Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques

Pràctiques
12
4015
1
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


De dilluns a dijous de 15.00 a 16.30 

 

Presentació

Les pràctiques constitueixen un element fonamental dels estudis conduents al títol de Màster Universitari en Gestió Cultural, ja que permeten que l’estudiant entri en contacte directe amb la realitat d’un determinat sector cultural, que es vinculi a la posada en marxa o al desenvolupament d’un projecte o bé al treball que es realitza des d’un departament d’una empresa o una institució cultural. Així mateix, les pràctiques faciliten que els alumnes apliquin els coneixements i les habilitats que van adquirint a les assignatures teòriques i, en conseqüència, complementin i enriqueixin la formació integral en gestió cultural.

.

Requisits previs

Els del màster.

Objectius

 • Conèixer el funcionament d’una entitat o empresa que ofereix serveis culturals.
 • Conèixer els processos que intervenen en l’execució i gestió d’un producte cultural.
 • Reflexionar sobre la experiència laboral.

Competències

Competència bàsica:

Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competència general:

Saber comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.

Competència transversal:

Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competència específica:

Dur a terme el treball proposat en una empresa o institució, pública o privada, gestionant el temps de manera eficaç i eficient.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant:

 • Posseix les habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 
 • Sap comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural. 
 • Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions. 
 • Du a terme el treball proposat en una empresa o institució, pública o privada, gestionant el temps de manera eficaç i eficient.

Continguts

En tractar-se d’una assignatura de tipus pràctic, no hi ha continguts específics, sinó més aviat és l’aplicació pràctica de tot allò que els alumnes van aprenent al llarg del curs.

Dades a tenir en compte: 

La realització de pràctiques es pot dur a terme durant el període lectiu (en horari de matí) como després d’aquest i fins al mes de desembre de l'any en què acabi el Màster.

El desenvolupament de les pràctiques comporta diverses fases:

 1. Sessió de tutoria amb la responsable de pràctiques per tal de conèixer el  perfil i les expectatives de l’alumne, així com per a assessorar en la preparació del CV.
 2. Cerca d’empreses i institucions de pràctiques i difusió de les ofertes per part de la responsable de pràctiques. A més, hi ha altres vies per a la consecució de pràctiques, que en tot cas seran establertes per la responsable de pràctiques juntament amb l’alumne.
 3. Sol·licitud de pràctiques.
 4. Entrevista personal a l’ empresa-institució i selecció de candidat.
 5. Desenvolupament de les pràctiques. Com a norma general, l’estada en pràctiques serà d'un mínim de 300 hores. La empresa o institució assigna a un tutor que supervisa el treball de l’alumne.
 6. Redacció de la memòria per part de l’alumne.

Durant tot el curs, la responsable de pràctiques realitzarà tutories de seguiment, així com tutories d’orientació als alumnes que ho sol·licitin.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives

Descripció

Tutories

Reunions convingudes d’un professor amb un o diversos estudiants per comprovar l’evolució de l’aprenentatge i orientar el treball en el marc de les assignatures que formen part del pla d’estudis.

Visites a institucions i empreses

Sessió pràctica en què es visiten les instal·lacions d’una institució o empresa cultural i es manté una sessió amb el gestor cultural o el responsable d’un departament de l’entitat.

Assistència a les pràctiques

Formació portada a terme en institucions i empreses culturals en què l’alumne evidenciarà l’obtenció de coneixements i habilitats adquirits en el mòdul teòric.

 

Metodologia docent

Descripció

Tutories

Reunions convingudes d’un professor amb un o diversos estudiants per comprovar l’evolució de l’aprenentatge i orientar el treball en el marc de les assignatures que formen part del pla d’estudis.

Assistència a les pràctiques

Formació portada a terme en institucions i empreses culturals en què l’alumne evidenciarà l’obtenció de coneixements i habilitats adquirits en el mòdul teòric.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques es qualificaran a partir de l’informe del tutor de pràctiques en la institució/empresa (70% de la nota) i de la memòria presentada per l’estudiant (30% de la nota).

Es tindran en compte, d’una banda, la qualitat del treball realitzat i la implicació en el projecte i, de l’altra, la memòria presentada, on han de constar una explicació raonada i una valoració crítica del treball.

Material didàctic