Universitat Internacional de Catalunya

Bioètica II

Bioètica II
3
7633
4
Segon semestre
OB
Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la investigació
Bioètica II
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


L’alumnat pot consultar dubtes al professorat al final de cada classe. Fora d’aquest horari, cal sol·licitar cita prèvia per correu electrònic:

Professor responsable:

Josep Mª Guardiola: jmguardiola@uic.es

Altres professors col.laboradors:

Mireia Baylina: mbaylina@uic.es

Christian Villavicencio: cavillavicencio@uic.es

 

 

Presentació

En Bioètica I plantegem la reflexió entorn del valor de la vida humana i la seva dignitat com a principi originari per a l'ètica mèdica, això és, per a la presa de decisions que implica el respecte i la responsabilitat recíprocs en la relació mèdic-pacient. La teoria ètica dels principis basats en la persona no és alguna cosa que roman en un nivell abstracte, formal o intranscendent, al contrari, la teoria ètica es la concreció diària en la complexa praxi mèdica que incorpora els coneixements procedents de diferents disciplines tant científiques com a morals. Kart Lewin afirmava que “no hi ha gens més pràctic que una bona teoria” i aquesta bona i pràctica teoria bioètica procedeix del principi universal de la dignitat intrínseca de tot ésser humà.

El desenvolupament de la medicina, de la ciència i de noves lleis posen davant nosaltres un cúmul de noves situacions que exigeixen respostes que, per a la seva aprovació o rebuig, necessiten una justificació teòrica que resulta difícil proposar en un món pluralista i amb interessos no sempre ben identificats. La bioètica es converteix en alguna cosa concret i existencial per a l'ètica mèdica quan fa del respecte a l'existència humana el nucli innegociable de la seva raó de ser. L'ètica no és relativa, és concreta, és existencial, quan respon sobre el valor de la pròpia vida i la dels altres.

No podem esperar d'aquesta disciplina un llistat de normes de què fer o no fer en situacions més o menys similars, la seva aportació va més enllà. Busca dotar a l'universitari d'una obertura a principis i valors que romanen immutables davant un món tecnificat. Tocarà a cadascun fer de la teoria ètica una veritable praxi mèdica.

Requisits previs

Posseir coneixements previs en Antropologia i Bioètica

Objectius

1- Reconèixer els aspectes ètics que sorgeixen en la pràctica professional, identificar els conflictes i proposar les solucions ètiques més adequades i justes .

2- Dotar a l'alumne dels coneixements que li permetin analitzar i definir els aspectes ètics de la pràctica mèdica.

3- Conèixer els drets i deures de la persona com a pacient i els drets i deures del metge.

Competències

Específiques:

- Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.

- Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb especial atenció al secret professional.

- Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

- Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura.

- Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, perseverant la confidencialitat de les dades.

- Ser capaç de garantir la dignitat, la seguretat, la intimitat i l'autonomia de la persona i del professional.

Transversals:

- Tenir un respecte profund per l'ètica i la integritat intel·lectual.

- Tenir la capacitat de treball en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.

- Tenir la capacitat de donar resposta a les situacions conflictives en el moment que es produeixen.

 • 01 - Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • 02 - Comprendre la importància d'aquests principis, especialment del secret professional, per al benefici del pacient, de la societat i de la professió.
 • 03 - Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • 04 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a l'autonomia del pacient, i a les seves creences i cultura.
 • 05 - Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, posant un especial interès en l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 13 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació que sigui rellevant.
 • 18 - Indicar la terapèutica més adequada (farmacològiques, quirúrgiques, psicològiques i socials o d'altres) que són pertinents en els processos aguts i crònics més predominants, en la rehabilitació així com dels malalts en fase terminal, incloent-hi l'avaluació de la seva eficàcia.
 • 20 - Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • 21 - Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • 33 - Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a una anàlisi posterior i preservar la confidencialitat de les dades.
 • CB-3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan sigui necessari i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
 • CTP-2 - Desenvolupar la percepció i comprensió de les emocions pròpies i alienes, així com la intel·ligència en l'ajust a les respostes.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).
 • CTS-1 - Conèixer els principis de lideratge i pressa de decisions en situacions ordinàries o en conflictes amb i entre elements de tipus ètic, legal i professional.
 • CTS-2 - Mostrar i actuar amb sensibilitat vers temes mediambientals.
 • CTS-3 - Fomentar i garantir el respecte als Drets Humans i als principis d'accessibilitat universal, igualtat, no discriminació i els valors democràtics i de la cultura de la pau.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne ha adquirit les capacitats per identificar i plantejar els problemes ètics en la investigació i la pràctica clínica.

L'alumne ha adquirit els coneixements que garanteixen el respecte a la dignitat, a la seguretat, a la intimitat i a l'autonomia de la persona malalta des de la professió mèdica.

L'alumne posseeix elements per a la presa de decisions clíniques des de l'aportació interdisciplinària de la bioètica.

Continguts

Introducció
CM Introducció. El Portafoli
Relacions professionals
MC El professionalisme mèdic 
CM Els col·legis professionals. Codi Deontològic 
MC Objecció de consciència 
MC Ètica de la distribució de recursos sanitaris
MC Conflicte d'interessos
MC Denegació d'assistència 
Autonomia del pacient
MC Confidencialitat. Secret mèdic. Història clínica 
MC Consentiment informat 
MC Voluntats anticipades: Testament vital 
MC Rebuig del tractamenent
CM Limitació terapèutica
Final de la vida
MC Cures pal·liatives. Sedació terminal
CM Conclusions dels Portafolis

MC Mètode del Cas

CM Classe Magistral

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes magistrals es faran de manerapresencial segons el calendari previst

Les classes de grups reduïts es faran presencials, segons el calendari previst. No es podrà canviar de grup en cap cas.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final s'obtindrà per:

70% Examen teòric final. Serà necessari aprovar l'examen per aprovar l'assignatura. L'examen s'evaluarà mitjançant preguntes tipo test, i preguntes curtes.

30% Portafoli, assistència a classe (MC), participació i implicació, iniciatives,  treballs d'anàlisi de temes de bioètica.

Bibliografia i recursos

 

CICCONE, L., Bioética. Historia, principios y cuestiones (trad. A. Esquivias), Palabra, Madrid, 2005.

SGRECCIA, E., Manual de Bioética; México, 1996.

COUCEIRO, A., Ética en cuidados paliativos; Triacastela, San Sebastián, 2004

NAVARRO-VALLS R., Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia. Ed. Iustel. Madrid 2011.

Webs de referència:

Centro de Documentación de Bioética. Universidad de Navarra http://www.unav.es/cdb/

Documentos de la Asociació Médica Mundial: http://www.wma.net

Bioethics news from around the world http://www.bioedge.org/

Portal de Bioética http://www.bioeticaweb.com

 

Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de conciencia: http://www.andoc.es/

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 22/05/2023 14:00h