Universitat Internacional de Catalunya

Creació d'empreses Culturals

Creació d'empreses Culturals
3
7421
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 

A concretar amb el professor presencialment o a través del correu electrònic (jauladell@uic.es).


Presentació

La globalització econòmica implica la localització de la producció en entorns de costos reduïts. Contràriament, la creativitat i els béns immaterials, inherents al procés cultural, es defineixen en forma de valors "refugi" que, a la seva pròpia explotació, afegeixen desenvolupament directe al seu àmbit territorial o temàtic generant, al seu torn, una cadena de valor econòmic de major amplitud.

La Comissió Europea promou la potenciació de la creació d'empreses en sectors tecnològics i, singularment i mitjançant programes de suport, en la indústria cultural, entenent aquest sector com a bàsic en el futur comú.

Creació d'empreses culturals permet adquirir una visió empresarial del sector cultural, revisant aspectes de gestió comuns i incidint en aquells que afecten de forma específica a l'explotació econòmica de la cultura.

 

Requisits previs

Els propis del Màster: llicenciats joves amb interessos en el sector cultural i professionals de la cultura amb necessitat d’adquirir les eines per al seu desenvolupament.

Objectius

-          Possibilitar l’auto ocupació en el sector de la cultura mitjançant el desenvolupament d’un pla de negoci.

-          Afavorir les perspectives d’integració de l'alumnat en el món laboral.

-          Dotar l'alumne dels recursos de coneixement i valoració d'entorn previs a qualsevol projecte empresarial. 

-          Optimitzar la professionalització del sector cultural.

-          Evidenciar les sinergies, fruit de la col·laboració, en la posada en marxa d'un projecte de caire cultural.

Competències

Competències bàsiques

-  Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

 - Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

- Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

- Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinari.

- Buscar i / o administrar els recursos econòmics en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

- Actuar de manera responsable treballant amb qualitat, rigor, eficiència al servei de la societat.


Competència transversal

- Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.


Competències específiques

- Dissenyar i executar un pla de negoci eficaç i viable en el sector creatiu.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

-  Posseeix i comprèn coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

 - Sap aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 - Posseeix les habilitats d’aprenentatge que el permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

- Analitza i interpreta entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

- Lidera, coordina i forma part d'equips de treball interdisciplinari.

- Busca i / o administra els recursos econòmics en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

- Actua de manera responsable treballant amb qualitat, rigor, eficiència al servei de la societat.

- Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

- Dissenya i executa un pla de negoci eficaç i viable en el sector creatiu.

Continguts

TEMARI

 1. Generalitats.

-          Necessitat i utilitat de la planificació prèvia a l'inici de l'activitat professional - empresarial.

-          Les oportunitats de negoci en l'explotació del sector cultural.

-          Singularitats de l'activitat cultural empresarial i la seva relació amb el sector públic.

-          El mercat i el marc jurídic: regulació espanyola i europea. L'Organització Mundial del Comerç.

-          El dret a la competència, pràctiques col·lusòries, protecció contra l'abús de la posició dominant.

-          La protecció de l'empresari: propietat industrial, marques i patents, els drets d'autor.

 2. El Pla d'Empresa del sector cultural.

-          El pla d'empresa com a indicador de viabilitat.

-          Continguts i fases.

-          Models de presentació: mètode Canvas

-          Riscos i dificultats per al desenvolupament del projecte.

-          Descripció del grup emprenedor: comparació de capacitats tècniques i producte - servei ofert.

 3. Aspectes jurídics i societaris.

-          El dret mercantil i l'estatut de l'empresari.

-          El dret de societats i el sector cultural: l’adequació de l'activitat a perfil jurídic.

-          Aspectes tributaris i cultura.

-          Laboral. Tramitació i alta d'empresa.

4. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (I): anàlisi prèvia.

-          Estudi del marc d'actuació: característiques de l'àmbit geogràfic, entorn econòmic i de mercat, perfil demogràfic i sociològic del destinatari de l'oferta.

-          Estudi del mercat cultural: identificació de necessitats, definició i quantificació de la demanda i d'idoneïtat de l'oferta.

-          Eines i mitjans d'informació i prescripció.

-          DAFO del projecte.

-          Conclusions, definició d'objectius i estratègia a seguir.

5. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (II): pla de màrqueting.

-          Investigació comercial.

-          Previsions de vendes de servei / producte cultural.

-          Objectius: segmentació, definició i posicionament.

-          Estratègies i polítiques de màrqueting.

6. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (III): pla d'operacions i organització interna.

-          Definició i anàlisi dels processos productius.

-          Valoració de recursos físics i humans: interrelacions.

-          Programació i organització dels processos.

7. Desenvolupament del pla d'empresa cultural (IV): planificació financera i gestió econòmica.

-          Pla d'inversió i finançament.

-          Compte de resultats i balanç de situació provisional. El pressupost de tresoreria.

-          El quadre de comandament: anàlisi i interpretació d'indicadors.

8. Control d'operacions i polítiques de qualitat de servei.

-          Qualitat i lean management.

-          Seguiment de processos.

9. Pla de contingències de variabilitat d'entorn.

-          Justificació de possibles escenaris.

-          Quantificació de variables i repercussió econòmica i financera.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITATS FORMATIVES

-          Lliçons magistrals: classes teòriques d’impartició de coneixements.

-          Resolució d’exercicis pràctics: desenvolupament empíric del coneixement adquirit.

-          Discussió de casos pràctics: exposició i comentari d’estratègies exemplars.

-          Treballs grupals: redacció i exposició de plans d’empresa (presentació) en grups de 3-5 alumnes.

-          Seminaris: monogràfics respecte temes d’interès.

METODOLOGIA DOCENT

-          Classes pràctiques: resolucions d’exercicis.

-          Seminaris: monogràfics respecte temes d’interès.

-          Lliçó magistral: exposicions teòriques per part del professor.

-          Mètode expositiu i participatiu: presentacions dels alumnes i comentari obert a classe.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAmb la premissa que Creació d'empreses culturals empra i aplica els coneixements adquirits en altres assignatures, i el caràcter essencialment pràctic de la matèria, el temari s'impartirà emprant continus supòsits reals i paral·lelismes propers a les problemàtiques existents. La valoració objectiva de l'aprofitament del curs s'obtindrà de la puntuació del TREBALL PRÀCTIC GRUPAL i la seva DEFENSA PÚBLICA (nota per col·lectius corresponent al 60%), i un EXAMEN INDIVIDUALITZAT (40% restant). Com a valor afegit, es valorarà la participació general en l’assignatura.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • AAVV (2008) Creación de empresas en el ámbito cultural. Ediciones y publicaciones Autor. Madrid.
 • AAVV (2008). Gestión cultural: estudio del caso. Col. Ariel Patrimonio. Ed. Ariel. Barcelona.
 • BASTONS, M.; PANOSA, M.I.; PEIG, C. (1999) Perfils professionals de la gestió cultural. I.C.N.P., Dept. Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 • AAVV (2020) Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts  2019. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 • CAVES, R.E. (2002) Creative industries: contracts between art and commerce. Harvard University Press. Cambridge, Mass.

 • DE QUINTO, F. (2005) Todas las claves para crear una Empresa. Servidoc, S.L. Barcelona.

 • GALLOWAY, S.; DUNLOP, S. (2007) “A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy”, en The International Journal of Cultural Policy, vol 13, 1 (february’07), págs. 17-31. Routledge.

 • GRAY, C. (1993) Gestión de desarrollo en la pequeña y mediana empresa. Ed. Pirámide. Madrid.

 • O’HARA, P.D. (1992) El plan empresarial integral. Cómo prepararlo. Ed. Deusto. Bilbao.

 • OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. (2011) Generación de modelos de negocio – Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Ed. Deusto, Barcelona.

 • PÉREZ DE LAS HERAS, B. (2000) Las libertades económicas comunitarias. Mercancías, personas, servicios y capitales. Ed. Deusto. Bilbao.

 • PLANELLAS, M. (2002) De la idea a la empresa. Ed. Gestión 2000. Barcelona.

 • RIES, E. (2011) The Lean Startup. Portfolio Penguin. London.

Material didàctic