Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació i Informació Cultural

Comunicació i Informació Cultural
3
4006
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

Tots els sectors culturals han de tenir un bon suport en comunicació per assegurar-se l’èxit. I ja entrat al segle XXI, el camp de la comunicació s’està renovant. Han sorgit nous mitjans on cal ser presents, s’han diversificat molt els canals a través dels quals el públic s’informa de l’oferta cultural, el públic és molt més selectiu i més coneixedor del que vol i el que li agrada, i hi ha un gran camp per recórrer en la incentivació d’hàbits nous de consum cultural.

En aquest curs es planteja posar al descobert els reptes actuals de la comunicació cultural a través de casos que exemplifiquen com els diferents sectors culturals s’hi enfronten cada dia, en el present.

Requisits previs

Els del master

Objectius

  • Entendre i conèixer la comunicació cultural en tots els seus aspectes
  • Dotar als alumnes de coneixements amplis i de recursos que els permetin afrontar-se a la realitat de la comunicació cultural
  • Conèixer les bases, la metodologia i l’aplicació de les tècniques de comunicació en els diferents sectors culturals
  • Analitzar i debatre els casos pràctics de cadascun dels sectors

Competències

Competència bàsica

Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüetats.

Competències generals

Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinars.

Saber comunicar, dinamitzar i mediar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.

Competència transversal

Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els que estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competència específica

Analitzar, aplicar i evaluar les estratègies de màrqueting en els distints sectors, institucions i projectes culturals i organitzar una estratègia de comunicació bàsica per a una institució o projecte cultural.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant:

  • Comunica les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüetats.
  • Lidera, coordina i forma part d'equips de treball interdisciplinars.
  • Comunica, dinamitza i media entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.
  • Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les que estan implicats perfils diversos de professionals, agents i institucions
  • Analitza, aplica i avalua les estratègies de màrqueeting en els diferents sectors, institucions i projectes culturals i organitza una estratègia de comunicació bàsica per a una institució o projecte cultural. 

Continguts

Pla de comunicació, amb el seu pressupost

Introducció al protocol i a les Relacions Públiques

Gabinet de premsa. El cas del CCCB

Webs i xarxes socials. El cas del CCCB

Pla de comunicació del Festival del Grec

Classe pràctica de comunicació entre empreses culturals i mitjans de comunicació

Màrqueting cultural. El cas del Mercat dels Flors

Generació de comunitats. 

Accessibilitat. El cas del CCCB

Visita a dues entitats culturals (Teatre Lliure, La Pedrera...a concretar)

Els públics de la cultura. L'experiència del visitant

Acompanyament als plans de comunicació dels projectes finals dels estudiants

- Metodologia i activitats formatives

El programa és eminentment pràctic, amb la presentació de casos i experiències reals i l'elaboració d'exercicis pràctics. Es pretén que els estudiants participin al màxim en classe, preguntant i entrant en debat amb les seves opinions. S'han programat dues visites a centres culturals complementàries al treball en classe.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura és una avaluació continua, durant tot el trimestre, en tres parts:

·         L'assistència i participació a classe (20%)

·         Els exercicis pràctics que es demanin (30%)

·         La presentació d'un pla de comunicació (50%), on se valorarà el treball escrit i la presentació oral

Bibliografia i recursos

WEBS de referència

IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies - www.ifacca.org

Culture Action - The european Forum for the arts and heritage - www.cultureactioneurope.org  

Associació de Gestors Culturals de Catalunya – APGCC – www.gestorcultural.org  

Ministerio de Cultura – Bases de datos culturales: www.mcu.es/culturabase

Fundazione Fizzcarraldo – Marketing culturale e dintorni - www.fizz.it 

Arts Marketing Association - www.a-m-a.org.uk   

Arts Marketing on-line - www.artsmarketing.org 

Revista Marketing Cultural Online - www.marketingcultural.com.br   

Dosdoce – Nuevas tecnologías - www.dosdoce.com   

Visitor Studies Association – www.visitorstudies.org 

The Audience Agency / Insight resources - www.theaudienceagency.org/insight 

Material didàctic