Universitat Internacional de Catalunya

Societat i Cultura al Segle XXI

Societat i Cultura al Segle XXI
3
6721
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.