Universitat Internacional de Catalunya

Avaluació i Diagnòstic a Adults

Avaluació i Diagnòstic a Adults
3
14682
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Adreça electrònica de contacte de la professora de l’assignatura:

Mònica Blasco Raventós: mblasco@uic.es

Presentació

És de vital importància que els psicòlegs sàpiguen avaluar, diagnosticar i tractar els principals problemes de salut mental que es troben a la població. Per això, aquesta assignatura brinda els coneixements i habilitats necessaris per poder dur a terme aquesta tasca.

Objectius

 • L’avaluació psicològica en els trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Classificació diagnòstica dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Mètodes d’avaluació dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Avaluació dels factors biopsicosocials en l’anàlisi del cas.
 • Conèixer l’establiment de la demanda i els objectius terapèutics.
 • Intervenció als trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Orientacions psicoterapèutiques d’intervenció existents en l’abordatge dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Psicopatologia i cicle vital.
 • Anàlisi reflexiva dels casos tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Autoobservació com a figura de terapeuta.
 • Abordatge interdisciplinari a la xarxa assistencial.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE6 - Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En completar les assignatures d’aquesta matèria, l’alumne/a ha de ser capaç de:

 

 • Saber aplicar el procés d’avaluació psicològica corresponent als trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Conèixer els diferents trastorns i psicopatologies als quadres ansiosos i depressius a l’edat adulta.
 • Conèixer els mètodes d’avaluació principals dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Saber aplicar, corregir i interpretar els resultats de les tècniques d’avaluació als trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Saber avaluar el context i els factors biopsicosocials rellevants del cas.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada i donar resposta a la demanda o objectiu d’avaluació.
 • Establir hipòtesis funcionals del cas que permetin orientar la intervenció.
 • Aplicar les tècniques d’intervenció necessàries en el treball terapèutic amb usuaris, parelles i famílies.
 • Atendre les dificultats individuals, de la família o de la parella, així com les diferents problemàtiques que poden aparèixer en els diferents moments del cicle vital tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Seleccionar les intervencions clíniques adequades a cada cas des de la pràctica reflexiva.
 • Conèixer les intervencions amb més evidència clínica en els trastorns d’ansietat i trastorns afectius.
 • Conèixer les intervencions de la psicologia positiva i altres models psicosocials apreciatius, interaccions i sistèmics per a la promoció en salut mental individual i comunitària.
 • Comprendre les diferents fites del cicle vital.
 • Identificar problemàtiques associades al cicle vital (embaràs, pèrdua de treball, viduïtat, dol…).
 • Dissenyar programes psicoeducatius tenint en compte la perspectiva de gènere en problemàtica associada al cicle vital.
 • Aplicar tècniques d’intervenció en les diferents problemàtiques que apareixen al llarg del cicle vital.
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.
 • Revisar i atendre la mateixa figura del terapeuta per a una pràctica clínica adequada.
 • Conèixer i intervenir des d’una perspectiva interdisciplinària i de coordinació amb la xarxa assistencial.

Continguts

1. Avaluació: avaluació psicològica dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius mitjançant casos pràctics

1.1. Anàlisi de la demanda, recollida de dades i formulació d’hipòtesis sobre el cas

            1.1.1. Entrevista clínica

            1.2.1. Història biogràfica

            1.2.2. Anàlisis funcional

1.2. Avaluació psicomètrica als trastorns de l’ansietat

1.2.1. Escala d’ansietat de Hamilton (HAS)

1.2.2. Qüestionari d’ansietat estat-tret (STAI)

1.2.3. Inventari d’ansietat de Beck (BAI)

1.3. Avaluació psicomètrica en els trastorns afectius

1.3.1. Inventari de depressió de Beck (BDI)

1.3.2. Escala heteroaplicada de Hamilton per a la depressió (HRSD)

 

2. Diagnòstic: establiment del diagnòstic o orientació diagnòstica

2.1. Classificació diagnòstica dels trastorns d’ansietat segons el DSM-IV i el DSM-V

2.1.1. TA per separació

2.1.2. Mutisme selectiu

2.1.3. Fòbia específica

2.1.4. TA social

2.1.5. Trastorn d’angoixa

2.1.6. Agorafòbia

2.1.7. TA generalitzada

2.1.8. Trastorn obsessivocompulsiu

2.1.9. Trastorn per estrès posttraumàtic

2.1.10. Trastorn adaptatiu

2.1.11. TA induït per substàncies/medicació

2.2. Comorbiditat i diagnòstic diferencial en els trastorns d’ansietat

2.3. Classificació diagnòstica dels trastorns afectius segons el DSM-IV i el DSM-V

2.3.1. Trastorn depressiu major

2.3.2. Trastorn depressiu persistent (distímia)

2.3.2. Trastorn disfòric premenstrual

2.3.3. Trastorn bipolar

2.3.4. Trastorn ciclotímic

2.3.5. Altres: trastorn depressiu a causa d’una altra malaltia/trastorn depressiu induït per substàncies

2.4. Comorbiditat i diagnòstic diferencial en els trastorns afectius

2.5. Hipòtesis diagnòstiques. Casos clínics

 

3. Intervenció: tractament dels trastorns d’ansietat i trastorns afectius

3.1 Psicoeducació: models explicatius.

3.2 Abordatges terapèutics mitjançant casos clínics i experiencia vivencial.

          3.2.1 Entrenament en maneig del estrés y tècniques de relaxació.

3.2.2 Intervencions cognitivu-conductuals (reestructuració cognitiva, exposició gradual, exposició interoceptiva, prevenció de  rituals, hàbits saludables).

           3.3.3 Intervencions emocionals (regulació emocional, línea del temps, inversió de rols, cartes terapèutiques).

           3.4.4 Intervencions en teràpia breu, 3ª generació, teràpia familiar sistèmica, psicoteràpia humanista, EMDR i  teràpia grupal.

3.6 Intervenció en el maneig de crisis. Casos pràctics.

3.7 Resonancies i resistències en la figura del terapeuta com a oportunitat en el treball psicoterapèutic. Experiencia vivencial.

3.8 Intervencions psicoterapèutiques interdisciplinaries en la xarxa assistencial.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia didàctica es basa en l’exposició de continguts per part del professor o professora en classes presencials, la participació dels alumnes en activitats d’aprenentatge col·laboratiu i la guia i tutorització per part del professor o professora.

 

La metodologia de treball combina classes magistrals, exercicis pràctics, estudi de casos, role-playings, treballs en grup, debats, experiències vivencials, activitats d’aplicació i preguntes per fomentar una actitud activa i reflexiva per part de l’alumne o alumna.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assistència no és obligatòria, però si l’alumne o alumna no assisteix els dies d’avaluació té un 0 en aquesta part.

Avaluació continuada (40 %):

Treball en grup: a través d'un cas realitzar una grabació d'un role-playing del proces d'evaluació i diagnòstic.

Avaluació final (60 %):

Resolució per escrit d’un cas clínic mitjançant l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció.

Criteris d’avaluació

L’examen final s’ha d’aprovar per aprovar l’assignatura.

La nota final de l’assignatura és la mitjana obtinguda entre l’avaluació continuada i l’examen final.

- Supòsit 1. L’alumne o alumna aprova l’avaluació continuada i suspèn l’avaluació final: ha de tornar a examinar-se a la segona convocatòria.

- Supòsit 2. L’alumne o alumna suspèn l’avaluació continuada i aprova l’examen final: si la mitjana entre les dues parts queda aprovada, el resultat de la nota de l’assignatura és aprovat. Si la mitjana entre les dues parts és de suspens, ha de fer un treball final per pujar la nota.

- Supòsit 3. L’alumne o alumna suspèn tant l’avaluació continuada com l’avaluació final: ha de repetir l’assignatura.

Si l’alumne copia durant l’avaluació, cal repetir l’assignatura.

 

En els casos d’alumnes amb TDAH, dislèxia i altres tipus de DA acreditats, el professor pot deixar fins a 15 minuts extra per cada hora d’examen. La normativa ortogràfica és la mateixa que per a la resta d’alumnes.

 

Aspectes de normativa importants

 • Les classes comencen puntualment i l’alumne no hi pot entrar un cop s’hagi

tancat la porta.

 • L’assistència a les classes no és obligatòria, però sí que es valora en positiu de cara a

l’avaluació de l’assignatura.

 • Els treballs han de seguir el format APA.
 • Les faltes d’ortografia o incorreccions gramaticals als treballs o a l’examen

final resten punts.

 • No es canvien les dates d’exàmens ni es repeteixen exàmens.
 • Si s’observa que un alumne copia en un examen, la penalització és la repetició de l’assignatura l’any següent. Es considera una falta molt greu.

Bibliografia i recursos

Bibliografía recomanada:

Asociación Estadounidense de Psiquiatría (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (Quinta edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. ISBN 978-8-4983-5810-0.

Bados, A. (2015) Trastorno de ansiedad generalizada: guía para el terapeuta. Madrid: Síntesis.

Bados, A. (2006) Tratando...pánico y agorafobia. Madrid: Pirámide.

Barlow, David H. & Farchione, Todd J. (2015). Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales: Manual del terapeuta y manual del paciente. Alianza Editorial.

Beck, A.T.; Rush, A.J.; Shaw, B.F.; Emery, G. (1983 [1979]), Terapia cognitiva de la depresión, Bilbao, Desclee de Brower.

Davis, M., Eshelman, E. R., & McKay, M. (2008). The Relaxation and Stress Reduction Workbook: Guía para el control del estrés. Editorial.

Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid Pirámide.

Greenberg, L., & Paivio, S. (2000). Trabajar con las emociones en psicoterapia. Barcelona: Paidós.

Kabat-Zinn, J. (2009). Mindfulness en la vida cotidiana: donde quiera que vayas, ahí estás (Vol. 256). Grupo Planeta (GBS).

Stein, D. J., & Hollander, E. (2004). Tratado de los trastornos de ansiedad. Psiquiatría Editores.

 

Bibliografía ampliada:

Baños, R.M. y Perpiñá. C. (2002). La exploración psicopatológica. Madrid: Síntesis.

Beyebach, M. y Herrero de Vega (2010). 200 tareas en terapia breve. Individual, familiar y de pareja. Barcelona: Herder.

Botella, C.; Baños, R.M. y Perpiñá, C. (comps.) (2003), Fobia Social, Barcelona, Paidós.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Volume III: Loss, sadness and depression. In Attachment and Loss: Volume III: Loss, Sadness and Depression (pp. 1-462). London: The Hogarth press and the institute of psycho-analysis.

Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Madrid Pirámide.

Levine, P. A. Sanar el Trauma. Arte. Madrid, Editorial Alfaomega, 2013.

Segal, Z.V., Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach for preventing relapse. New York: Guilford Press.