Universitat Internacional de Catalunya

Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals

Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals
3
4005
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Tots tres professors rebran els estudiants si han convingut una cita prèvia, per correu electrònic.

Dra. Maria Mut: mariamut@uic.es

Prof. Cristina Calvet:ccalvet@aadpc.cat

Prof Carlos Rivadulla: crivadulla@ecofrego.com

Presentació

 

Segons l'itinerari del màster triat, aquesta assignatura s'imparteix en dos grups separats: castellà/català i anglès.

 

Aquest curs s'estructura en de dues parts; cadascuna d'elles tindrà el mateix nombre de sessions:

 • La primera part se centrarà en la forma en què el Dret Internacional i Europeu protegeixen i gestionen la cultura i l'art en totes les seves formes, tant tangible com intangible.
 • La segona part se centrarà en el règim de la propietat intel·lectual, tenint en compte el procés d'harmonització internacional i europeu que aquesta disciplina ha experimentat recentment.

Les dues parts del curs combinaran un contingut teòric amb la resolució de casos pràctics.

 

Requisits previs

Els mateixos que per el Màster. 

Objectius

Els objectius principals de l'assignatura es llisten de la següent manera:

 • Familiaritzar-se i aprendre a utilitzar la terminologia i els conceptes jurídics. 
 • Saber accedir i interpretar el dret internacional en relació amb la cultura i l'art.
 • Resoldre les qüestions jurídiques que es plantegin derivades de la protecció i gestió de la cultura i l'art. 
 • Assolir una visió global del conjunt de normes que regulen aquesta àrea del coneixement, per tal d'entendre les conseqüències que es deriven de l'incompliment d'aquestes regles. 
 • Conèixer i entendre els aspectes fonamentals de la legislació i la pràctica derivada del règim de propietat intel·lectual. 
 • Encoratjar els estudiants a pensar de manera pragmàtica sobre la importància dels drets de propietat intel·lectual per al negoci cultural.

Competències

Ser capaç de comprendre, i aplicar la legislació espanyola i internacional que regula i protegeix la cultura i l'art, en particular, els Aspectes Bàsics dels Drets de la Propietat Intel · lectual amb l'objecte de gestionar i contractar continguts i serveis culturals.

Resultats d'aprenentatge

A final de curs, l'estudiant 

 • Està familiaritzat i sap utilitzar la terminologia i els conceptes jurídics.
 • Comprèn i interpreta la legislació nacional i internacional sobre la cultura i l'art.
 • Coneix i gestiona els aspectes bàsics dels drets de la propietat intel•lectual.
 • Domina les tècniques i capacitats necessàries per a la negociació de contractes relatius a la gestió de continguts culturals.


Continguts

 

PRIMERA PART: DRET INTERNACIONAL I CULTURA

 

UNITAT 1 La regulació de la cultura en els convenis internacionals.

1.1 La protecció de la cultura en els convenis internacionals

1.2 Cultura i organitzacions internacionals.

1.3 La UNESCO i la protecció del patrimoni mundial

1.4 Consell d'Europa. Drets Humans i Cooperació Cultural.

1.5 Convenis principals sobre la Cooperació Cultural i Intercanvis Culturals

 

TEMA 2. Cultura a la Unió Europea.

2.1 Cultura: del Tractat CE al Tractat de Lisboa.

2.2 El marc legal de la Cultura en el Dret Comunitari.

2.3 L'Agenda Europea per a la Cultura en un Món en Globalització

2.4 Primera generació de programes culturals i el nou programa de cultura (2007-2013) 

2.5 Assoliments i reptes.

 

UNITAT 3 La protecció i comerç de béns culturals.

3.1 Definició de Bé Cultural.

3.2 La protecció dels béns culturals als convenis internacionals

3.3 La protecció dels béns culturals a les Directives de la UE i els Reglaments de la UE.

3.4 La protecció dels béns culturals als convenis del Consell d'Europa

3.5 Les visions generals presents i futures.

 

SEGONA PART: EL DRET DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL

 

UNITAT 1 Introducció a la Propietat Intel · lectual

UNITAT 2. Dret d'Autor

Breu història i fonaments
Objecte i àmbit d'aplicació del Dret d'Autor
Els drets morals i econòmics

UNITAT 3. Dret d'Autor

Dret d'autor de propietat i transferència
Durada del Dret d'Autor 


UNITAT 4. Drets d'Autor

limitacions als drets d'autor
els drets connexos
Infracció de drets d'autor i conseqüències


UNITAT 5. Protecció de dissenys

UNITAT 6. Marques

UNITAT 7. Patents

UNITAT 8 Negociació dels drets de propietat intel · lectual

UNITAT 9. Els  Drets de la propietat intel · lectual a la societat de la informació

 Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl desenvolupament del curs serà realitzat mitjançant classes teòriques i la sol-lució de casos pràctics rellevants per a la matèria. Aquestes tasques aniran acompanyades de la lectura de diferents textos normatius, jurisprudencials i doctrinals així com per la resolució de decisions judicials concretes sobre l’objecte d’estudi.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer tal d'aprovar l'assignatura cal superar cadascuna de les dues parts.

A cada part es valorarà:

 • Avaluació contínua (pràctiques, treballs en grup i individuals, debats i presentacions orals): 30%
 • Assistència: 10%
 • Examen Final: 60%

 

 

Bibliografia i recursos

 

Primera part:

ARIAS VELASCO, J.: La fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre, Ed. Marcial Pons i Coordinadora Catalana de Fundacions, Madrid, 1997.

DEL CAMPO ARBULO, J.A.: La fiscalidad de las fundaciones y del mecenazgo, Temas de Fundaciones, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

JIMÉNEZ DÍAZ, A.: La exención de las fundaciones y la crisis fiscal del Estado, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1998.

LENA, H.: Fiscalité du mécénat. Dons, oeuvres d’art, parrainage, sponsoring, fondations d’enterprise, PUF, París, 1991.

MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: Régimen tributario del mecenazgo en España, Ed. La Ley-Actualidad, Madrid, 1996.

MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: Fundaciones y mecenazgo. Análisis jurídico-tributario de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.

MUNS ARBUIXEC, J.: Les fundacions a Espanya, França, Regne Unit, Estats Units i Alemanya. Estudi comparatiu, problemes i recomanacions, Fundació Catalana per la Recerca, Barcelona, 1998.

OLMOS VICENTE, I.: Las fundaciones. Su fiscalidad e incentivos al mecenazgo, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Ed. Dykinson, Madrid, 1998.

PEÑUELAS i REIXACH, LL. i altres: Manual jurídic dels museus. Qüestions pràctiques, Ed. Marcial Pons i Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998 (també hi ha la versió castellana).

YEBRA MARTUL-ORTEGA, P. (Coordinador): Fundaciones y mecenazgo, Ed. Comares, Granada, 2001.

VVAA: Comentarios a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995.


Segona part:

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: Manual de Propiedad Intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R : Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2ª edición Tecnos, Madrid 1997.

GÓMEZ SERRANO, Eduardo: La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, Civitas, 1ª edición, Madrid, 2000.

MASSAGUER : "La adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual a la Directiva de la CEE relativa a la protección jurídica de programas de ordenador", en Revista de Derecho Mercantil, 1991

MISERACHS Y SALA: La propiedad intelectual, 1987.

OTERO LASTRES: "La protección constitucional del derecho de autor: Análisis del artículo 20.1.b) de la Constitución española de 1978", en La Ley, Núm. 1.442.

ROGEL VIDE, C.: Nuevos estudios sobre propiedad intelectual, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1998.

ROGEL VIDE, C.: "Notas sobre el derecho de cita de obras literarias o artísticas", en La Ley, núm. 1.039.

RODRÍGUEZ TAPIA J. Y BONDÍA ROMÁN, F.: Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Editorial Civitas, Madrid 1997.

V.V.A.A.: Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información, Editorial Comares, Granada 1998

Material didàctic