Universitat Internacional de Catalunya

Avaluació i Diagnòstic a Infanto-Juvenil

Avaluació i Diagnòstic a Infanto-Juvenil
6
14681
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Cal contactar directament amb el professor corresponent.

Requisits previs

Posseir el grau en psicologia. Tenir els coneixements referits a Psicologia evolutiva i sobre Psicopatologia a la Infància ia l'adolescència per conèixer els diferents trastorns que poden aparèixer a la població infanto-juvenil.

Objectius

 1. Conèixer i analitzar les diferents tècniques, metodologies i recursos d'avaluació, diagnòstic i intervenció als diferents trastorns amb manifestació a la infància i l'adolescència.
 2. Entendre les dificultats que poden presentar els infants i els joves i la implicació que tenen aquestes dificultats en els diferents contextos.
 3. Estudiar les característiques específiques d'un procés d'avaluació, diagnòstic i intervenció terapèutica a la infància i l'adolescència.
 4. Adquirir les diferents estratègies per aconseguir una veritable inclusió i atenció a la diversitat, així com saber assessorar els centres educatius i el professorat d'una manera adequada.
 5. Aprendre a proporcionar i oferir orientacions a les famílies dels infants i joves.

El principal objectiu és aprofundir en els trastorns que incideixen, directament o indirectament, en nens/es i joves. Fer èmfasi en el procés un tractament de caràcter multidisciplinari i donar les pautes que són necessàries per orientar les famílies i els centres educatius perquè puguin assegurar una inclusió educativa i un procés d'ensenyament-aprenentatge òptim per a ells, així com la millor orientació educativa i professional.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE3 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE6 - Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE7 - Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Aplicar de manera crítica i reflexiva els coneixements i les habilitats adquirides.
 • Formular els objectius del tractament en termes operatius i específics.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de la documentació científica.
 • Conèixer les necessitats educatives i les característiques dels alumnes amb més capacitats i les diferents tècniques d'intervenció, dins i fora de l'àmbit escolar.
 • Conèixer les diferents intervencions i adaptacions per aconseguir el desenvolupament integral dels diferents alumnes a l'àmbit clínic i escolar.
 • Conèixer les bases conceptuals dels trastorns, les intervencions i les orientacions que són necessàries a nivell personal, familiar i escolar.
 • Comprendre, dissenyar i planificar estratègies de resposta educativa per als diferents tipus de trastorns que influeixen negativament en el procés densenyament.
 • Concretar el pla dintervenció a partir dobjectius prèviament establerts.
 • Reconéixer el codi deontològic i actuar de forma ètica, així com respectar i valorar la diversitat com a element d'enriquiment humà

Continguts

 • Trastorns relacionats amb el trauma i factors d'estrès (trastorns adaptatius)
 • Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorns del son-vigilia
 • Trastorns de l'excreció
 • Trastorns motors
 • Trastorns psicòtics
 • Suïcidi

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS’inclouen diferents tipus de metodologia a fi de facilitar l’aprenentatge reflexiu, tant autònom com grupal, per això es combinen al llarg del semestre:

- Classes teòriques expositives, en grup gran.

Descripció: presentació a l’aula dels conceptes fonamentals i desenvolupament dels continguts proposats. Explicació del contingut temàtic al grup gran per part del professor.

- Pràctiques individuals, en parella o grups.

Descripció: activitats encaminades a fomentar l’aplicació dels coneixements adquirits a la intervenció i la millora de la realitat educativa. En aquestes activitats, s’hi poden incloure estudi de casos, resolució de problemes, etcètera.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Es seguirà sempre la normativa establerta al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.
 • L'examen final té un valor de 100% i serà corregit mitjançant una rúbrica.
 • Cal aconseguir una nota de 5 o superior a l'examen per superar l'assignatura.
 • En cas de no superar l'assignatura, l'examen de segona convocatòria haurà d'estar aprovat amb una nota de 5 o superior.

Bibliografia i recursos

 • AMERICEN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA) (2012): Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, DSM-5. Editorial Mèdica Panamericana. Madrid.
 • Andreu i Barrachina, Llorenç. Aguado Alonso, Fernando. Claustre Cardona i per, Maria. (2013). “El trastorn específic del llenguatge. Diagnòstic i intervenció.” Editorial VOC. ISBN:9788490640890
 • Barri, MV., Carrasco, MA. (2013). Depressió en nens i adolescents. Editorial: Síntesi. ISBN: 978-84-9958-881-0.
 • Cavall, V. i Simón, M. (2001). Manual de psicologia clínica infantil i adolescent. Trastorns generals. Madrid: Segle XXI.
 • Cavall, V. i Simón, M. (2002). Manual de psicologia clínica infantil i adolescent. Trastorns específics. Madrid: Segle XXI.
 • Comeche, I. i Vallejo, M.A. (2012). Manual de teràpia de conducta a la infància. Madrid: Dykinson.
 • Díaz Marta, Isabel; Ruiz, M.ª Àngels; Villalobos, Arabella. (2017): “Manual de Tècniques i Teràpies Cognitiu-Conductuals.” Editorial Desclée de Brouwer. ISBN: 9788433029508.
 • Elices Simon, Juan Antonio. Palazuelo Martínez, María Marcela. Del Caño Sánchez, Maximiliano. (2013). “Alumnes amb AACC intel·lectuals, característiques, avaluació i resposta educativa.” Editorial CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788478699667.
 • Ehrenreich-Maig, J., Kennedy, S., Sherman, J., Bilek, E., Buzzella, B., Bennett, S., i Barlow, D. (2022). Protocol unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals en nens i adolescents. Manual del terapèuta. Madrid: Piràmide. ISBN-13:978-8436845556.
 • Ehrenreich-Maig, J., Kennedy, S., Sherman, J., Bilek, E., Buzzella, B., Bennett, S., i Barlow, D.(2020). Protocol unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals en adolescents: Manual del pacient. Madrid:Pirámide.ISBN-13 : 978-8436843248.
 • Esquivel Ancona, Fayne. (2020): “Entrevista clínica: Infantil, adolescent, de la salut, familiar i grupal”. Editorial CEPE. Col·lecció: Manual Modern. ISBN: 9786074488487.
 • Galve, José Luis. Trallero, Manuel. (2008). "Fonaments per a la intervenció en l'aprenentatge de l'ortografia (Manual Ortoleco)". Editorial CEPE. ISBN: 9788478696666.
 • García López, Cristina. (2020): “Famílies de nens amb TEA. Programa de Psicoeducació emocional i suport mutu”. Editorial CEPE. ISBN: 9788418044205.
 • Garrido Landivar, Jesús. (2017) Programa d'activitats per a educació especial. Editorial: CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788486235857.
 • González, Maria. Llorente, Maria. Rapós, Josep. Martos, Joan. Ajuda, Raquel. Freire, Sandra. (2017). Equip lletreja. Trastorns de l'espectre autista d'alt funcionament. Editorial CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788478698547.
 • González Navarro, Ana. Martos Pérez, Juan. Llorente Lomí, Maria. Ajuda Pascual, Raquel. Freire, Sandra. (2018). “Els nens petits amb autisme. Solucions pràctiques per a problemes quotidians.” Equip Deletrea. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. Editorial CEPE. ISBN: 9788478696734.
 • Gonzalez Navarro, Ana María. (2017). “La síndrome d'Asperger. Guia per millorar la convivència escolar adreçada a familiars, professors i companys. Equip lletreja. Editorial PE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788478697267.
 • Magaz Llac, Àngela. García Pérez, Emmanuel. (2016). “Nens i adolescents inatents (TDA) característiques, diagnòstic i tractament psicoeducatiu”. Editorial CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788478695881.
 • Martínez-Torres, M. i Guirado, A. (2012). Altes capacitats intel·lectuals. Pautes dactuació, orientació, intervenció i avaluació en el període escolar. Barcelona: Graó
 • Méndez Carrillo, Francisco Xavier; Espasa Sánchez, José Pedro; Orgilés Amorós, Mireia. (2006). “Intervenció psicològica i educativa amb nens i adolescents. Estudi de casos escolars.” Edicions Piràmide. Col·lecció: Psicologia. ISBN: 9788436820690
 • Méndez, FX.(2012). Pors i temors a la infància: Ajudar els nens a superar-los. Madrid: Piràmide. ISBN: 978-8436827620.
 • Méndez, FX.(2011). El nen que no somriu: Estratègies per superar la tristesa i la depressió infantil. Madrid: Piràmide. ISBN: 978-8436825688.
 • Mendoza Lara, Elvira. (2016): “Trastorn específic del llenguatge, avenços en l'estudi d'un trastorn invisible”. Editorial Piràmide. ISBN: 9788436836196.
 • Miller, A.,Rathus, J. (2023) Manual d'habilitats dbt per a adolescents. Psara Edicions. ISBN-13: 978-8412572285.
 • Pagès Alzines, Francisco Javier; Creuat Rodríguez, Juan Antonio; Muñoz López, Manuel. (2001). “Manual de tècniques de modificació i teràpia de conducta”. Edicions Piràmide. Col·lecció Psicologia. ISBN: 9788436813746.
 • Llopis Paret, Ana Maria. De Pablo Marcos, Carmen. Fernández Baroja, Fernanda. (2017): “La dislèxia: origen, diagnòstic i recuperació”. Editorial CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788485252121.
 • Llopis Paret, Ana Maria. De Pablo Marcos, Carmen. Fernández Baroja, Fernanda. (2012). Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN: 9788478698530.
 • Outon Oviedo, Paula. (2018): “Programes d‟Intervenció amb Dislèxics. Disseny, implementació i avaluació”. Editorial CEPE. Col·lecció: Educació Especial i Dificultats d´Aprenentatge. ISBN: 9788478694327.
 • Orjales Villar, Isabel. (2017). “Dèficit datenció amb hiperactivitat. Manual per a pares i educadors.” Editorial: CEPE. Col·lecció: Educació especial i dificultats daprenentatge. ISBN:9788478692941.
 • Orjales Villar, Isabel, Polaino Lorente, Aquilino. (2018): Programa d'Intervenció Cognitiu-Conductual per a nens amb Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat. Editorial CEPE. Col·lecció: Programes d'Intervenció Psicopedagògica i Educativa. ISBN: 9788478693597.
 • Orgilés, M.; Méndez, F.X.; Espasa, J,P. (2022) Tractament pas a pas dels problemes psicològics a la infància i adolescència. Madrid: Piràmide. ISBN-13: 978-8436847079.
 • Pérez, M. et al (2006). Guia de Tractaments psicològics eficaços III. Infància i adolescència. Madrid: Piràmide.
 • Wicks-Nelson, R. i Israel, A. (1997). Psicopatologia del nen i de ladolescent. Madrid: Prentice Hall.