Universitat Internacional de Catalunya

Avaluació i Diagnòstic al Àmbit Familiar i de Parella

Avaluació i Diagnòstic al Àmbit Familiar i de Parella
3
14683
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Objectius

OBJECTIU GENERAL

 

Facilitar als alumnes un model que els proporciona els instruments adequats per comprendre les persones i les seves relacions. A més de les tècniques d’avaluació i d’intervenció necessàries en el treball terapèutic amb usuaris, parelles i famílies, atenent tant les dificultats individuals que poden aparèixer en un dels membres de la família o de la parella com les diferents problemàtiques que poden aparèixer en els diferents moments del cicle vital de les famílies i a les diferents problemàtiques que poden aparèixer a les diferents fases per les quals passa una parella. S’inclouen aspectes rellevants sobre el gènere i la sexualitat.

 

OBJECTIUS BÀSICS

 • Establir una base sòlida a escala teòrica dels conceptes del model relacional sistèmic.
 • Relacionar els conceptes bàsics amb situacions de la mateixa pràctica clínica.
 • Aportar els coneixements específics, les principals tècniques i els procediments que s’utilitzen en la intervenció familiar, de parella i individual.
 • Establir una base sòlida sobre diagnòstic relacional.
 • Comprendre la psicopatologia des de diferents marcs teòrics.
 • Adquirir eines per al diagnòstic relacional.
 • Entrar en contacte amb el treball clínic.
 • Participar en la reflexió i la decisió sobre les intervencions clíniques adequades a cada cas.
 • Reconèixer qualitats i limitacions personals en el rol de psicoterapeuta.
 • Reflexionar sobre la relació entre la posició del terapeuta en la mateixa família i el seu rol professional sota el concepte d’isomorfisme.
 

OBJECTIUS AVANÇATS

 • Aprofundir en el maneig de les tècniques d’intervenció sistèmiques a escala individual, teràpia de parella, teràpia familiar i teràpia multifamiliar.
 • Fer intervencions des del rol de psicoterapeuta.
 • Participar en els espais reflexius, de coordinació i de presa de decisions en el procés terapèutic com a membre de l’equip.
 • Reconèixer implicacions personals en el paper del professional dins d’una organització.
 • Oferir la visió més capdavantera en el model relacional-sistèmic de la mà de professionals de reconegut prestigi en seminaris extraordinaris monogràfics.
 • Reflexionar sobre la relació entre la posició del terapeuta en la mateixa família i el seu rol professional sota el concepte d’isomorfisme.
 • Donar a conèixer aspectes teòrics sobre el trauma psíquic i la reorganització de la personalitat.
 • Donar a conèixer aspectes teòrics sobre teràpia de parella des de les teories de la Sra. Carmen Campos i el Dr. Juan Luis Linares.
 • Treballar la convocatòria i la coordinació entre els diversos formats d’intervenció familiar, de parella i individual.

 

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE8 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari en diferents contextos i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Atendre les dificultats individuals, de la família o de la parella, així com les diferents problemàtiques que poden aparèixer en els diferents moments del cicle vital tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Seleccionar les intervencions clíniques adequades a cada cas des de la pràctica reflexiva.
 • Comprendre les diferents fites del cicle vital.
 • Identificar problemàtiques associades al cicle vital (embaràs, pèrdua de treball, viduïtat, dol…).
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.

 

PUNTS CLAU

 

 • Docent, amb una àmplia experiència clínica i formativa. Treballa per proporcionar una formació de qualitat.

Actua com a activadora del grup, acompanyant del recorregut individual de cadascun dels alumnes, transmissora de conceptes teòrics, model en la pràctica clínica i instructora davant dels dubtes que van sorgint.

 • El marc, ofereix un servei especialitzat amb elements de servei terciari en què s’intervenen, a més de l’àrea de formació, l’assistencial a la clínica Support i la de Recerca.
  • L’experiència sempre ha estat molt constructiva per a tots, professionals, famílies i per descomptat professionals en formació i alumnes, i en aquesta ens basem per presentar aquesta assignatura, des de la qual es puguin formar els alumnes amb les competències que, per l’experiència en formació, creiem fermament que són les més adequades, i que més capacitat aporten a l’alumne i l’alumna. Quant a coneixements i experiència, per complir amb la seva tasca en el coneixement del model relacional, sistèmic en l’avaluació i la intervenció familiar.
  • El suport de la institució d’alta especialització i tecnologia, amb una gran capacitat de docència, assistencial i de recerca.
  • Les instal·lacions modernes faciliten la docència i l’estada de tots els integrants i l’aprenentatge de l’alumne en formació.
  • El model d’atenció de salut mental a la clínica Support implica l’existència d’una àmplia cartera de tractaments gestionats de manera integral en coordinació amb els serveis de la comunitat, atenció primària i serveis socials per intervenir en totes les fases del procés, des de la prevenció i la detecció precoç fins al tractament, passant per l’avaluació i l’acompanyament.

Continguts

 

CONTINGUTS BÀSICS

 

 • Conceptes bàsics i escoles de teràpia familiar

-        Conèixer els aspectes més destacats de les interaccions familiars i de parella, del significat dels símptomes i les dificultats relacionals, així com dels diferents tipus d’estructures familiars i familiaritzar-se amb el vocabulari, els plantejaments i les tècniques emprades per les diferents escoles de teràpia familiar. Model comunicacional, estructural, processual, constructivista i de la teoria dels jocs.

-        El significat dels símptomes.

 

Valoració i avaluació familiar

 

-                Anàlisi de la derivació i la demanda per desenvolupar les indicacions de formats d’intervenció.

-        Anàlisi de l’estructura familiar.

-        Anàlisi de la narrativa familiar.

-        Avaluació, de manera clara i imparcial, dels conflictes i anàlisi de la seva repercussió en el funcionament global de la família i en l’estat dels seus membres.

-        Anàlisi de la comunicació familiar amb escales de comunicació validades al nostre país per l’equip docent encarregat d’impartir la matèria.

 

 • Diagnòstic relacional

 

 • Tècniques de conducció de la primera entrevista familiar i de parella. Metodologia precisa en l’obtenció de les dades necessàries per identificar, valorar i formular les àrees problemàtiques.

 

 • Construcció d’hipòtesis

 

 • Contracte terapèutic, construcció i condicions. La redefinició com a tècnica de construcció.

 

Elaboració d’informes amb l’avaluació del conflicte i l’orientació terapèutica adequada.

 

CONTINGUTS AVANÇATS

 

Psicodiagnòstic relacional

- Revisió del diagnòstic segons el DSM-V des de diversos enfocaments: sistèmic, interpersonal, cognitivista, teoria de l’aferrament i psicoanalític.

Tècniques fonamentals d’intervenció

- Coneixement en profunditat de les eines i tècniques de menys a més mesura mobilitzadora, a l’abast del terapeuta per col·laborar en la resolució i millora dels conflictes detectats en l’avaluació: unió, jerarquització, diferenciació, redefinicions i prescripcions, així com control de símptomes.

 

 • Psicologia de la sexualitat i aplicació a la teràpia de parella
 • Gènere i aplicació a la teràpia de parella, incloent-hi les situacions de maltractament de gènere i aplicació a la teràpia familiar

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia de l’aprenentatge es basa en l’esforç individual i la dinàmica de grup.

 

Classes teòriques

Visualització de casos, directament a través del mirall i indirectament amb les sessions que fa el docent.

Role-playing, simulacions

Escultures

Constel·lacions

 • Activitat bàsica i presencial:

Espai teòric

 • Treball autònom:

-                Lectures i revisió de la bibliografia

-        Elaboració de resums de les parts teòriques i de les sessions dels casos en pràctiques

-        Presentació de casos per ser supervisats

-        Visualització de propostes clíniques a través de pel·lícules

-        Casos presentats pels alumnes

 

Treball grupal:

Preparació de casos i simulacions

Club de lectura. Espai en què els alumnes podran fer cafè-tertúlia sobre les lectures recomanades i opcionals en un context relaxat.

 

 

ESTRUCTURA

 

A les sessions de formació es pretén replicar les condicions d’una psicoteràpia per assolir una formació teòrica i pràctica. Basada, a més, en la mateixa experiència de l’alumne a l’espai formatiu.

 

 • Teoria.

Des d’una mirada àmplia i integradora dels marcs teòrics existents, s’imparteixen els continguts de la teoria relacional-sistèmica.

 

 • Pràctica.

Exposició contínua de les diverses situacions clíniques des d’on cal observar i practicar amb les tècniques apreses a l’espai teòric.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen pràctic amb simulacions (45 %), examen pràctic (45 %).

Cal treure un 5 a cada part per poder aprovar l’assignatura.

 

L’avaluació de l’alumne és individual i continuada.

L’assistència a les activitats docents és obligatòria en el 100 % dels casos, llevat de causes justificades.

Es valorarà l’actitud col·laborativa, la motivació i la participació activa de l’alumne en les activitats i les dinàmiques que es generin. Estudi dels materials recomanats com ara la lectura de la bibliografia recomanada.

L’elaboració dels treballs escrits de presentació de casos.

La realització d’examen sobre conceptes bàsics de la teoria sistèmica, sobre avaluació, tècniques i intervencions terapèutiques (mitjançant role-playing).

En cas que sigui possible la consolidació, es valorarà la implicació dels alumnes en els espais de consolidació de la formació.