Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Cultura

Introducció a la Cultura
6
7833
1
Primer semestre
FB
Humanitats
Coordenades de desenvolupament humà i cultural
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La asignatura aborda algunas cuestiones introductorias para conocer y entender con mayor profundidad el hecho cultural. Desde una perspectiva antropológica, trataremos de explicar cuáles son sus elementos característicos reflexionando acerca de algunos fenómenos culturales del mundo moderno, cuya filiación nos permita entender mejor los ejes que vertebran la realidad contemporánea. De este modo, se introduce al estudiante en uno de los conceptos fundamentales del ámbito de las humanidades.

Requisits previs

Els propis del grau.

Objectius

1. Abordar algunos conceptos e ideas clave relacionados con el estudio de la cultura, para que el alumno pueda enfrentarse al análisis y reflexión de este campo del ámbito de las humanidades.

2. Introducir al alumno en el estilo y modos de trabajar universitarios.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E03 - Capacitat per comprendre i fer servir adequadament conceptes clau en cultura
 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

-       El que se’n deriva de la consecució dels objectius i l’adquisició de les competències indicades.

Continguts

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CULTURA

 1. Definición de los conceptos cultura y tradición (Eliot, El bosque sagrado)
 2. Naturaleza humana e imitación (F. Toutain, Imitación del hombre)
 3. Aproximaciones al estudio de la cultura (Gombrich, Breve historia de la cultura)
 4. Interpretación de las culturas (Geertz, La interpretación de las culturas)
 5. El hombre como animal simbólico (E. Cassirer, Antropología filosófica)

 

 

BLOQUE II: TIEMPO: HISTORIA, LINEALIDAD Y PROGRESO (análisis de las ideas de tiempo e historia como manifestaciones culturales)

 1. Tiempo lleno y tiempo vacío (Gadamer)
 2. Ocio y mundo contemplativo (J. Pieper)
 3. Tecnificación del hombre y tiempo disponible (R. Sennett)
 4. Cultura: ocio y negocio (R. Alvira)

 

 

BLOQUE III: CULTURA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO: NARCISISMO Y POSMODERNIDAD (estudio de distintos fenómenos culturales en el mundo de hoy)

 1. ¿Quién es el hombre? Proceso de (des) personalización (Lipovetsky y Toutain)
 2. Libertad y destino en el mundo contemporáneo (M. Sandel)
 3. Amor líquido y cultura romántica (Z. Bauman)
 4. Lenguaje y mundo en la publicidad: la nueva sintaxis cultural. (Ferlosio)
 5. El mito de la identidad: globalización y multiculturalismo (G. Sartori)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaHi haurà com a mínim una prova parcial durant el semestre de llibres de lectura obligatòria; aquesta prova serà seran monogràfica i eliminarà matèria quan la mitjana de la nota del grup sigui superior a set. En cas contrari serà matèria d'examen de nou a la prova final. El seu valor total és un 30% de la nota.

L'examen final es durà a terme al acabar el semestre i el seu valor és del 50% de la nota final. 
La nota mínima en aquest examen serà de 2; qualsevol qualificació inferior a la prova final farà impossible fer la mitjana amb la resta de notes. Tots aquells alumnes que no aconsegueixin el 80% d'assistència a classe durant el curs perdran la possibilitat de presentar-se a l'examen final de la convocatòria. En cas de repetir l'assignatura la norma d'assistència romandrà inalterable.

Les pràctiques i els treballs fet a classe o a casa hauran de ser entregats sense excepció el dia i hora convingtus. El seu valor seran un 20% de la nota. Si hom no pot assistir a classe, s'enviarà un correu amb antelació, però mai no podran ser lliurats al professor més tard. De la mateixa manera, la no assistència a classe sempre es notificarà per endavant (en cas de malaltia o imprevistos) i a través d'un comprovant quan hi ha algun tipus d'incompatibilitat ocasional. En cas contrari es considerarà una falta greu. Qualsevol treball, pràctica o text en general que contenen elements aliens en forma de plagi (definits com qualsevol nota o text sense filiació ni autor, una còpia d'un treball anterior o la reproducció sense la cita corresponent d'un text d'internet) es considera una ofensa molt greu i comportarà el suspens automàtic de l'assignatura i la pèrdua de la convocatòria inmediata. D'aquesta manera, l'alumne es presentarà obligatòriament a la propera convocatòria.

Bibliografia i recursos

 • CHOZA, J., Filosofía de la Cultura. Editorial Thémata. Sevilla, 2013, 266 pp.
 • GARCÍA AMILBURU, M.; “Cultura”, en FERNÁNDEZ LABASTIDA, Francisco – MERCADO, Juan Andrés (editores), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http://www.philosophica.info/archivo/2011/voces/cultura/Cultura.html
 • LOMBARD, Jacques; Introducción a la etnología.
 • MARINA, J.A. y RAMBAUD, J.; Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las culturas. Ariel, Barcelona, 2018.
 • POLO, L.; Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1998.
 • SAN MARTÍN SALA, JAVIER, Teoría de la Cultura. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, 317 pp.
 • BLOOM, A., The Closing of the American Mind. (Hay versión en castellano: El cierre de la mente moderna, Plaza y Janés, 1989).
 • FUMAROLI, M., El estado cultural, Acantilado, 2006.
 • TOUTAIN, F., Imitación del hombre, Malpaso, 2020.
 • SANDEL, M., Contra la perfección, Marbot, 2004.
 • ELIOT, T. S., El bosque sagrado, Edit. Cuadernos de Langre, 2004
 • BAUMAN, Z., Amor líquido; FCE, 2000.
 • BAUMAN, Z., Vida de consumo; FCE, 2007.
 • POSTMAN, Divertirse hasta morir; Ediciones la Tempestad, 2012
 • LILLA, M., El regreso liberal, Debate, 2018.
 • CONSTANT, B., La libertad de los modernos; Alianza, 2019.
 • HAIDT, J. / LUKIANOFF, G., La transformación de la mente moderna; Deusto, 2019.
 • PAGLIA, C., Feminismo, pasado y presente, Turner, 2016.
 • MURRAY, D., La extraña muerta de Europa, Akal, 2019.
 • KAISER, A., La neo inquisición, Deusto, 2020.
 • HAIDT, J., La mente de los justos, Deusto, 2019.
 • FERLOSIO, R., Non Olet, Destino, 2006.

Material didàctic