Universitat Internacional de Catalunya

LLenguatge Publicitari

LLenguatge Publicitari
1
7824
1
Primer semestre
OB
Comunicació persuasiva
Curs cero: ortografia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Carolina Serra: cserra@uic.es

Presentació

Aquest curs zero d'ortografia per a Publicitat té com a objectiu aconseguir la redacció adequada i correcta de l'alumne. El publicitario ha de ser capaç de captar, entendre i comprendre la realitat que l'envolta per poder transmetre amb eficiència. El bon fer d'aquest procés rau en la correcta escriptura no només en els seus continguts, sinó també a nivell ortogràfic i sintàctic. La redacció reflecteix l'educació i el coneixement del que escriu i es converteix, sens dubte, en un signe d'identitat de la pròpia persona. L'exigència que comporta escriure correctament és una responsabilitat envers un mateix, envers la professió i, per descomptat, envers el públic.

Per tant, la finalitat d'aquesta assignatura no és només que l'alumne escrigui correctament, sinó que sigui capaç d'adoptar una actitud que li permeti fer-se valer a si mateix com a redactor de continguts, i que li proporcioni el respecte dels seus lectors.

Requisits previs

No cal cap requisit previ per cursar aquesta assignatura.

Objectius

- Conèixer els continguts de la normativa ortogràfica.

- Assolir una redacció adequada.

- Corregir ortogràfica i sintàctica els propis errors i els de qualsevol text.

- Dominar les diferents eines per aconseguir una redacció adequada i la correcció dels errors.

Competències

  • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
  • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
  • 13 - Capacitat de lectura

Resultats d'aprenentatge

- Escriure correctament
- Tindran més domini del llenguatge, capacitat creativa i el podran utilitzar de manera eficaç segons els objectius i propòsits de cada situació comunicativa.

Continguts

1. L'accentuació

- Regles d'accentuació de les paraules agudes, planes, esdrúixoles i sobresdrúixoles.

- Diftong, triftong, hiat.

- La dièresi.

- Paraules monosil·làbiques i accent diacrític.

2. Normes i signes de puntuació

- La coma.

- El punt i coma.

- Els dos punts.

- El punt.

- Els punts suspensius.

- Els signes d'interrogació i exclamació.

- El parèntesi.

- Els claudàtors.

- La dièresi.

- Les cometes.

- La ratlla.

3. Ús de majúscules: 

- Inici d'un text, noms propis, tractaments especials, marques...

4. Ús de diverses lletres en particular

- "B" i "v"

- "G" i "j"

- "J" - "i"

- "H"

- "M" i "n"

- "H"

5. Les interferències amb el català

6. Recursos i fonts de referència (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)

7. Vocabulari (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
0,5
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monograficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final: 100%
En cas de 2a, 3a, 4a i 5a convocatòria, es seguiran les mateixes pautes que a la 1a.

Bibliografia i recursos

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Escribir sin faltas. José A. Martínez.

La cocina de la escritura, Daniel Cassany

Manual práctico de escritura académica, Estrella Montolío.

El dardo en la palabra, Fernando Lázaro Carreter

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://espanol.17style.com/

http://reglasdeortografia.com/homofonas.html

Material didàctic