Universitat Internacional de Catalunya

Macroeconomia

Macroeconomia
6
14580
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


- Dídac Cervera Itarte (dcervera@uic.es). Horari d'atenció: qualsevol dia amb cita prèvia per correu electrònic,

Josep Faja Pijuan (jfaja@uic.es). Horari d'atenció: qualsevol dia amb cita prèvia per correu electrònic.

- Alex Sanz Fernández (asanz@uic.es). Horari d'atenció: qualsevol dia amb cita prèvia per correu electrònic.

Presentació

 

Qualsevol individu que exerceixi una tasca professional en el món de l’economia o de l’empresa ha de conèixer l’entorn macroeconòmic en què es desenvolupa la seva tasca. Si bé en la presa de decisions no hi ha receptes infal·libles, és de gran importància tenir la millor informació disponible sobre la situació econòmica i les macromagnituds.


Requisits previs

No hi ha cap requisit.

 

Objectius

 

El propòsit d’aquest curs és familiaritzar l’alumnat amb l’anàlisi del funcionament d’una economia en el seu conjunt. Utilitzant les eines pròpies de la macroeconomia s’estudien diversos models destacats de teoria econòmica. L’enfocament de l’assignatura està concebut de manera que l’alumnat aprengui a pensar com a economistes a l’hora d’explicar fets i polítiques econòmiques. El programa inclou qüestions de gran interès teòric i polític en l’actualitat: desocupació, inflació, creixement, polítiques monetària i fiscal, etc.

 

Competències

Per competències s’entenen les capacitats personals que contribueixen a aconseguir un acompliment excel·lent dins del lloc ocupat en una organització específica. Les competències es manifesten en el comportament habitual i permeten realitzar amb èxit la tasca encomanada.

Com que no es tracta de coneixements, sinó de capacitats de caràcter personal, les competències són complementàries als coneixements teòrics i professionals. I per això es requereix un esforç actiu de l’alumnat per adquirir-les.

 

 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

Les competències principals que es pretenen desenvolupar en aquest curs són:

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi. Organitzar les idees, les teories i els problemes i descobrir les línies de força de cada argumentació i les aportacions més valuoses. Així mateix, cal ser capaç de sintetitzar els diferents coneixements segons els criteris adequats a les finalitats que es persegueixen.
 • Gestió del temps. Planificar el temps disponible segons les prioritats i actuar d’acord amb aquest pla. Això suposa no confondre el que és urgent amb el que és important, i calcular el temps necessari per a cada tasca.
 • Gestió de la informació. Discernir quina és la informació rellevant, saber prescindir de dades supèrflues i trobar-ne d’altres que siguin pertinents. Utilitzar correctament la informació amb vista a la presa de decisió i d’acord amb els objectius assenyalats.
 • Comunicació. Saber transmetre la informació de manera eficaç i exposar les qüestions amb claredat, concisió i precisió. Intervenir en les discussions amb elegància i saber escoltar i emprar arguments coherents.

Continguts

Part I. Introducció

Tema 1. Marc conceptual de la macroeconomia (Mankiw, cap. 2 i 3)

            1.1.      Metodologia de la ciència econòmica.

            1.2.      El flux circular i la teoria de la renda.

            1.3.      Els agregats macroeconòmics i el seu càlcul.

Part II. L’Economia a Llarg Termini

Tema 2. Mercat de treball i desocupació (Mankiw, cap. 6)

            2.1.      Concepte i càlcul de l’atur.

            2.2.      Tipus d’atur i les seves causes.

            2.3.      Indicadors del mercat de treball i nivell de vida.

Tema 3. Els diners i els preus (Mankiw, cap 4 i 18)

            3.1.      Concepte i funcions dels diners.

            3.2.      L’oferta monetària, multiplicador i el paper del Banc Central.

            3.3.      Equació de Fisher i teoria quantitativa.

            3.4.      Mesura, causes i costos de la inflació.

            3.5.      Principals mercats financers.

Tema 4. Creixement econòmic (Mankiw, cap. 7 i 8)

            4.1.      Teoria neoclàssica i regla d’or.

            4.2.      Progrés tecnològic i model de Solow.

            4.3.      Teoria del creixement endogen.

            4.4.      Creixement i progrés econòmic.

Part III. L’Economia a curt termini

Tema 5. Principals corrents macroeconòmiques (Mankiw, cap. 9, 10, 13)

            5.1.      Els supòsits del model clàssic i la llei de Say.

            5.2.      Equació quantitativa i demanda agregada.

            5.3.      Model keynesià bàsic i el principi de la demanda efectiva.

Tema 6. El model IS-LM en una economia tancada (Mankiw, cap. 10 i 11)

            6.1.      El mercat de béns i la funció IS.

            6.2.      El mercat de diner i la funció LM.

            6.3.      Determinació de la funció de demanda agregada.

Tema 7. Altres: Debats de política macroeconòmica, inflació i expectatives (Mankiw, cap. 9, 13 i 14)

           

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

La macroeconomia, com totes les disciplines de teoria econòmica, s’aprèn gradualment; el seu estudi es basa en la comprensió i la capacitat d’anàlisi, més que no pas en la memòria. L’experiència ensenya que l’alumnat que treballa amb constància obté els millors resultats i, per això, el mètode d’avaluació adoptat en aquest curs té en compte l’assistència a classe i fomenta l’estudi continuat.

 

ACTIVITAT FORMATIVA

COMPETÈNCIES

Classe magistral

10 21 22 23 27 31 32 34 50 62 68

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)

21 22 23 24 27 31 32 50 52 53 54 58 64

Estudi individual

10 21 22 23 27 32 50 52 53 54 56 58 64

Seminaris en grups reduïts

21 23 27 34 50 52 54 56 64 67

Tutories

21 23 27 34 50 52 54 56 64 67

Resolució de problemes a l’aula

21 22 23 24 27 31 32 50 52 53 54 58 64

Presentació de treballs i debats

10 21 22 23 27 32 34 50 52 53 54 56 58 64 67

Redacció de treballs

10 21 22 23 27 32 50 52 53 54 56 58 64


ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
classe magistral
10 21 22 23 27 31 32 34 50 62 68
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
21 22 23 24 27 31 32 50 52 53 54 58 64
estudi individual
10 21 22 23 27 32 50 52 53 54 56 58 64
seminaris grups reduïts
21 23 27 34 50 52 54 56 64 67
tutories
21 23 27 34 50 52 54 56 64 67
resolució de problemes a l'aula
21 22 23 24 27 31 32 50 52 53 54 58 64
presentació de treballs i debats
10 21 22 23 27 32 34 50 52 53 54 56 58 64 67
redaccio de treballs
10 21 22 23 27 32 50 52 53 54 56 58 64

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa Macroeconomía, como todas las disciplinas de teoría económica, se aprende paulatinamente. Su estudio se basa en la comprensión y la capacidad de análisis más que en la memoria. La experiencia enseña que los alumnos que trabajan con constancia obtienen los mejores resultados y, por eso, el método de evaluación adoptado en este curso consta de tres elementos:[LP1] 

● Evaluación continuada: 30% de la nota global final.

● Examen parcial: (hasta) 20% de la nota global final.

● Examen final: 50% de la nota global final.

El tipo de preguntas de los exámenes y el contenido de la evaluación continuada se explicarán en clase. Un requisito para aprobar el curso es sacar al menos 35/100 en el examen final.

En segunda convocatoria habrá un examen único y para aprobar se necesitará un mínimo de 50/100.

 

  [LP1]Aquest mateix text es repeteix una mica més amunt.

Bibliografia i recursos

 Bibliografia bàsica:

 • Gregory Mankiw (2015), 9th Edition: «Macroeconomics». Worth Publishers, New York. (ISBN-13: 978-1429240024). Hi ha també la versió en castellà d’una edició anterior: (2014), 8ª edición: «Macroeconomía». Antoni Bosch, Barcelona. (ISBN-13: 978-8495348944).

Bibliografia complementària:

● Rudiger Dornbusch; Stanley Fisher y Richard Startz (2014), 12th Edition: «Macroeconomics». McGraw-Hill Education. (ISBN-13: 978-1259070969). Hi ha també la versió en castellà d’una edició anterior: 10ª edición (2016): «Macroeconomía». McGraw-Hill Interamericana de España S.L. (ISBN-13: 978-9701069509).

● Olivier Blanchard (2016), 7th Edition: «Macreconomics». Pearson. (ISBN-13: 978-0133780581). Hi ha també la versió en castellà d’una edició anterior: 5ª edición (2012): «Macroeconomía». Pearson. (ISBN-13: 978-8490355350).

● William H. Branson (1997), 3rd Edition: «Macreconomic Theory and Policy». Addison Wesley. Hi ha també la versió en castellà d’una edició anterior: 2ª edición (1990): «Teoría y política macroeconómica», Fondo de Cultura Económica, México.

● José Luis Alvarez Arce (2006), "El idioma de los precios: los pequeños secretos del dinero". CiE Inversiones Editoriales Dossat, Madrid.

● Pedro García del Barrio (2009), "Entender el mercado de trabajo. ¿Tan difícil es combatir el paro?", CiE Inversiones Editoriales Dossat. Madrid.

Material didàctic