Universitat Internacional de Catalunya

Business Consulting

Business Consulting
3
14598
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,