Universitat Internacional de Catalunya

Plató

Plató
1
7823
1
Primer semestre
OB
Tècniques de creació audiovisual
Curs Cero: Plató
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Geoffrey Cowper - gcowper@uic.es

Amb cita prèvia a través de correu electrònic o 5-10 minuts després de cada classe presencial.

Presentació

Plató és una assignatura d'1 crèdit ECTS que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Publicitat i Relacions Públiques.

Aquesta assignatura introdueix als alumnes al món professional, dotant-los de coneixements tècnics i narratius molt importants per transmetre el missatge desitjat. A més experimentaran el que comporta treballar en equip i adquiriran actituds professionals davant la creació d'un producte audiovisual.

També és molt important que aprenguin el funcionament de la reserva de material per als rodatges i de les sales de muntatge i postproducció.

Professor: Geoffrey Cowper

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

Donar a conèixer les bases dels coneixements tècnics i narratius necessaris per elaborar un producte audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes s'iniciaran en un entorn professional amb autonomia respecte a l’ús de les càmeres i la seva aplicació en el llenguatge audiovisual.

Pràctica en totes les funcions que es necessiten per a l'elaboració d'un producte audiovisual. Coneixeran la importància de les tres fases; la idea i guió, la preproducció i el rodatge, i el muntatge i la postproducció.

Utilitzaran amb criteri recursos narratius per realitzar un producte audiovisual.

Continguts

1. Conceptes bàsics del llenguatge i narrativa audiovisual.

2. Descripció dels processos de creació d'un producte audiovisual.

3. Anàlisi tècnica, estètica i crítica d'anuncis televisius.

4. Definició i descripció d'un briefing.

5. Materials de rodatge: pla de producció, pla de rodatge i storyboard.

6. Breu introducció a les funcions de la càmera.

7. Breu introducció al muntatge.

8. Anàlisi i autocrítica del resultat de les pràctiques.


Tema  BRIEFINGS CAMPAÑAS
      Materials

         Briefing - Assetjament escolar.

         Briefing - Ajuda a la tercera edat.

         Briefing - Contaminació acústica.

         Briefing - Retirada excrements canins.

         Briefing – Reutilització

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta d'una part teòrica, una part pràctica amb coaching i seguiment, i una última part d'avaluació i crítica.

ACTIVITAT FORMATIVA

CRÈDITS ECTS

Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.

0,2

Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

0,3

Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i criteris d'avaluació

Es farà ús parcial de la multiavaluació, una metodologia que permetrà realitzar un seguiment segons el llistat dels següents criteris: actitud, treball en equip, compliment de termini, creativitat, estética i contingut.

Exercicis:

Creació de l'idea, dossier informatiu i guió literari

Storyboard, pla de rodatge i pla de producció 

Pràctica de càmera 

Pràctica d'edició de vídeo

Presentació dels treballs

Avaluació:

50% Nota de grup (Resultat projecte + treballs escrits)

30% Nota individual* (memòria individual + nota individual basada en l'assistència**, iniciativa, habilitats tècniques i treball en equip)

20% Examen

* És imprescindible aprovar la part individual (de coaching i seguiment) per superar l'assignatura.

** El 80% d'assistència és obligatòria per aprovar l'assignatura.

En cas de no aprovar en primera convocatòria, la segona convocatòria consistirà en desglossar exhaustivament una campanya de publicitat preexistent centrant-se en el concepte principal, la història, el target de la campanya i com aquesta és mostrada al seu públic a través de la narrativa, el càsting, les contribucions artístiques de cada departament (direcció, fotografia, muntatge, so, música, direcció artística, efectes visuals, vestuari i maquillatge) i sobretot si el objectiu principal de la campanya ha estat aconseguit i com.

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ

PERCENTATGE

Nota de grup

50

Nota individual

30

Examen Final

20

Bibliografia i recursos

El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones de Robert McKee. ALBA Editorial, 2009.

 

¡Salva al gato! de Blake Snyder. ALBA Editorial, 2010.

 

La mirada del director de Jeremy Kagan. Plot Ediciones, 2005.

 

Así se hacen las películas de Sidney Lumet. RIALP, 1999.

 

En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico de Walter Mürch. Ocho y Medio, 2003.

 

Lecciones de Cine: entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Laurent Tirard. Paidos Iberica, 2010.

 

La dramaturgia. Los mecanismos del relato: Cine, Teatro, Opera, Radio, Television, Comic de Yves Lavandier. Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.

 

El Cine según Hitchcock de François Truffaut. Alianza Editorial, 2010.

 

101 cosas que aprendí en la Escuela de Cine de Neil Landau. Abada, 2012.