Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Molecular

Biologia Molecular
8
7603
1
Segon semestre
FB
Morfologia, estructura i funció del cos humà
Biologia molecular: Fonaments de biologia
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Sisplau empreu l'email per a acordar una cita

 

Martí Aldea (maldea@uic.es)

Pedro M Aparicio (pmateosaparicio@uic.es)

Joan M Martínez (mlainez@uic.es)

Rocío Rojas (rrojas@uic.es)

Francisco J Tadeo (fjtadeo@uic.es)Presentació

Al llarg dels darrers 50 anys, la biologia molecular ha sofert el canvi i l’evolució més increïbles que hagin pogut tenir lloc en qualsevol altra disciplina científica. La biologia, i, com a conseqüència, la medicina, han de ser reescrites, reestudiades i reanalitzades a fons, o, dit en altres paraules, reconcebudes utilitzant les noves eines, tecnologies i/o tot el coneixement aportat per la biologia cel·lular i molecular, així com per la bioquímica, la física i les matemàtiques.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Proporcionarem l'alumne els coneixements científics essencials per a comprendre la funció gènica i la seva implicació en les bases moleculars de la malaltia, amb un enfoc especial en els futurs desenvolupaments de la pràctica mèdica.

Competències

Comprendre les bases fonamentals de la funció gènica en el context del genoma humà, la seva diversitat i la seva implicació en patologia. 

Adquirir el coneixement bàsic sobre els mètodes d'anàlisi molecular i llurs aplicacions a la diagnòstica mèdica. 


 • 05 - Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, posant un especial interès en l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 07 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, des del punt de vista molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • 09 - Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • 10 - Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut, saber com determinen la simptomatologia i el desenvolupament natural de les malalties agudes o cròniques en els individus i les poblacions.
 • 25 - Reconèixer els factors determinants de la salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estil de vida, els demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • 31 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • 32 - Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.
 • 34 - Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la investigació.
 • 35 - Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la gestió de les malalties.
 • 36 - Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • 37 - Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • CB-1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d'investigació científica i tecnològica o altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi.
 • CB-2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.
 • CB-3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan sigui necessari i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
 • CB-5 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CB-7 - Ser capaços d'assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en un o més camps d'estudi.
 • CTI-1 - Saber comunicar de forma efectiva, mitjançant la comunicació oral i escrita en una tercera llengua que permeti treballar en un context internacional.
 • CTS-2 - Mostrar i actuar amb sensibilitat vers temes mediambientals.
 • CTS-3 - Fomentar i garantir el respecte als Drets Humans i als principis d'accessibilitat universal, igualtat, no discriminació i els valors democràtics i de la cultura de la pau.

Resultats d'aprenentatge

Les competències teòriques proposades així com la capacitat d’integració de coneixements i aprenentatge autònom.

Continguts

Classes magistrals (CM)
El genoma humà: estructura i organització
Replicació i dinàmica del genoma
Manipulació de gens i models animals de patologia humana
Control dels gens per interaccions DNA-proteïna
Regulació transcripcional multinivell en humans
Escissió d’introns i la seva regulació
Bases moleculars de la traducció
Control espacial i temporal de la traducció
Plegament de proteïnes, prions i malalties neurodegeneratives
Les òmiques, el nou paradigma de la medicina de precisió
Teràpia gènica humana

Aprenentatge actiu (AA)
Observant el genoma humà
Anàlisi i manipulació del DNA per PCR
Clonació gènica per recombinació
Trobant senyals transcripcionals al DNA
Escissió d’introns i diversitat del RNA
Visualitzant marcs de lectura oberts
Connectant la variabilitat gènica i la malaltia

Casos clínics (CC)
Malalties genètiques humanes paradigmàtiques i metodologies clau en biomedicina

Pràctica de laboratori (PL)
Producció de proteïnes i DNA recombinant amb tècniques de biologia molecular

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM)
Les classes magistrals s’utilitzen per transmetre informació d’avantguarda, sintetitzar informació a través de material divers, promoure la comprensió a través d’explicacions de conceptes particularment difícils, respondre a idees errònies o dificultats dels estudiants, i plantejar preguntes que estimulin el seu interès i una reflexió pròpia d´allò après.

Aprenentatge actiu (AA)
Guiats per un instructor, els estudiants adquireixen i visualitzen conceptes essencials sobre l’estructura i funció dels gens mitjançant aproximacions d’aprenentatge actiu i metodologies assistides per ordinador. L’objectiu és ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats d’autoaprenentatge.

Casos clínics (CC)
Es presenten casos paradigmàtics de malalties genètiques humanes i metodologies clau en biomedicina i es discuteixen amb els estudiants en petits grups, guiats per l'instructor.

Pràctica de laboratori (PL)
Treball experimental de laboratori amb tècniques de biologia molecular.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial sobre continguts de classes magistrals i aprenentatge actiu fins el moment (20% de la nota global)
Examen de pràctiques (10% de la nota global)
Examen final sobre tots els continguts de classes magistrals, aprenentatge actiu i casos (60% de la nota global)
Assistència i participació (10% de la nota global)

Els exàmens parcial i final consisteixen en preguntes de resposta curta per a avaluar la integració i la comprensió del coneixement, i preguntes amb 4 opcions on els errors es compten com -0,33.

Es requereix una nota de 5 en l´examen final per a aprovar l´assignatura, i per a obtenir la qualificació global de "notable" o superior caldrà una avaluació molt satisfactòria de l´assistència i participació en totes les activitats de l´assignatura.

Bibliografia i recursos

Lewin’s Essential GENES
Krebs JE et al (2020), Jones & Bartlett

Molecular Biology of the Cell 7th ed
Alberts B et al (2019), Garland

Molecular Cell Biology 9th ed
Lodish H et al (2021), Freeman

Biochemistry 9th ed
Berg JM et al (2018), Freeman

Notes de les classes magistrals
Conceptes i definicions essencials

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 02/06/2023 09:00h

Material didàctic