Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística

Bioestadística
6
7615
2
Primer semestre
FB
Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la investigació
Salut pública: Bioestadística
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Professors

Responsable: Dra. Cristina Lidón-Moyano (clidon@uic.es)

Hipólito Pérez Martín (hperez@uic.es)

Sonia de Paz Cantos (sdepaz@uic.es) 

 

Presentació

Aquesta assignatura està orientada a capacitar els alumnes amb les eines necessàries per valorar de manera crítica els articles d'investigació en Medicina publicats en revistes científiques. Així com, proporcionar als alumnes instruments perquè puguin elaborar i dur a terme projectes d'investigació.

La metodologia emprada en aquesta assignatura consistirà en presentacions teòriques (30%) i mètodes del cas i pràctiques en laboratori amb ordinador (70%).

Requisits previs

No calen criteris previs per a cursar l'assignatura.

Objectius

 • Conèixer els conceptes i mètodes estadístics i epidemiològics bàsics en ciències de la salut.
 • Capacitar l'alumne per realitzar lectura crítica d'articles científics.

Competències

Competències generals

- Treball en equip i responsabilitat.

- Capacitat d'adaptació i presa de decisions.

 

Competències específiques

- Adquisició d'habilitats per a la lectura crítica de la literatura científica.

- Capacitació de l'alumne per poder formular hipòtesis d'investigació i valorar de la informació científica.

- Capacitació bàsica per desenvolupar projectes d'investigació i presentacions de resultats científics en congressos.

 • 28 - Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • 31 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • 33 - Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a una anàlisi posterior i preservar la confidencialitat de les dades.
 • 34 - Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la investigació.
 • 35 - Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la gestió de les malalties.
 • 36 - Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • 37 - Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • CB-1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d'investigació científica i tecnològica o altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi.
 • CB-2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.
 • CB-3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan sigui necessari i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
 • CB-4 - Ser capaços de predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic / investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat.
 • CB-6 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per participar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència del coneixement.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).

Resultats d'aprenentatge

S’espera que l’alumne adquireixi els següents resultats d’aprenentatge:

 • Comprendre  els conceptes elementals  de l’estadística descriptiva.  Saber aplicar aquests adequadament segons tipus de variables
 • Comprendre els conceptes de probabilitat i distribució de probabilitat
 • Conèixer els conceptes de Contrast d’hipòtesis, error aleatori i sistemàtic u significació estadística.
 • Saber utilitzar adequadament  els tests d’hipòtesis bàsics.
 • Saber interpretar,  tant a nivell estadístic com clínic, els resultats obtinguts tant de l’estadística descriptiva com inferencial.
 • Saber com presentar els resultats numèrics en un context d’un article i/o projectes d’investigació
 • Saber fer una lectura crítica dels resultats  estadístics que es presenten en la literatura científica, com articles originals, de revisió,...

Continguts

Bloc 1: Introducció a la investigació

Introducció a la investigació

Investigació en Medicina i Ciències de la Salut

Mètode estadístic

Tipus i descripció de variables

 Bloc 2: Estadística descriptiva  

Estadística descriptiva unidimensional:

Distribució de freqüències

Mesurades de centralització

Mesurades de dispersió

Mesurades de posició

Representació gràfica

Mesures de forma

 

Estadística descriptiva bidimensional:

Distribució de freqüències conjunta

Distribució marginal

Distribució condicionada

Mesures de dependència o associació

Recta de regressió 

 

Bloc 3: Inferència Estadística

Dissenys mostrals

Variables aleatòries i distribució mostral

Inferència estadística (I):

Introducció a la inferència

Inferència estadística unidimensional (II):

Estimació puntual

Intervals de confiança

Contrastis d'hipòtesi

Introducció als contrastos d’hipòtesi

Inferència estadística bidimensional:

Diferència de dues proporcions

Diferencia de dues mitges

Correlació i recta de regressió

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIAHORAS ALUMNO
CLASSE MAGISTRAL
DIRIGIT PEL PROFESSOR
PRÀCTICA DIRIGIDA
24
APRENENTATGE BASAT PROBLEMES
AUTOAPRENTENTATGE
PRÀCTICA DIRIGIDA
6
MÈTODE DEL CAS
AUTOAPRENTENTATGE
PRÀCTICA DIRIGIDA
8
PRÀCTICA DE LABORATORI
AUTOAPRENTENTATGE
PRÀCTICA DIRIGIDA
24
APRENENTATGE VIRTUAL
AUTOAPRENTENTATGE
ON LINE
10

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria

• Avaluació continuada (30%): Treballs dels diferents mètodes de el cas 

• Examen teòric final (70%)

(10% extra): Activitats voluntàries 

* Els lliuraments d'exercicis i exàmens es realitzaran generalment via moodle.
* Nota mínima de 5 en els examens per fer mitjana

*80% d’assistència obligatòria a les pràctiques 

 


Segona convocatòria

• Examen teòric (100%)

* Nota mínima de 5 en els examens per fer mitjana

Bibliografia i recursos

OpenIntro Statistics. Third Edition. David M Diez, Christopher D Barr, and Mine Çetinkaya-Rundel.

 

Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Joaquín Moncho Vasallo.

 

Estadística para biología y ciencias de la salud. J. Susan Milton. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/01/2023 11:00h

Material didàctic