Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting Emocional

Màrqueting Emocional
1
7825
1
Primer semestre
OB
Global Trends
Dinàmiques de grup
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


rgonzalez@uic.es

Presentació

En l'assignatura Màrqueting Emocional l'alumne s'introduirà de forma pràctica al món del disseny relacionat amb les emocions. El curs s'impartirà en cinc sessions i es concretarà en el lliurament d'un treball final en forma de CV “gràfic” personal.

En el treball final, de caràcter individual, haurem de percebre de forma gràfica el que l'alumne ens ha volgut comunicar relacionat amb les seves emocions personals.

Per a la realització d'aquest treball, que s'exposarà de forma oral en l'última sessió, es valoraran els coneixements adquirits en l'edició i tractament d'imatge amb programes com Photoshop i Indesign.

La iniciació d'aquests programes en aquesta assignatura resultaran molt útils com a eines de treball per a la resta de la carrera.

Requisits previs

No hi ha

Objectius

 • Generar autoconeixement a l'alumne amb programes de disseny i edició d'imatge.
 • Potenciar la creativitat, la curiositat i la innovació.
 • Entendre i posar a prova la relació entre la idea inicial i el resultat final.
 • Potenciar la comunicació oral i escrita a l’hora de parlar en públic per exposar el seu treball.
 • Ser capaços d'avaluar com a un equip i amb criteri.

Competències

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític

Resultats d'aprenentatge

Els / les estudiants:

 • Adquiriran coneixement bàsic de les emocions aplicades al disseny gràfic.
 • S'hauran iniciat en la utilització pràctica dels programes de disseny Photoshop i Indesign.
 • Hauran adquirit habilitats per a la presentació en públic del seu treball.

Continguts

Sessió I:

 • ¿Què és el màrqueting emocional?
 • Explicació del treball final que realitzarem

Sessió II:

 • Introducció a Photoshop

Sessió III:

 • Introducció a Indesign

Sessió IV:

 • Ajuda pràctica amb el lliurament final

Sessió V:

 • Presentació i avaluació dels treballs

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPràctic amb lliurament de treball final obligatòri.
Nota final: 60% Conceptualització — 30% Formalització — 10% Proactivitat

Bibliografia i recursos

Tutorials  Photoshop: https://helpx.adobe.com/es/photoshop/tutorials.html

Tutorials  Indesign: https://helpx.adobe.com/indesign/tutorials.html

Exemples de màrqueting emocional:

Behance: Portal de projectes de disseny

Gestor d'imatges: https://www.shutterstock.com