Universitat Internacional de Catalunya

Transformació Digital de l'Empresa

Transformació Digital de l'Empresa
6
14584
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

Transformació Digital presentarà els sistemes d'informació , tècniques i metodologies que utilitzen les organitzacions actuals per a ser més competitius en un mercat global, competitiu e hiperconnectat, així com classificar els objectius i l'ús d'aquests sistemes. Tots els departaments d'una organització podrien millorar-se mitjançant la transformació digital, veurem com es pot simplificar la logística o les finances, fins i tot les decisions estratègiques de gestió basades en sistemes de previsió avançats i tractament de dades. A més, l'entorn digital ha facilitat la relació amb els clients, els canals nous, com ara les xarxes socials, els mercats electrònics i les aplicacions mòbils fan que els nous gestors de l'era digital siguin capaços de comprendre els indicadors clau de les dades recopilades per millorar els canvis curts, mitjans i llargs expressa estratègies més ràpid que mai.

El curs té una part pràctica on tindreu dur a terme el desenvolupament de continguts que apliquen a la transformació digital de l'empresa i les eines que s'utilitzen, com pot ser eines analítiques o gestor de continguts (CMS)

Competències

 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 14 - Conèixer i comprendre el marc legal del dret mercantil i ser capaç d'aplicar-lo a casos pràctics del món de l'empresa.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Continguts

 • Digital economy
 • Information Systems
 • Big Data, Data Science and digital skills
 • Machine Learning and Artificial Intelligence
 • Blockchain, NFTs, tokenization
 • Industry 4.0
 • IoT, robotics, additive manufacturing
 • 5G, autonomous driving, drones
 • VR/AR/MR, Metaverse
 • E-commerce and Business Intelligence
 • Mobile Apps and Analytics
 • Ethics of AI and Digital Transformation
 • Privacy, Cybersecurity
 • Agile methodologies

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula10% Assistència a classe 

 • Com a mínim 70% de les sessions (inclosa la plenària)

40% Pràctica

 • Totes les tasques es qualifiquen de 0 a 10 i es ponderen igual
 • Enviaments fet fora de termini: nota màxima = 5

50% Examen final

 • 0 a 10 (nota mínima requerida >= 4)
 • A la segona convocatòria, nota màxima = 5 (i entrega de treballs)

 

Bibliografia i recursos

 • Sistemas de información: herramientas prácticas para la gestión empresarial - Gómez Vieites, Á.; Suárez Rey, C, Ra-Ma, 2011. ISBN: 9788499641225

 • Sistemas de información gerencial - Laudon, K.C.; Laudon, J.P, Pearson Educación, 2016. ISBN: 9786073236966

 • Management information systems: text and cases - Jawadekar, W.S, McGraw-Hill, 2011. ISBN: 9780070146624

 • Management information systems - O'Brien, J.A.; Marakas, G.M, McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN: 9780071221092            
 • Shaping the Fourth Industrial Revolution - Schwab, K.; Davis, N., Geneva: World Economic Forum, 2018. ISBN: 9780241366394