Universitat Internacional de Catalunya

Practicum II

Practicum II
15
14688
2
Primer semestre
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

El Pràcticum pretén oferir a l’alumne l’oportunitat d’introduir-se en l’àmbit professional i de posar en pràctica els aprenentatges adquirits en les diferents assignatures cursades al grau. L’objectiu principal del Pràcticum és adquirir els coneixements, habilitats i actituds propis d’un psicòleg per exercir la professió de manera autònoma aprenent a partir de models (psicòlegs i altres professionals), guiats per un professional que es fa responsable de l’acompanyament i facilita l’aprenentatge, que anomenem tutor acadèmic.

Els escenaris inclouen hospitals, consultes privades, centres d’addiccions, centres d’atenció als trastorns de la conducta alimentària, etcètera.

A més del tutor acadèmic, cada alumne té assignat un tutor al centre de pràctiques, que promou l’autovaloració i la proposta d’accions de millora del mateix aprenentatge perseguint l’autonomia i l’interès per la formació continuada. Els alumnes es distribueixen en diferents centres de reconegut prestigi i amb professionals acreditats que han d’enriquir i augmentar els seus coneixements.

Cal fer 750 hores repartides entre Support i centres externs a UIC Barcelona.

 

Requisits previs

Cap

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE3 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE6 - Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE7 - Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • CE8 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari en diferents contextos i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Analitza els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia especialment relacionats amb la salut mental.
 • Utilitza adequadament els coneixements teòrics adquirits per a l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció en l’àmbit sanitari.
 • Demostra autonomia i motivació per continuar formant-se de manera coherent al context i les situacions que es troba en la pràctica clínica.
 • Mostra capacitat de decisió, després d’arribar a les pròpies conclusions des dels coneixements i raons que les sustenten.
 • Aplica les bones pràctiques relacionades amb l’actitud i els valors de caràcter professional sanitari de la psicologia.
 • Avalua les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per aconseguir la igualtat real, eludint interpretacions parcials i discriminatòries.
 • Identifica estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans.
 • Promou situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.

Continguts

Aquesta matèria consisteix en un rotatori per la clínica Support i altres centres sanitaris o clínics:

 • Pràcticum II: 15 ECTS (375 hores)

 

En aquesta matèria l’estudiant pot completar el procés d’adquisició dels coneixements i habilitats que ha iniciat als mòduls anteriors (matèries 1, 2, 3, 4 i 5), en circumstàncies reals, amb l’orientació i l’abast propis de la seva categoria professional, sota la supervisió d’un tutor acadèmic (contractat per la Universitat) i un tutor clínic (contractat pel centre).

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES

La distribució de places es duu a terme a principis de curs, al primer semestre. L’assignació es fa de manera individualitzada amb el coordinador.

2.         SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

La coordinació de les pràctiques té com a objectiu fonamental el bon funcionament i el màxim aprofitament per part de l’alumne. Per aconseguir-ho, la comunicació i la coordinació entre els alumnes, els centres de pràctiques i la Universitat són fonamentals.

Per facilitar aquesta tasca, cada alumne està tutoritzat en el període de pràctiques per un professor de la Universitat (tutor acadèmic), que fa de punt d’unió entre UIC Barcelona i el centre de pràctiques de referència. El tutor acadèmic supervisa el desenvolupament de l’alumne al llarg de les pràctiques.

Qualsevol incidència detectada al centre de pràctiques ha de ser comunicada al tutor acadèmic (per correu electrònic), qui ha d’orientar l’alumne en la resolució.

S’assigna a l’alumne un tutor al centre de pràctiques que fa l’avaluació del procés d’aprenentatge.

La coordinació general del programa de pràctiques la porta el coordinador del Pràcticum, que també manté reunions periòdiques amb els centres de pràctiques i atén les necessitats dels alumnes, dins del seu àmbit de competències.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de les pràctiques dels alumnes es basa en tres sistemes integrats entre si, que ofereixen una imatge fiable i completa de l’aprenentatge de l’alumne.

1r) Avaluació feta pel tutor del centre de pràctiques que acompanya l’alumne durant el procés d’aprenentatge. Aquesta avaluació suposa el 40 % de la nota de pràctiques. Aquesta nota, evidentment, no és revisable.

2n) Elaboració i entrega d’un portafolis de pràctiques. Es facilita un guió per fer-lo. En qualsevol cas, és obligatori el seu lliurament, en qualsevol de les mencions en què es faci el Pràcticum. Suposa un 50 % de la nota de les pràctiques i la seva avaluació la fa el tutor acadèmic.

Per fer la mitjana, cal tenir-los tots aprovats (5/10).

La no assistència a les pràctiques o l’incompliment de l’horari o les regles establertes suposa no poder aprovar el Pràcticum.

 

4.         NORMATIVA

4.1       VACUNACIÓ: segons els requisits de cada centre.

4.2       CERTIFICAT DE DELICTES SEXUALS: segons els requisits del centre.

4.3       VESTIDOR: per fer les pràctiques, és convenient que l’alumne vagi vestit i calçat adequadament. La presència ha de ser discreta i adaptada al context en què es desenvolupa la formació pràctica. Els alumnes que facin la menció de clínica en alguns centres han de portar la bata de UIC Barcelona.

4.4       LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ TANT AL CENTRE COM A LA UNIVERSITAT: durant l’assignació de plaça s’indica a l’alumne la documentació que ha de lliurar. L’alumne s’ha de responsabilitzar de fer les gestions oportunes (anar a secretaria a recollir la documentació…) i de lliurar tota la documentació requerida (delictes sexuals, autoavaluació, vacunació…). no hi ha missatges electrònics de recordatori. La manca d’assoliment d’aquest punt en la data indicada comporta el suspens del Pràcticum.

4.5       RECUPERACIÓ DEL PRÀCTICUM: no hi ha la possibilitat de recuperar les pràctiques per a la segona convocatòria. En cas de no haver pogut assistir les hores requerides, l’alumne s’hi ha de tornar a matricular el curs següent, no es poden recuperar les pràctiques en segona convocatòria sota cap concepte.

4.6       COMUNICACIÓ AMB L’ALUMNE: el canal oficial de comunicació entre el tutor de pràctiques, el centre i l’alumne és l’adreça electrònica facilitada a la secretaria de la Universitat, generalment el que acaba en uic.es. És obligació de l’alumne revisar periòdicament aquest canal de comunicació. En cas que no ho compleixi, l’alumne ha de fer front a les conseqüències que li pugui comportar.

4.7       ACCEPTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: l’alumne ha de lliurar un document signat conforme accepta l’assignació de centre de pràctiques. És responsabilitat de l’alumne lliurar aquest document en el període establert, l’absència de compliment d’aquesta obligació comporta unes conseqüències que l’alumne ha d’afrontar. Un cop acceptat el centre de pràctiques, no hi ha possibilitat de fer cap canvi de centre sota cap circumstància. En tot cas, l’alumne s’hi ha de rematricular l’any següent.

4.8       ENTREVISTA PERSONAL AMB EL CENTRE: hi ha alguns centres que sol·liciten una entrevista personal. És obligació de l’alumne enviar un missatge electrònic formal al centre per concertar aquesta entrevista abans del començament del període de pràctiques. L’absència d’aquesta gestió pot comportar la pèrdua de plaça per al curs vigent.

 

5.         OBLIGACIONS DE L’ESTUDIANT:

●          Ha d’assistir els dies previstos i en l’horari indicat.

●          En cas que hi hagi algun temps mort en l’horari de pràctiques, cal aprofitar-lo per llegir bibliografia o preparar casos.

●          Cal comunicar al tutor del centre i a l’acadèmic per correu electrònic qualsevol incidència que impedeixi que l’alumne assisteixi puntualment a les pràctiques.

●          Cal complir les normes internes del centre on l’alumne estigui destinat.

●          Queda terminantment prohibit utilitzar dades personals i del centre de pràctiques, sigui quin sigui el suport en què es troben i amb independència del centre.

●          Ha de mantenir el secret professional absolut i la confidencialitat en relació amb totes les dades, les persones i la institució.

●          Queda absolutament prohibit retirar dades del centre de pràctiques.

●          L’obligació de secret professional persisteix després de finalitzades les pràctiques i l’incompliment, per acció o omissió, és causa d’exclusió, si escau, d’acord amb el que estableix l’acord, sens perjudici de les responsabilitats de tota mena en què hagi pogut incórrer l’alumne, de conformitat amb les lleis.

●          L’actitud dels alumnes es basa en el respecte a la persona, els seus valors i la seva dignitat. Ha de mantenir, en tot moment, un comportament apropiat i responsable envers els professionals i els usuaris i familiars dels diferents centres de pràctiques.

●          L’alumne no pot fer cap actuació al centre de pràctiques sense la demanda expressa i la supervisió del tutor del centre.

●          Són motius d’expulsió de l’alumne del centre de pràctiques l’incompliment greu de les obligacions i la conducta impròpia de l’estudiant al centre on desenvolupa les pràctiques.

●          Només es poden recuperar algunes hores de pràctiques que no s’hagin pogut fer quan aquestes estiguin justificades (malaltia, accident, defunció d’un familiar) en cas que el centre ho permet. En cap cas l’alumne no pot gestionar la recuperació d’aquestes pràctiques de manera autònoma, sinó que ho ha de fer a través del tutor acadèmic.

●          Les faltes d’assistència justificades s’han d’acreditar mitjançant un document.

●          Qualsevol falta injustificada és valorada per la coordinació i la titularitat de l’assignatura i la norma és la següent:

✔         1 dia, 1 punt de la nota final.

✔         2 dies, 2 punts de la nota final.

✔         3 o més dies, suspens.

●          El portafolis de pràctiques (en format paper), certificat de realització del rotatori social (Moodle) i la reflexió s’han de lliurar en la data indicada (Moodle). Les faltes d’ortografia baixen la nota tenint en compte la normativa del Grau de Psicologia. Només hi ha la possibilitat de lliurar en segona convocatòria el portafolis, ja sigui per demora en el lliurament, o bé per no tenir la qualitat suficient per quedar aprovat en primera convocatòria.