Universitat Internacional de Catalunya

Creació d'empreses Culturals

Creació d'empreses Culturals
3
7421
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 

A concretar amb el professor presencialment o a través del correu electrònic (jauladell@uic.es).


Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La globalització econòmica implica la localització de la producció en entorns de costos reduïts. Contràriament, la creativitat i els béns immaterials, inherents al procés cultural, es defineixen en forma de valors "refugi" que, a la seva pròpia explotació, afegeixen desenvolupament directe al seu àmbit territorial o temàtic generant, al seu torn, una cadena de valor econòmic de major amplitud.

La Comissió Europea promou la potenciació de la creació d'empreses en sectors tecnològics i, singularment i mitjançant programes de suport, en la indústria cultural, entenent aquest sector com a bàsic en el futur comú.

Creació d'empreses culturals permet adquirir una visió empresarial del sector cultural, revisant aspectes de gestió comuns i incidint en aquells que afecten de forma específica a l'explotació econòmica de la cultura.

 

Requisits previs

Els propis del Màster: llicenciats joves amb interessos en el sector cultural i professionals de la cultura amb necessitat d’adquirir les eines per al seu desenvolupament.

Objectius

-          Possibilitar l’auto ocupació en el sector de la cultura mitjançant el desenvolupament d’un pla de negoci.

-          Afavorir les perspectives d’integració de l'alumnat en el món laboral.

-          Dotar l'alumne dels recursos de coneixement i valoració d'entorn previs a qualsevol projecte empresarial. 

-          Optimitzar la professionalització del sector cultural.

-          Evidenciar les sinergies, fruit de la col·laboració, en la posada en marxa d'un projecte de caire cultural.

Competències

Competències bàsiques

-  Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

 - Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

- Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

- Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinari.

- Buscar i / o administrar els recursos econòmics en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

- Actuar de manera responsable treballant amb qualitat, rigor, eficiència al servei de la societat.


Competència transversal

- Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.


Competències específiques

- Dissenyar i executar un pla de negoci eficaç i viable en el sector creatiu.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

-  Posseeix i comprèn coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

 - Sap aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 - Posseeix les habilitats d’aprenentatge que el permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

- Analitza i interpreta entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

- Lidera, coordina i forma part d'equips de treball interdisciplinari.

- Busca i / o administra els recursos econòmics en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

- Actua de manera responsable treballant amb qualitat, rigor, eficiència al servei de la societat.

- Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

- Dissenya i executa un pla de negoci eficaç i viable en el sector creatiu.

Continguts

TEMARI

 1. Generalitats.

-          Necessitat i utilitat de la planificació prèvia a l'inici de l'activitat professional - empresarial.

-          Les oportunitats de negoci en l'explotació del sector cultural.

-          Singularitats de l'activitat cultural empresarial i la seva relació amb el sector públic.

-          El mercat i el marc jurídic: regulació espanyola i europea. L'Organització Mundial del Comerç.

-          El dret a la competència, pràctiques col·lusòries, protecció contra l'abús de la posició dominant.

-          La protecció de l'empresari: propietat industrial, marques i patents, els drets d'autor.

 2. El Pla d'Empresa del sector cultural.

-          El pla d'empresa com a indicador de viabilitat.

-          Continguts i fases.

-          Models de presentació: mètode Canvas

-          Riscos i dificultats per al desenvolupament del projecte.

-          Descripció del grup emprenedor: comparació de capacitats tècniques i producte - servei ofert.

 3. Aspectes jurídics i societaris.

-          El dret mercantil i l'estatut de l'empresari.

-          El dret de societats i el sector cultural: l’adequació de l'activitat a perfil jurídic.

-          Aspectes tributaris i cultura.

-          Laboral. Tramitació i alta d'empresa.

4. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (I): anàlisi prèvia.

-          Estudi del marc d'actuació: característiques de l'àmbit geogràfic, entorn econòmic i de mercat, perfil demogràfic i sociològic del destinatari de l'oferta.

-          Estudi del mercat cultural: identificació de necessitats, definició i quantificació de la demanda i d'idoneïtat de l'oferta.

-          Eines i mitjans d'informació i prescripció.

-          DAFO del projecte.

-          Conclusions, definició d'objectius i estratègia a seguir.

5. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (II): pla de màrqueting.

-          Investigació comercial.

-          Previsions de vendes de servei / producte cultural.

-          Objectius: segmentació, definició i posicionament.

-          Estratègies i polítiques de màrqueting.

6. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (III): pla d'operacions i organització interna.

-          Definició i anàlisi dels processos productius.

-          Valoració de recursos físics i humans: interrelacions.

-          Programació i organització dels processos.

7. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (IV): planificació financera i gestió econòmica.

-          Pla d'inversió i finançament.

-          Compte de resultats i balanç de situació provisional. El pressupost de tresoreria.

-          El quadre de comandament: anàlisi i interpretació d'indicadors.

8. Control d'operacions i polítiques de qualitat de servei.

-          Qualitat i lean management.

-          Seguiment de processos.

9. Pla de contingències de variabilitat d'entorn.

-          Justificació de possibles escenaris.

-          Quantificació de variables i repercussió econòmica i financera.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITATS FORMATIVES

-          Lliçons magistrals: classes teòriques d’impartició de coneixements.

-          Resolució d’exercicis pràctics: desenvolupament empíric del coneixement adquirit.

-          Discussió de casos pràctics: exposició i comentari d’estratègies exemplars.

-          Treballs grupals: redacció i exposició de plans d’empresa (presentació) en grups de 3-5 alumnes.

-          Seminaris: monogràfics respecte temes d’interès.

METODOLOGIA DOCENT

-          Classes pràctiques: resolucions d’exercicis.

-          Seminaris: monogràfics respecte temes d’interès.

-          Lliçó magistral: exposicions teòriques per part del professor.

-          Mètode expositiu i participatiu: presentacions dels alumnes i comentari obert a classe.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAmb la premissa que Creació d'empreses culturals empra i aplica els coneixements adquirits en altres assignatures, i el caràcter essencialment pràctic de la matèria, el temari s'impartirà emprant continus supòsits reals i paral·lelismes propers a les problemàtiques existents. La valoració objectiva de l'aprofitament del curs s'obtindrà de la puntuació del TREBALL PRÀCTIC GRUPAL i la seva DEFENSA PÚBLICA (nota per col·lectius corresponent al 60%), i un EXAMEN INDIVIDUALITZAT (40% restant). Com a valor afegit, es valorarà la participació general en l’assignatura.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • AAVV (2008) Creación de empresas en el ámbito cultural. Ediciones y publicaciones Autor. Madrid.
 • AAVV (2008). Gestión cultural: estudio del caso. Col. Ariel Patrimonio. Ed. Ariel. Barcelona.
 • BASTONS, M.; PANOSA, M.I.; PEIG, C. (1999) Perfils professionals de la gestió cultural. I.C.N.P., Dept. Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • AAVV (2020) Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts  2019. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 • CAVES, R.E. (2002) Creative industries: contracts between art and commerce. Harvard University Press. Cambridge, Mass.

 • DE QUINTO, F. (2005) Todas las claves para crear una Empresa. Servidoc, S.L. Barcelona.

 • GALLOWAY, S.; DUNLOP, S. (2007) “A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy”, en The International Journal of Cultural Policy, vol 13, 1 (february’07), págs. 17-31. Routledge.

 • GRAY, C. (1993) Gestión de desarrollo en la pequeña y mediana empresa. Ed. Pirámide. Madrid.

 • O’HARA, P.D. (1992) El plan empresarial integral. Cómo prepararlo. Ed. Deusto. Bilbao.

 • OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. (2011) Generación de modelos de negocio – Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Ed. Deusto, Barcelona.

 • PÉREZ DE LAS HERAS, B. (2000) Las libertades económicas comunitarias. Mercancías, personas, servicios y capitales. Ed. Deusto. Bilbao.

 • PLANELLAS, M. (2002) De la idea a la empresa. Ed. Gestión 2000. Barcelona.

 • RIES, E. (2011) The Lean Startup. Portfolio Penguin. London.

Material didàctic