Universitat Internacional de Catalunya

Organització Industrial

Organització Industrial
3
14586
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Dilluns de 9.00 h a 10.00 h o divenres de 17.00 h a 18.00 h. Important: cal enviar un missatge electrònic amb anterioritat per confirmar la reunió amb l’instructor (mflores@uic.es).

Presentació

Comprendre l’anàlisi microeconòmica és fonamental per prendre un determinat tipus de decisions empresarials, per concebre i entendre polítiques econòmiques que incideixen en el management i, en general, per comprendre el funcionament d’una economia moderna.

Requisits previs

L’assignatura s’imparteix en català. Cal tenir un coneixement d’aquesta llengua suficient com per poder seguir les explicacions i assimilar part del material didàctic (tests) proporcionat.

L’assignatura utilitza tècniques matemàtiques que cal conèixer amb antelació: equacions de primer i segon grau, derivació i derivació parcial.

Objectius

Comprensió de les diferents estructures de mercat i les seves principals implicacions estratègiques en la direcció d’empreses: competència perfecta, monopoli, competència monopolística i duopolis.

Anàlisi econòmica dels comportaments estratègics en mercats amb pocs productors.

Implicacions de la inclusió de la informació asimètrica en l’anàlisi econòmica.

 


Competències

 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.

Resultats d'aprenentatge

Els principals resultats d’aprenentatge es relacionen amb la capacitat dels estudiants per comprendre la realitat dels diferents sectors de l’economia; la capacitat d’avaluar la informació sobre l’estructura del mercat, la competència i els competidors, i la capacitat per analitzar i predir la dinàmica específica sobre el futur de les indústries.


Continguts

Lliçó 0: Introducció

Lliçó 0.1. prolegòmens

Lliçó 0.2. Els elements bàsics de l'oferta i de la demanda

Lliçó 1: Repàs de la teoria econòmica de l'consumidor

Lliçó 1.1. Restricció pressupostària, preferències, utilitat i elecció

Lliçó 1.2. demanda

Lliçó 2: Repàs de la teoria econòmica de l'empresa

Lliçó 2.1. La minimització de costos i les corbes de costos

Lliçó 2.2. L'oferta de l'empresa i competència perfecta

Lliçó 2.3. L'oferta de la indústria

Lliçó 3: Monopoli

Lliçó 3.1. Definició i característiques

Lliçó 3.2. La maximització de l'benefici en el monopoli

Lliçó 3.3. La ineficiència de l'monopoli

Lliçó 3.4. El monoplio natural

Lliçó 3.5. La discriminació de preus: definició i estratègies

Lliçó 4: Competència monopolística

Lliçó 4.1. Característiques i competència imperfecta

Lliçó 4.2. La diferenciació de producte

Lliçó 5: Oligopoli

Lliçó 5.1. Característiques dels oligopolis: com escollir una estratègia?

Lliçó 5.2. Oligopolis no cooperatius: Models de Cournot, Stackelberg i Bertrand

Lliçó 5.3. Oligopolis cooperatius: Col·lusió

Lliçó 6: Teoria de Jocs

Lliçó 6.1. Jocs amb dos jugadors: Equilibri de Nash

Lliçó 6.2. Jocs simultanis i seqüencials

Lliçó 6.3. Estratègies

Lliçó 7: Informació asimètrica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
autoavaluació
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
resolució de problemes a l'aula
18 19 20 21 22 23 27 31 50 53 55 58

Bibliografia i recursos

PINDYCK, R. & RUBINFELD, D. (2009). Microeconomía. Ed. Prentice-Hall International, Madrid. (setena edició). Serveixen també edicions anteriors. Aquest és un manual bàsic.

VARIAN, H. (2009). Microeconomía intermedia: Un enfoque moderno. W. W. Norton & Company

STIGLITZ, J. & WALSH, C. (2010). Microeconomía. Ed. Ariel, Barcelona (5 edició). Serveix també l'edició anterior (1998).

SHAPIRO, C. & VARIAN, H.R. (2000). El Dominio de la Información. Una guía estratégica para la economía de la red. Antoni Bosch Editor, Barcelona.Material didàctic