

Professora de l'assignatura (versió castellà): Dra. Rita Cavallotti rcavallotti@uic.es

Professora de l'assignatura (versió anglès): Dra. Remei Agulles ragulles@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura s'ha concebut des d'una premissa important per a la formació universitària: el principals reptes i problemes que haurà d'enfrontar l'universitari durant la carrera i en el futur no es resolen amb tècquiques que es poden ensenyar, sinó amb una profunda familiaritat amb la condició humana. Es tracta, per tant, de pensar el que és pròpiament humà en un mateix, a les activitats econòmiques i a la societat.

Les crisis econòmiques i financeres dels darrers decennis fan encara més evident i necessària una formació com aquesta per a les persones que el dia de demà hauran de decidir sobre altres persones. Només una reflexió serena i honesta sobre la persona, la vida econòmica i la societat pot donar la orientació que necessita un mon cada vegada més complex. Actualment, aturar-se a pensar, adoptar una mirada humanística sobre el món, ha adquirit ja el caràcter de tasca humanitària urgent.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

Reflexionar sobre l'home en la seva dimensió personal, familiar, econòmica i social.

Competències

  • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
  • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
  • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
  • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
  • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.

Resultats d'aprenentatge

 S'espera que l'alumne desenvolupi les competències indicades i aprengui els continguts del temari.

Continguts

1. La vida sensitiva

2. L'intel·lecte i els sentiments

3. La persona

4. La llibertat

5. Les relacions interpersonals

6. La família

7. Les activitats econòmiques

8. El treball

9. El capital i l'empresa

10. Les crisis globals i la globalització

11. La tècnica, el món humà i la sostenibilitat

12. La vida social, les institucions i la política

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS'alternaran les explicacions teòriques i les activitats pràctiques (comentaris de text, debats sobre videos, treballs en grup).

ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Classe magistral 11 12
Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes) 54 56 57 65
Redacció de treballs 56

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula10% assistència a classe (la profesora passarà llista)

20% examen parcial

30% examen final

30% lliuraments 

La segona convocatòria s'aprovarà presentant els treballs que s'hagin suspès o fent un nou examen final o ambdues coses, depenent de la causa del suspens.

Bibliografia i recursos

Ricardo YEPES STORK, Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia humana, (2a edición), EUNSA («Iniciación Filosófica», n. 14), Pamplona 1997.

Ricardo F. CRESPO, Filosofía de la economía, Eunsa, Pamplona 2012. 

Veure la secció "Material didàctic"