Universitat Internacional de Catalunya

Ètica General

Ètica General
6
14587
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Cal acordar les entrevistes per correu electrònic.

Presentació

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions sobre “com es pot actuar bé” o “com es poden mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica és l’espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

 

1) Dotar els alumnes de les eines necessàries per analitzar el comportament humà.
2) Introduir els alumnes a l’ús d’elements bàsics del pensament moral i dels principals conceptes de l’ètica.

 

 

Competències

  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
  • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
  • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
  • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
  • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.

Resultats d'aprenentatge

 

Els alumnes que cursen aquesta assignatura desenvoluparan la seva capacitat d’identificar valors ètics i realitzar judicis morals. A més, aprendran a identificar i resoldre problemes pràctics i prendre decisions correctament.

Continguts

 

Temari

Introducció. 

Tema 1. Què és la Ética

Tema 2. Integritat

Tema 3. Referències històriques

Tema 4.Fonaments d ela Ètica (I)

Tema 5. Fonaments de la Ètica (II)

 Tema 6. Acció humana i llibertat

Tema 7.  La Felicitat

Tema 8. Fortalesa i Temprança

Tema 9. Prudència y Judici Moral

Tema 10. Justícia i llei natural, drets humans

Tema 11. Virtuts intel·lectuals i presa de decisions

Tema 12. L'amistat i l'amor  

Tema 13. La veritat i la relació amb els altres

Tema 14. El mal menor i la cooperació al mal

Tema 15. Trascendència

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura s’empren tres tipus diferents de recursos metodològics:
1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de l’alumne
2. Classes teòriques, en què s’expliquen els conceptes principals
3. Anàlisi de casos pràctics

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula50 % Treball Teòric: 10 % treball a les classes teòriques, 10 % examen parcial, 30 % examen final

50% treball pràctic: 15% exercicis a classe, 15% lliurament d'exercicis fets a casa, 20 % pràctiques a l'examen final

     Els treballs que s’han de lliurar es penjen a l'espai correponent del Moodle

L'assistència a classe és obligatòria, és part del treball pràctic . Per aprovar l'assignatura cal haver realitzat com a mínim un 80% d'amdues (assistència i pràctiques lliurades).

Les dues notes (de teoria i de pràctica) han de ser 5 o superiors per fer mitjana. Quan això no es compleixi la nota final no superarà mai el 4.75.

Honestedat acadèmica. Els treballs que es lliuren els han d’haver elaborat íntegrament els estudiants. L’ús d’idees i continguts d’altres persones s’han de justificar amb les citacions corresponents. El plagi no és admissible en cap cas i suposa el suspens automàtic de l’exercici.

Segona convocatòria: els criteris a la segona convocatòria es mantenen igual que a la primera. El treball pràctic també. Quan els treballs de classe no es puguin repetir, es canviaran per d’altres que l’alumne pugui realitzar. A la segona convocatòria es presenten els exercicis en paper i es realitza un examen oral sobre els exercicis pràctics. 

 

Bibliografia i recursos

ARENDT, H., La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993. 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Ed. bilingüe, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970.

BASTONS, M.; La inteligencia práctica. Prohom, Barcelona 2003

                         La toma de decisiones en la organización, Ariel, Barcelona 2000

BOSCH, M.; La ética amable, EUNSA, Pamplona 2015

CICERÓN, De los deberes

                  De la amistad

                  De la vejez
GRISEZ, G., y SHAW, R., Ser persona. Curso de Ética, Rialp, Madrid, 1993.

LLANO, A.; La vida lograda, Ariel, Barcelona 2006
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987.

                            Tres versiones rivales de le ética, Rialp, Madrid 1992
MARÍAS, J. La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1989.

MENSCH, J., Ethics and Selfhood. Alterity and the Phenomenology of Obligation, State University of New York Press, NY, 2003.

PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1980. 
RODRÍGUEZ LUÑO, A. Ética, Eunsa, Pamplona, 1986.

SENECA, Sobre la felicidad, Alianza, Madrid 1997
SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1995.

TAYLOR, Ch.; La ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona 1994

TRIGO, T.; En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural. Eunsa. Pamplona 2011 
YEPES STORK, R. Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Eunsa. Pamplona. 1996.    

http://www.philosophica.info/

http://plato.stanford.edu/

 

 

 

Material didàctic