Universitat Internacional de Catalunya

LLengua Anglesa 1

LLengua Anglesa 1
6
7832
1
Segon semestre
FB
Humanitats
Competències de comunicació lingüística
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes

Presentació

L'objectiu principal del programa és dotar als estudiants dels coneixements i les habilitats necessàries per practicar i realitzar tasques lingüístiques relacionades amb la cultura. Es donarà especial importància al desenvolupament de les habilitats lingüístiques d'expressió oral i escrita des d'un punt de vista comunicatiu i s'utilitzaran texts curts i vídeos per a reforçar el coneixement i la comprensió de les estructures de la llengua i l'ús de nou vocabulari relacionat amb les humanitats.

El programa consta de classes magistrals dividides en tres mòduls relacionats amb les humanitats i la cultura. Les classes se centren en l'expressió oral i escrita en l'àmbit de les experiències personals i les opinions, mentre que les activitats de lectura, gramàtica i  comprensió oral versen sobre aspectes de la cultura i la societat. Els estudiants seran avaluats en la realizació de tres treballs en grup i dues redaccions. El curs se centra en el desenvolupament de les habilitats de lectura, comprensió oral i comprensió auditiva i escrita, consolidant la gramàtica i l'adquisició de vocabulari, augmentant l'autonomia de l'alumne pel aque fa l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les diferents parts s'han dissenyat específicament per proporcionar als estudiants les  habilitats, el coneixement i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i eficàcia en anglès.


Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.2

 

Objectius

Classes:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per comunicar-se d'una manera eficaç en anglès, tant en situacions quotidianes com en un context acadèmic.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica, utilitzant  diversos estímuls. Facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Treball en grup:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per treballar amb altres en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar les habilitats de comprensió oral i escrita, familiaritzar-se amb vocabulari nou en situacions relacionades amb les humanitats i la cultura i consolidar l'ús de la gramàtica. 

 

 

 

 

Competències

Competències lingüístiques en anglès (competència 2)

Competències no lingüístiques en anglès

2. (30) Habilitat per treballar de forma autònoma.

3. (16) Desenvolupar habilitats interpersonals.

  • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants hauran d’assolir una de les competències abans esmentades, en un nivell B1.2.

Competencias lingüísticas en anglès (competència 2) 

Expressió oral

a. Pot dur a terme, amb raonable fluïdesa, una descripció senzilla d'una varietat de temes que siguin del seu interès, presentant-los com una seqüència lineal d'elements (B1*).           

Interacció oral

b. Es comunica en converses que tractin de temes quotidians, expressa opinions personals i intercanvia informació sobre temes familiars d'interès personal o relacionats amb la vida diària. (B1.1).

Expressió escrita

c. Escriu texts cohesionats sobre una sèrie de temes relacionats dins del seu camp d'interès enllaçant una sèrie de diferents elements breus en una seqüència lineal (B1*).

Comprensió lectora

d. Llegeix texts sobre fets concrets que tracten sobre temes relacionats amb la seva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori (B1*).

Escoltar conferències i presentacions

e. Comprèn, en línies generals, discursos senzills i breus sobre temes quotidians sempre que es portin a terme amb una pronunciació estàndard i clara (B1.1*).

 

*Els estudiants que a l'inici del curs demostrin un nivell B1 , hauran d’aquirir  les capacitats lingüístiques equivalents a un nivel B1+ o superior.

Competències no lingüístiques en anglès

2. (30) Habilitat per treballar de forma autònoma.
3. (16) Desenvolupar habilitats interpersonals.

Continguts

Temes:

Els estudiants treballaran temes d'interès cultural com l'art, el diseny i l'arquitectura.

Coneixement de la llengua:

Els estudiants repassaran l'ús dels temps verbals present, passat i futur, incloent alguns aspectes dels temps perfecte i continu; expressions de valor hipotètic; verbs modals auxiliars; el mode indirecte; i les estructures passives. També es repassarà l'us dels articles i la formació de preguntes.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula
Amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques (expressió oral i escrita, i comprensió oral i lectora) s'utilitzaran diversos materials i es realitzaran diferents activitats amb un enfocament comunicatiu. Així mateix, els estudiants participaran activament a classe, en parelles i en petits grups, tot posant en pràctica els nous coneixements adquirits.


A més, es prestarà especial atenció a la preparació per a l'estudi autònom utilitzant mitjans d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’internet. És una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant la motivació necessària per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la seva vida professional.

ACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Classe pràctica (anàlisi de casos, visites, ús de TIC...)
30G02 G16 G30
Classe teoricoexpositiva
30G02 G16 G30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat educativa

% nota final

Resultat d’aprenentatge


Assistència i participació a classe10%


6. Demostrar la capacitat de treballar en equip
7. Demostrar la capacitat d'aprenentatge autònom d'idiomes
8. Demostrar la capacitat de planificar i organitzar el treball
9. Demostrar habilitats interpersonal

 

 Examen parcial

 

 

10%

 

1. Llegir i comprendre la bibliografia i la literatura del camp de les Humanitats a nivell B1.2 o superior
2. Conèixer i utilitzar la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de les humanitats a un nivell B1.2 o superior

 

 


Treballs d'expressió escrita 

(2)

 

 

20%

 

4. Fer presentacions orals i / o escrites en anglès a nivell B1.2 o superior
5. Analitzar i sintetitzar informació oralment i escrita a nivell B1.2 o superior
7. Demostrar la capacitat d'aprenentatge autònom d'idiomes
8. Demostrar la capacitat de planificar i organitzar el treball

 

 

 

Treballs en grup 

(3)

 

 

30%

 

2. Conèixer i utilitzar la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de les humanitats a un nivell B1.2 o superior
3. Comprendre les idees principals de conferències i conferències impartides en anglès a nivell B1.2 o superior.
4. Fer presentacions orals i / o escrites en anglès a nivell B1.2 o superior
6. Demostrar la capacitat de treballar en equip
8. Demostrar la capacitat de planificar i organitzar el treball
9. Demostrar habilitats interpersonals

 

 

 

Examen final

 

 

30%

 

1. Llegir i comprendre la bibliografia i la literatura del camp de les Humanitats a nivell B1.2 o superior
2. Conèixer i utilitzar la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de les humanitats a un nivell B1.2 o superior
3. Comprendre les idees principals de conferències i conferències impartides en anglès a nivell B1.2 o superior

 

 Total

 100%

 

Es recorda als alumnes que l'assistència i la participació a classe, així com l'avaluació continuada, són elements imprescindibles per aprovar l'assignatura.

- Els alumnes que no hagin assistit al 80% de les clases, no tindran dret a realitzar l'examen final de la primera convocaròria.

- Els alumnes amb una nota final entre 4 i 5 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l'assignatura suspeses durant el curs.

- Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un portafoli i un examen final.

En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B1.2 d'anglès per aprovar l'assignatura.

 


 

Bibliografia i recursos

El professor proporcionarà material de classe.

El professor proporcionarà material de suport adicional.

-Material virtual d’intranet i internet per a l’aprenentage autònom:

Distance Learning Programme

Student English File Resources

Material didàctic