Universitat Internacional de Catalunya

Dret de l'Empresa

Dret de l'Empresa
6
7791
1
Primer semestre
FB
Entorn Econòmic jurídic i social
Dret
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Aquesta assignatura té una gran quantitat de material el que obliga a l’alumne a estudiar des del principi de forma molt intensa.

Presentació

Aquest assignatura té com a objectiu que (i) l’alumne tingui una visió general de l’aplicació del dret privat a problemes pràctics, (ii) sàpiga  emmarcar els problemes, i (iii) aproximar una solució basada en la llei. L’assignatura pretén introduir l’alumne en el dret dels negocis i en especial donar-li les eines per afrontar, jurídicament, els constants canvis del dret empresarial. L’assignatura consisteix en una visió molt general del dret de l’empresa, amb especial deteniment en el dret de societats, de competència, de contractes i de insolvència empresarial.


Requisits previs

Els requisits previs per atendre aquesta assignatura son la capacitat de entendre i llegir correctament un text.

Un altre requisit es tenir d’interès i la capacitat per situar-se en una situació de conflicte econòmic, o d’¡interessos entre diverses parts.

Objectius

Els objectius d’aquesta assignatura son aconseguir que l’alumne sàpiga afrontar els problemes jurídics de l’entorn empresarial, motiu pel qual serà necessari que l’alumne estudi, treballi, llegeixi les lectures i documents abans de cada sessió, aprengui i pugui donar solucions a un conflicte jurídic i econòmic, aplicant la llei.

L’assignatura no pretén que l’alumne es converteixi en advocat, sinó facilitar una eina indispensable per el seu futur professional, de fet es pretén que des d’un punt de vista econòmic l’alumne tingui eines per poder implementar la seva formació.


Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 14 - Conèixer i comprendre el marc legal del dret mercantil i ser capaç d'aplicar-lo a casos pràctics del món de l'empresa.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats esperats, es que l’alumne adquireixi conceptes clars i que tingui la capacitat de aplicar-los analitzant situacions de transcendència jurídica.


Continguts

Els continguts de l’assignatura els integren 5 grans blocs temàtics, a més del material que rebrà l’alumne per poder presentar les solucions als casos pràctics que se li proposaran.

 L’assignatura s’estructura en 5 grans blocs:

f)     Dret de l’empresa: empresa, empresari, registre mercantil i comptabilitat mercantil.

g)    Dret de societats: anàlisis i tractament dels principals models societaris.

h)    Dret de la competència: introducció al dret de defensa de la competència i de la competència deslleial.

i)      Dret dels contractes: obligacions, anàlisis econòmics dels contractes i contractes en particular (contractes de col·laboració empresarial i dret bancari).

j)     Insolvència empresarial: concurs de creditors.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta assignatura es compon de la part teòrica i part pràctica. Les classes teòriques s’imparteixen per donar conceptes generals que permetran a l’alumne familiaritzar-se amb els conceptes bàsics.

Amés a més de l’anterior dit, l’alumne tindrà que realitzar pràctiques per grups reduïts que els obligaran a estudiar abans de resoldre el cas objecte d’estudi. Tots els casos son reals.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl sistema d'avaluació d'aquesta assignatura és el següent:

Primera convocatòria

20% de la nota: assistència a les sessions y participació activa, casos pràctics i activitats del curs
30% de la nota: Cehck point. A l'examen entraran els punts fins a la data del check point, aprovar l'examen check point no allibera la matèria per a l'examen final.
50% de la nota examen final. Per aprovar l'assignatura la nota haurà de ser de 5 punts.

Segona convocatòria: els criteris d'avaluació, tret de la participació i el check point. La nota de l'examen en segona convocatòria de l'any serà la que determinarà la nota que com a màxim serà de 7 punts, en tot cas.

Bibliografia i recursos

La bibliografia i els recursos d’aquesta assignatura estan a disposició de l’alumne en materials.